Pisarema 139:1-24

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 139  Haiwa Jehovha, makandiongorora, uye munondiziva.+   Munoziva kugara kwangu pasi nokusimuka kwangu.+Makanzwisisa kufunga kwangu muri kure.+   Makayera kufamba kwangu nokuzvambarara kwangu,+Kunyange nzira dzangu dzose munodziziva.+   Nokuti shoko risati ravapo parurimi rwangu,+Tarirai! Haiwa Jehovha, imi munotoriziva rose.+   Makandikomba, shure nemberi;Uye munoisa ruoko rwenyu pandiri.   Kuziva kwakadaro kunondishamisa kwazvo.+Kwakakwirira kwazvo zvokuti handigoni kukusvikira.+   Ndingaenda kupi kusina mudzimu wenyu,+Ndingatizira kupi kuti ndibve pamberi pechiso chenyu?+   Kana ndikakwira kudenga, munenge muriko;+Kana ndikatambanudza mubhedha wangu muSheori, tarirai! munenge murimo.+   Kudai ndaizotora mapapiro+ emambakwedza,Kuti ndigare kugungwa riri kure kwazvo,+ 10  Ruoko rwenyu rwaizonditungamirira ikokowo+Uye ruoko rwenyu rworudyi rwaizondibata.+ 11  Kudai ndaizoti: “Chokwadi rima richakurumidza kundibata!”+Usiku hwaizova chiedza kumativi angu ose.+ 12  Kunyange rima raisazova rakanyanyosviba nokuda kwenyu,+Asi usiku hwaizopenya sezvinoita masikati;+Rima raizongovawo chiedza.+ 13  Nokuti ndimi makagadzira itsvo dzangu;+Makaramba makandivharidzira mudumbu raamai vangu.+ 14  Ndichakurumbidzai nokuti ndakaitwa nenzira inoshamisa, inotyisa.+Mabasa enyu anoshamisa,+Mweya wangu unonyatsozviziva.+ 15  Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri+Pandakaitwa pakavanda,+Pandakarukwa ndiri mumativi akadzikira+ kwazvo enyika. 16  Maziso enyu akaona muviri wangu uchangobva kuumbwa,+Uye nhengo dzawo dzose dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyu,Kuti mazuva api adzakaumbwa+Uye pakanga pasati pava neimwe chete yadzo. 17  Naizvozvo, pfungwa dzenyu dzinokosha sei kwandiri!+Haiwa Mwari, dzose zvadzo izhinji sei!+ 18  Kudai ndaizoedza kudziverenga, dzinopfuura kunyange jecha.+Kana ndikamuka, ndinenge ndichinemi.+ 19  Haiwa, kudai imi, haiwa Mwari, maizouraya munhu akaipa!+Kunyange vanhu vane mhosva yeropa+ vaizobva kwandiri, 20  Vaya vanotaura zvinhu pamusoro penyu maererano nepfungwa dzavo;+Vakataura zita renyu pasina+—ivo vavengi venyu.+ 21  Handivengi vaya vanokuvengai kwazvo here, haiwa Jehovha,+Uye handisemeswi nevaya vanokumukirai here?+ 22  Ndinovavenga kwazvo.+Kwandiri vava vavengi chaivo.+ 23  Ndiongororei, haiwa Mwari, muzive mwoyo wangu.+Ndinzverei, muzive pfungwa dzangu dzinonetsa,+ 24  Muone kana mandiri muine chero nzira ipi zvayo yakaipa,+Munditungamirire panzira+ isingagumi.

Mashoko Emuzasi