Pisarema 140:1-13

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 140  Haiwa Jehovha, ndinunurei, pavarume vakaipa;+Ndichengetedzei pamunhu anoita zvechisimba,+   Vaya vakaronga zvinhu zvakaipa mumwoyo mavo,+Vanoramba vachirwisa sezvavanoita muhondo zuva rose.+   Vakarodza rurimi rwavo kuti ruve sorwenyoka;+Uturu hwenyoka ine nyanga huri pasi pemiromo yavo.+ Sera.   Haiwa Jehovha, ndichengetei ndirege kuva mumaoko omunhu akaipa;+Ndichengetedzei pamunhu anoita zvechisimba,+Vaya vakaronga kugumbura tsoka dzangu.+   Vanozvikudza vakandivanzira chiteyeso;+Vakatambanudza tambo semambure padivi penzira.+Vakandiisira misungo.+ Sera.   Ndakati kuna Jehovha: “Ndimi Mwari wangu.+Teererai, haiwa Jehovha, inzwi rokuteterera kwangu.”+   Haiwa Jehovha Changamire Ishe,+ simba rokuponeswa kwangu,+Makavharidzira musoro wangu pazuva reuto rehondo.+   Haiwa Jehovha, musapa munhu akaipa zvaanoda.+Musatsigira zvaanoronga, kuti arege kuzvikwidziridza.+ Sera.   Misoro yevaya vanondikomba,+Ngaifukidzwe nezvinhu zvinotambudza zvinotaurwa nemiromo yavo.+ 10  Marasha anobvira ngaadonhedzerwe pamusoro pavo.+Ngavawisirwe mumoto,+ mumakomba azere nemvura, kuti varege kumuka.+ 11  Munhu anoreva nhema kwazvo—ngaarege kusimbiswa kwazvo panyika.+Munhu anoita zvechisimba—zvakaipa ngazvimuvhime zvirambe zvichimurova.+ 12  Ndinonyatsoziva kuti Jehovha achatonga+Mhosva yomunhu anotambudzika, acharuramisira varombo.+ 13  Chokwadi vakarurama vachaonga zita renyu;+Vakarurama vachagara pamberi pechiso chenyu.+

Mashoko Emuzasi