Pisarema 137:1-9

137  Pedyo nenzizi dzeBhabhironi+—ndipo patakagara pasi.+Takasvimhawo misodzi patakayeuka Ziyoni.+   Pamiti yemishambangwena+ iri mukati maroNdipo patakaturika udimbwa hwedu.+   Nokuti ikoko vaya vakanga vakatitapa vakatikumbira mashoko orwiyo,+Nevaya vaitiseka—vakatikumbira kuti tivafadze, vachiti:+“Tiimbirei imwe yenziyo dzokuZiyoni.”+   Tingaimba sei rwiyo rwaJehovha+Munyika yokumwe?+   Kana ndikakukanganwa, haiwa iwe Jerusarema,+Ruoko rwangu rworudyi ngarukanganwe unyanzvi hwarwo.   Rurimi rwangu ngarunamatire mukanwa mangu,+Kana ndikasakuyeuka,+Kana ndikasaita kuti Jerusarema riveChinhu chikuru chinondifadza kupfuura zvose.+   Yeukai,+ haiwa Jehovha, zuva reJerusarema+ pamusoro pevanakomana vaEdhomu,+Vaya vaiti: “Rifukurei! Rifukurei kusvikira panheyo iri mukati maro!”+   Haiwa iwe mwanasikana weBhabhironi, iwe achapambwa,+Iye achakupa mubayiro achafara+Achikuitira sezvawakatiitira.+   Achafara iye munhu achabata oputsira+Vana vako paibwe.

Mashoko Emuzasi