Pisarema 138:1-8

Rwiyo rwaDhavhidhi. 138  Ndichakurumbidzai nomwoyo wangu wose.+Ndichakuimbirai pamberi pevamwe vanamwari.+   Ndichakotama ndakatarira kutemberi yenyu tsvene,+Ndicharumbidza zita renyu,+Nokuda kwomutsa wenyu worudo+ uye nokuda kwechokwadi chenyu.+Nokuti makakudza zvamakataura+ kutopfuura zita renyu rose.+   Pazuva randakashevedzera, makandipindurawo;+Makashingisa mweya wangu nesimba.+   Madzimambo ose epanyika achakurumbidzai, haiwa Jehovha,+Nokuti achange anzwa zvamunotaura nomuromo wenyu.   Achaimba nezvenzira dzaJehovha,+Nokuti kubwinya kwaJehovha kukuru.+   Nokuti Jehovha akakwirira, uye anoona munhu anozvininipisa;+Asi munhu anozvikudza anongomuziva ari kure.+   Kana ndikafamba pakati pokutambudzika, muchandichengetedza ndiri mupenyu.+Muchatambanudza ruoko rwenyu nokuda kwehasha dzevavengi vangu,+Uye ruoko rwenyu rworudyi ruchandiponesa.+   Jehovha achapedza zvinhu zvine chokuita neni.+Haiwa Jehovha, mutsa wenyu worudo unogara nokusingagumi.+Musarega mabasa emaoko enyu.+

Mashoko Emuzasi