Pisarema 109:1-31

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 109  Haiwa Mwari wandinorumbidza,+ musaramba makanyarara.+   Nokuti muromo womunhu akaipa nomuromo unonyengera yakandishamira.+Yakataura nezvangu norurimi rwenhema;+   Vakandikomba nemashoko okuvenga,+Uye vanoramba vachindirwisa pasina chikonzero.+   Vanoramba vachindishora nokuda kworudo rwangu;+Asi ini ndinonyengetera.+   Vanondiitira zvakaipa nokuda kwezvakanaka zvandinovaitira+Uye vanondivenga nokuda kworudo rwangu.+   Gadzai munhu akaipa pamusoro pake,Mudzivisi+ ngaarambe akamira kurudyi rwake.   Paanotongwa, ngaanzi munhu akaipa;Munyengetero wake ngauve chivi.+   Mazuva ake ngaave mashoma;+Mumwe munhu ngaatore nzvimbo yake youtariri.+   Vanakomana vake ngavave nherera+Uye mudzimai wake ngaave chirikadzi.+ 10  Vanakomana vake ngavadzungaire;+Vaite zvokupemha,Vatsvake zvokudya munzvimbo dzavo dzakaitwa matongo.+ 11  Anoita zvechimbadzo ngaateyere misungo zvose zvaainazvo,+Vanhu vaasingazivi+ ngavapambe zvinhu zvaakashandira zvakaoma.+ 12  Ngaparege kuva nomunhu anomuitira mutsa worudo,+Uye ngaparege kuva nomunhu anonzwira nyasha nherera dzake. 13  Vazukuru vake ngavaparadzwe.+Zita ravo ngaridzimwe+ muchizvarwa chinotevera. 14  Kukanganisa kwemadzibaba ake ngakuyeukwe naJehovha,+Chivi chaamai vake+—ngachirege kudzimwa.+ 15  Ngazvive pamberi paJehovha nguva dzose;+Ngaaparadze kuyeukwa kwavo panyika;+ 16  Nokuti haana kuyeuka kuva nomutsa worudo,+Asi akaramba achitevera munhu anotambudzika nomurombo+Neakasuruvara pamwoyo, kuti amuuraye.+ 17  Akaramba achida kutuka,+ zvokuti kwakauya paari;+Haana kufarira chikomborero,+Zvokuti chakava kure naye;+ 18  Akapfeka kutukwa senguo yake.+Naizvozvo kwakaita semvura mukati make+Uye semafuta mumapfupa ake. 19  Ngazvive kwaari senguo yaanozviputira nayo+Uye sebhandi raanoramba akazvisunga naro nguva dzose.+ 20  Iyi ndiyo mibayiro inobva kuna Jehovha youya anondishora+Neyevaya vanotaura zvakaipa nezvomweya wangu.+ 21  Asi imi ndimi Jehovha Changamire+ Ishe.Ndiitirei zvakanaka nokuda kwezita renyu.+Nokuti mutsa wenyu worudo wakanaka, ndinunurei.+ 22  Nokuti ndinotambudzika uye ndiri murombo,+Mwoyo wangu wakabayiwa mukati mangu.+ 23  Ndinotofanira kuenda sezvinoita mumvuri paunopera;+Ndapeperetswa semhashu. 24  Mabvi angu ava kubvunda nokutsanya,+Nyama yangu yaonda, haisisina kana mafuta.+ 25  Ndava chinhu chinozvidzika kwavari.+Vanondiona—votanga kudzungudza misoro yavo.+ 26  Ndibatsirei, haiwa Jehovha Mwari wangu;+Ndiponesei maererano nomutsa wenyu worudo.+ 27  Ngavazive kuti urwu ruoko rwenyu;+Kuti imi, haiwa Jehovha, makazviita.+ 28  Ivo ngavatuke,+Asi imi, komborerai.+Vakasimuka, asi ngavanyadziswe,+Itai kuti mushumiri wenyu afare.+ 29  Vaya vanondishora ngavafukidzwe nokunyadziswa,+Ngavazviputire nenyadzi dzavo sezvavanoita nejasi risina maoko.+ 30  Ndicharumbidza Jehovha kwazvo nomuromo wangu,+Ndichamurumbidza ndiri pakati pevanhu vazhinji.+ 31  Nokuti iye achamira kuruoko rworudyi rwomurombo,+Kuti amuponese pane vaya vanotonga mweya wake.

Mashoko Emuzasi