Pisarema 111:1-10

111  Rumbidzai Jah!+א [ʼAʹleph]*Ndicharumbidza Jehovha nomwoyo wangu wose+ב [Behth]Ndiri muboka revakarurama vanoshamwaridzana+ uye muungano.+ ג [Giʹmel]   Mabasa aJehovha makuru,+ד [Daʹleth]Anotsvakwa navose vaya vanoafarira.+ ה [Heʼ]   Basa rake+ ndiko kukudzwa nokubwinya,+ו [Waw]Kururama kwake kunogara nokusingaperi.+ ז [Zaʹyin]   Akaita chiyeuchidzo nokuda kwemabasa ake anoshamisa.+ח [Chehth]Jehovha ane nyasha nengoni.+ ט [Tehth]   Akapa vaya vanomutya zvokudya.+י [Yohdh]Achayeuka sungano yake nokusingagumi.+ כ [Kaph]   Akaudza vanhu vake simba remabasa ake,+ל [Laʹmedh]Paakavapa nhaka yemamwe marudzi.+ מ [Mem]   Mabasa emaoko ake ichokwadi nokururamisira;+נ [Nun]Mirayiro yose yaanopa yakavimbika,+ ס [Saʹmekh]   Inonyatsotsigirwa nokusingaperi, nokusingagumi,+ע [ʽAʹyin]Inoitwa muchokwadi nokururama.+ פ [Peʼ]   Akatumira vanhu vake rudzikinuro.+צ [Tsa·dhehʹ]Akarayira kuti sungano yake ivepo nokusingagumi.+ק [Qohph]Zita rake idzvene uye rinotyisa.+ ר [Rehsh] 10  Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri.+ש [Sin]Vose vanoita mirayiro yake vane njere dzakanaka.+ת [Taw]Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi.+

Mashoko Emuzasi

Pis 111:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.