Pisarema 130:1-8

Rwiyo Rwokukwira. 130  Haiwa Jehovha, ndakashevedzera kwamuri ndiri munzvimbo dzakadzika.+   Haiwa Jehovha, inzwai inzwi rangu.+Nzeve dzenyu ngadziteerere inzwi rokuteterera kwangu.+   Haiwa Jah, kudai maitarira kukanganisa,+Haiwa Jehovha, ndiani aizomira?+   Nokuti imi munokanganwira zvechokwadi,+Kuti mutyiwe.+   Haiwa Jehovha, ndakava netariro, mweya wangu wakava netariro,+Uye ndakamirira shoko rake.+   Mweya wangu wakamirira Jehovha+Kupfuura varindi vanomirira mangwanani,+Vanenge vachimirira mangwanani.+   Israeri ngaarambe akamirira Jehovha.+Nokuti Jehovha ane mutsa worudo,+Uye anodzikinura kwazvo.+   Iye achadzikinura Israeri mukukanganisa kwake kwose.+

Mashoko Emuzasi