Pisarema 107:1-43

(Mapisarema 107 – 150) 107  Haiwa, ongai Jehovha, nokuti akanaka;+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+   Vakanunurwa naJehovha ngavataure saizvozvo,+Vaakanunura muruoko rwemhandu,+   Vaakaunganidza kubva munyika zhinji,+Kubva kunobuda zuva uye kubva kumavirazuva,+Kubva kuchamhembe uye kubva kumaodzanyemba.+   Vakadzungaira vari murenje,+ vari mugwenga;+Havana kuwana nzira inoenda kuguta ravaigona kugara.+   Vaiva nenzara, uyewo vaiva nenyota;+Mweya yavo yaiva mukati mavo yakatanga kupera simba.+   Vakaramba vachichema kuna Jehovha pakutambudzika kwavo;+Iye akavanunura munhamo dzavo,+   Akaita kuti vafambe munzira yakarurama,+Kuti vasvike kuguta ravaigona kugara.+   Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+   Nokuti akagutsa mweya une nyota;+Akazadza mweya une nzara nezvinhu zvakanaka.+ 10  Paiva nevaya vaigara murima nomuzarima,+Vasungwa vaitambudzika uye vakanga vakasungwa nesimbi.+ 11  Nokuti vakanga vapandukira+ mashoko aMwari;+Vakanga vasina kuremekedza zano reWokumusorosoro.+ 12  Naizvozvo akakunda mwoyo yavo nokunetseka;+Vakagumburwa, asi hapana akanga achivabatsira.+ 13  Vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe pakutambudzika kwavo;+Iye akavaponesa panhamo dzavo sezvaaigara achiita.+ 14  Akavabudisa murima nomuzarima,+Akatodambura zvisungo zvavo.+ 15  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 16  Nokuti akatyora masuo emhangura,+Uye akatemawo mizariro yesimbi.+ 17  Vaya vaiva mapenzi, nokuda kwenzira yavo yokudarika+Uye nokuda kwokukanganisa kwavo, vakazozvitambudza.+ 18  Mweya yavo yakatosema zvokudya zvemarudzi ose,+Vakanga vava kusvika pamagedhi orufu.+ 19  Vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe pakutambudzika kwavo;+Iye akavaponesa munhamo dzavo sezvaaigara achiita.+ 20  Akatuma shoko rake, akavaporesa,+Akavapukunyutsa mumakomba avo.+ 21  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 22  Ngavape zvibayiro zvokuonga,+Vazivise mabasa ake vachishevedzera nomufaro.+ 23  Vaya vanoburukira kugungwa vari mungarava,+Vachiita bhizimisi pamusoro pemvura zhinji,+ 24  Ndivo vakaona mabasa aJehovha+Nemabasa ake anoshamisa munzvimbo dzakadzika;+ 25  Matauriro aanoita shoko racho omutsa dutu guru,+Zvokuti rinosimudza mafungu aro.+ 26  Vanokwira kudenga,Vanoburukira kunzvimbo dziri pasi.Mweya yavo inopera simba nokuda kwedambudziko.+ 27  Vanodzedzereka nokutatarika somunhu akadhakwa,+Uchenjeri hwavo hwose hunovhiringidzika.+ 28  Vanotanga kuchema kuna Jehovha vachitambudzika,+Iye anovabudisa munhamo dzavo.+ 29  Anodzikamisa dutu remhepo,+Zvokuti mafungu egungwa anonyarara.+ 30  Vanofara nokuti aya adzikama,Uye iye anovatungamirira kunzvimbo yakachengeteka yavanofarira.+ 31  Haiwa, vanhu ngavaonge Jehovha nokuda kwomutsa wake worudo+Uye nokuda kwemabasa ake anoshamisa aakaitira vanakomana vevanhu.+ 32  Ngavamurumbidze vari muungano yevanhu;+Ngavamurumbidze vari panzvimbo inogara varume vakwegura.+ 33  Anochinja nzizi kuti dzive renje,+Nenzvimbo dzine mvura inofashukira kuti dzive nyika yakaoma,+ 34  Nyika inobereka kuva nyika ine munyu,+Nokuda kwokuipa kwevaya vanogara mairi. 35  Anochinja renje kuti rive dziva remvura rine tsanga zhinji,+Nenyika yenzvimbo isina mvura kuti ive nzvimbo ine mvura inofashukira.+ 36  Anoita kuti vane nzara vagare ikoko,+Zvokuti vanosimbisa guta ravanogona kugara.+ 37  Vanodyara minda nokusima minda yemizambiringa,+Kuti ibereke zvirimwa zvizhinji.+ 38  Anovakomborera zvokuti zvinova zvizhinji kwazvo;+Haaiti kuti zvipfuwo zvavo zvive zvishoma.+ 39  Zvakare zvinova zvishoma zvoti hwatata pasi+Nokuda kwokumanikidzwa, dambudziko neshungu.+ 40  Ari kudurura kuzvidzwa pamusoro pevanokudzwa,+Zvokuti anovadzungairisa munzvimbo isina chinhu, musina nzira.+ 41  Asi anodzivirira murombo pakutambudzika+Uye anomuchinja kuti ave mhuri seboka rezvipfuwo.+ 42  Vakarurama vanozviona vofara;+Asi kusarurama kwose kuchavhara muromo wakwo.+ 43  Ndiani akachenjera? Iye achaona zvinhu izvi,+Ofungisisa mabasa aJehovha omutsa worudo.+

Mashoko Emuzasi