Pisarema 129:1-8

Rwiyo Rwokukwira. 129  “Vakandivenga kwenguva refu kwazvo kubvira ndichiri muduku,”+Zvino Israeri ngaadaro,+   “Vakandivenga kwenguva refu kwazvo kubvira ndichiri muduku;+Asi havana kundikunda.+   Varimi vakarima pamusana wangu;+Vakaita miforo yavo mirefu.”   Jehovha akarurama.+Akadimbura-dimbura tambo dzevakaipa.+   Vachanyadziswa vobva vadzoka,+Ivo vose vaya vanovenga Ziyoni.+   Vachaita souswa hwakasvibirira huri pamatenga edzimba,+Hunooma+ husati hwadzurwa,   Uhwo mukohwi asingazadzi ruoko rwake nahwo,+Uyewo uhwo chero munhu upi zvake anosunga zvisote asingazadzi pachipfuva chake nahwo.   Uyewo vaya vanopfuura havana kuti:“Chikomborero chaJehovha ngachive pamuri.+Takukomborerai tichishandisa zita raJehovha.”+

Mashoko Emuzasi