Pisarema 128:1-6

Rwiyo Rwokukwira. 128  Anofara munhu wose anotya Jehovha,+Anofamba munzira dzake.+   Nokuti iwe uchadya zvawakashandira zvakaoma nemaoko ako.+Uchafara uye zvichakufambira zvakanaka.+   Mudzimai wako achaita somuzambiringa unobereka zvibereko+Mukatikati meimba yako.Vanakomana vako vachaita sotumiti twemiorivhi+ kumativi ose etafura yako.   Tarirai! Ndiko kukomborerwa kuchaitwa murume+Anotya Jehovha.+   Jehovha achakukomborera muZiyoni.+Onawo kunaka kweJerusarema mazuva ose oupenyu hwako,+   Uone vanakomana vevanakomana vako.+Israeri ngaave norugare.+

Mashoko Emuzasi