Pisarema 100:1-5

Rwiyo rwokuonga.+ 100  Shevedzerai kuna Jehovha mukukunda, imi mose vanhu vepanyika.+   Shumirai Jehovha muchifara.+Uyai pamberi pake muchishevedzera nomufaro.+   Zivai kuti Jehovha ndiMwari.+Ndiye akatisika, kwete isu pachedu.+Isu tiri vanhu vake nemakwai emafuro ake.+   Pindai pamagedhi ake muchionga,+Pindai muzvivanze zvake muchirumbidza.+Muongei, rumbidzai zita rake.+   Nokuti Jehovha akanaka;+Mutsa wake worudo unogara nokusingagumi,+Kutendeka kwake kunogara kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+

Mashoko Emuzasi