Pisarema 142:1-7

Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi, paaiva mubako.+ Munyengetero. 142  Ndakashevedzera kuna Jehovha nenzwi rangu kuti ndibatsirwe;+Ndakachema kuna Jehovha nenzwi rangu kuti ndinzwirwe nyasha.+   Ndakaramba ndichidururira kunetseka kwangu pamberi pake;+Ndakaramba ndichitaura nezvokutambudzika kwangu pamberi pake,+   Simba+ rangu parakapera mukati mangu.Imi makaziva mugwagwa wangu.+Mugwara randinofamba mariri+Vakandivanzira chiteyeso.+   Tarirai kuruoko rworudyi muoneKuti hakuna ari kumbondionawo.+Nzvimbo yangu yokutizira yaparara;+Hapana ari kubvunza nezvomweya wangu.+   Ndakashevedzera kwamuri, haiwa Jehovha, kuti ndibatsirwe.+Ndakati: “Ndimi nzvimbo yangu yokupotera,+Mugove wangu+ munyika yevapenyu.”+   Teererai kuchema kwangu kwokuteterera,+Nokuti ndava murombo kwazvo.+Ndinunurei pavatambudzi vangu,+Nokuti vakasimba kundipfuura.+   Budisai mweya wangu mujeri repasi+Kuti ndirumbidze zita renyu.+Vakarurama ngavandiunganire,+Nokuti munondiitira zvakakodzera.+

Mashoko Emuzasi