Pisarema 22:1-31

Kumutungamiriri wokuridza kunonzi Nondo Hadzi paMambakwedza. Rwiyo rwaDhavhidhi. 22  Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?+Nei muri kure nokundiponesa,+Uye nemashoko okugomera kwangu?+   Haiwa Mwari wangu, ndinoramba ndichishevedza masikati asi hamupinduri;+Nousiku, asi handina runyararo.+   Asi imi muri mutsvene,+Munogara mukurumbidza kwaIsraeri.+   Madzibaba edu akavimba nemi;+Akavimba nemi, uye makaramba muchiapukunyutsa.+   Akachema kwamuri,+ akapukunyuka;+Akavimba nemi, uye haana kunyadziswa.+   Asi ini ndiri honye,+ handisi munhu,Ndiri chinhu chinozvidzwa nevanhu uye chinoshorwa nevanhu.+   Vaya vose vanondiona, vanondinyomba;+Vanoramba vachishama miromo yavo kwazvo, vanoramba vachidzungudza misoro yavo,+ vachiti:   “Akazviisa kuna Jehovha.+ Iye ngaamupukunyutse!+Ngaamununure, zvaakamufarira!”+   Nokuti Imi ndimi maindibudisa mudumbu,+Ndimi maiita kuti ndivimbe nemi pandakanga ndichiri pamazamu aamai vangu.+ 10  Ndakaiswa kwamuri kubva muchibereko;+Mave muri Mwari wangu kubvira ndiri mudumbu raamai vangu.+ 11  Musaramba muri kure neni, nokuti kutambudzika kuri pedyo,+Nokuti hapana mumwe mubatsiri.+ 12  Nzombe duku zhinji dzakandikomba;+Dzine simba dzokuBhashani dzakandipoteredza.+ 13  Dzakandishamira miromo yadzo,+Seshumba iri kubvambura-bvambura uye iri kudzvova.+ 14  Ndakadururwa semvura,+Mapfupa angu ose akaparadzaniswa.+Mwoyo wangu waita senamo;+Wanyunguduka mukatikati mangu.+ 15  Simba rangu raoma sechaenga,+Rurimi rwangu runonamatidzwa kumatadza angu;+Muri kundiisa muguruva rorufu.+ 16  Nokuti imbwa dzakandikomba;+Ungano yevanoita zvakaipa yakandipoteredza.+Vari kuruma maoko angu nemakumbo angu sezvinoita shumba.+ 17  Ndinogona kuverenga mapfupa angu ose.+Ivo vanotarira, vanonyatsonditarira.+ 18  Vanogovana nguo dzangu,+Vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu.+ 19  Asi imi, haiwa Jehovha, haiwa imi musaramba muri kure.+Haiwa imi simba rangu,+ chimbidzai kuzondibatsira.+ 20  Nunurai mweya wangu pabakatwa,+Iwo mweya wangu mumwe chete patsoka yembwa;+ 21  Ndiponesei pamuromo weshumba,+Uye ndipindurei mondiponesa panyanga dzenzombe dzomusango.+ 22  Ndichazivisa hama dzangu+ zita renyu;+Ndichakurumbidzai ndiri pakati peungano.+ 23  Imi vanotya Jehovha, murumbidzei!+Imi mose vana vaJakobho, mukudzei!+Mutyei, imi mose vana vaIsraeri.+ 24  Nokuti haana kuzvidza+Kana kusema kutambudzika kwomunhu anotambudzika;+Uye haana kumuvanzira chiso chake,+Uye paakamuchemera kuti abatsirwe, iye akanzwa.+ 25  Kurumbidza kwangu kuchabva kwamuri ndiri muungano huru;+Ndicharipa mhiko dzangu ndiri pamberi pevaya vanomutya.+ 26  Vanyoro vachadya voguta;+Vaya vanomutsvaka vacharumbidza Jehovha.+Mwoyo yenyu ngairarame nokusingaperi.+ 27  Migumo yose yenyika ichayeuka, yodzokera kuna Jehovha.+Mhuri dzose dzemarudzi dzichakotama pamberi penyu.+ 28  Nokuti umambo ndohwaJehovha,+Ndiye ari kutonga marudzi.+ 29  Vapfumi vose vepanyika vachadya uye vachakotama;+Vose vaya vari kuburukira kuguruva vachamupfugamira,+Hapana achazombochengetedza mweya wake uri mupenyu.+ 30  Mwana achamushandira;+Chizvarwa+ chinotevera chichaziviswa nezvaJehovha. 31  Vachauya vozivisa nezvokururama kwake+Kuvanhu vachaberekwa, kuti akaita izvi.+

Mashoko Emuzasi