Pisarema 110:1-7

Rwiyo rwaDhavhidhi. 110  Jehovha akati kunaShe wangu:+“Gara kuruoko rwangu rworudyi+Kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako.”+   Jehovha achatambanudza tsvimbo+ yesimba rako kubva muZiyoni,+ achiti:“Enda ukunde pakati pevavengi vako.”+   Vanhu vako+ vachazvipa nomwoyo unoda+ pazuva raunoenda neuto rako rehondo kunorwa.+Mukubwinya kwoutsvene,+ kubva muchibereko chemambakwedza,Une boka rako remajaya akaita semadonhwe edova.+   Jehovha akapika+ (uye haazozvidembi)+ kuti:“Iwe uri mupristi nokusingagumi+Maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki!”+   Jehovha ari kuruoko rwako rworudyi+Achaputsa-putsa madzimambo pazuva rokutsamwa kwake.+   Achatonga pakati pemarudzi;+Achaita kuti zvitunha zviwande.+Achaputsa-putsa mukuru anotonga nyika ine vanhu vazhinji.+   Achanwa mvura mumupata une rukova uri munzira.+Ndokusaka achasimudza musoro wake.+

Mashoko Emuzasi