Pisarema 19:1-14

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 19  Matenga anozivisa kubwinya kwaMwari;+Nzvimbo huru yokudenga inozivisa basa remaoko ake.+   Zuva rimwe pashure perimwe zuva rinoita kuti kutaura kubude,+Usiku humwe pashure pohumwe usiku hunoratidza zivo.+   Hapana kutaura, uye hapana mashoko;Hapana inzwi razvo rinonzwika.+   Tambo yazvo yokuyeresa yakabuda ikaenda munyika yose,+Uye mashoko azvo kumugumo wenyika inobereka.+Akadzika tende mazviri nokuda kwezuva,+   Rinoita somunhu ari kuroora paanenge achibuda muimba yake yomuchato;+Rinopembera nomufaro sezvinoita munhu ane simba kuti amhanye mugwara.+   Rinobuda richibva kune mumwe mugumo wematenga,Kutenderera kwaro kunogumira kune mimwe migumo yawo;+Hapana chakavanzwa pakupisa kwaro.+   Mutemo+ waJehovha wakakwana,+ unodzosa mweya.+Chiyeuchidzo+ chaJehovha chakavimbika,+ chinochenjedza asina zivo.+   Mirayiro+ inobva kuna Jehovha yakarurama,+ inoita kuti mwoyo ufare;+Murayiro+ waJehovha wakachena,+ unoita kuti maziso apenye.+   Kutya+ Jehovha kwakachena, kunoramba kuripo nokusingaperi.Zvakatongwa+ naJehovha ndezvechokwadi;+ zvakaratidza kuti zvakarurama.+ 10  Zvinodiwa kupfuura ndarama, chokwadi kupfuura ndarama yakawanda kwazvo yakanatswa;+Uye zvinotapira kupfuura uchi,+ nouchi hunoyerera hwomumazinga.+ 11  Uyewo, mushumiri wenyu akanyeverwa nazvo;+Kuzvichengeta kunounza mubayiro mukuru.+ 12  Kukanganisa—ndiani angakuziva?+Itii handina mhosva yezvivi zvakavanzika.+ 13  Dzorai mushandi wenyu kuti arege kuita mabasa okuzvikudza;+Musaarega achindikunda.+Kana zvakadaro ndichava akakwana,+Ndichange ndaramba ndisina mhosva yokudarika kuzhinji. 14  Mashoko omuromo wangu nokufungisisa kwomwoyo wangu+Ngazvive zvinofadza pamberi penyu, haiwa Jehovha, Dombo+ rangu noMudzikinuri wangu.+

Mashoko Emuzasi