Mako 8:1-38

8  Mumazuva iwayo, pakwakanga kuine boka guru revanhu zvakare uye pavakanga vasina chinhu chokudya, akashevedza vadzidzi akati kwavari:+  “Ndinosiririswa+ neboka iri revanhu, nokuti atova mazuva matatu avaramba vari pedyo neni uye havana chokudya;  kana ndikavaendesa kumisha yavo vasina kudya, vachaziya mumugwagwa. Chokwadi, vamwe vavo vanobva kure.”  Asi vadzidzi vake vakamupindura kuti: “Munhu angakwanisa kugutisa vanhu ava nezvingwa zvinobva kupi munzvimbo ino isina vanhu?”+  Zvisinei iye akavabvunza kuti: “Mune zvingwa zvingani?” Ivo vakati: “Zvinomwe.”+  Zvino akarayira boka revanhu kuti ritsenhame pasi, akatora zvingwa zvinomwe, akaonga,+ akazvimedura, akatanga kuzvipa vadzidzi vake kuti vazvipe vanhu, ivo vakazvipa boka racho revanhu.+  Vaivawo nehove duku shoma; uye, adzikomborera, akavaudzawo kuti vadzipe vanhu.+  Naizvozvo vakadya, vakaguta, uye vakaunganidza zvimedu zvakasara, zvikaita matengu manomwe akazara.+  Asi pakanga paine varume vanenge zviuru zvina. Pakupedzisira akavaendesa.+ 10  Akabva angokwira muchikepe nevadzidzi vake, vakapinda mumativi eDharimanuta.+ 11  Zvino vaFarisi vakauya, vakatanga kuita nharo naye, vachitsvaka kwaari chiratidzo chinobva kudenga, kuti vamuedze.+ 12  Naizvozvo akagomera+ neshungu, akati: “Chizvarwa ichi chinotsvakirei chiratidzo? Chokwadi ndinoti, Hapana chiratidzo chichapiwa chizvarwa ichi.”+ 13  Naizvozvo akavasiya, akakwirazve muchikepe, akaenda mhiri. 14  Sezvineiwo, vakakanganwa kuenda nezvingwa, uye vakanga vasina chinhu muchikepe kunze kwechingwa chimwe chete.+ 15  Zvino akatanga kuvarayira zvakajeka achiti: “Rambai makasvinura, chenjererai mbiriso yevaFarisi nembiriso yaHerodhi.”+ 16  Naizvozvo vakatanga kuitirana nharo pamusoro pokuti vakanga vasina zvingwa.+ 17  Achiona izvi, akati kwavari: “Nei muchiitirana nharo pamusoro pokusava kwenyu nezvingwa?+ Hamusati mava kunzwisisa nokuwana zvazvinoreva here? Mwoyo yenyu yakagomara pakunzwisisa here?+ 18  ‘Kunyange muine maziso, hamuoni here; uye kunyange muine nzeve, hamunzwi here?’+ Uye hamuyeuki here, 19  pandakamedurira varume zviuru zvishanu zvingwa zvishanu,+ tswanda ngani dzakazara nezvimedu zvamakanhonga?” Ivo vakati kwaari: “Gumi nembiri.”+ 20  “Pandakamedurira varume zviuru zvina zvingwa zvinomwe, makaunganidza matengu mangani akazara nezvimedu?” Ivo vakati kwaari: “Manomwe.”+ 21  Naizvozvo akati kwavari: “Hamusati mava kunzwisisa here?”+ 22  Zvino vakasvika kuBhetisaidha. Uye vanhu vakauya kwaari nebofu, vakamuteterera kuti aribate.+ 23  Iye akabata bofu racho ruoko, akabuda naro kunze kwomusha, uye apfira mate+ pamaziso aro, akaisa maoko ake pariri, akatanga kuribvunza kuti: “Pane chauri kuona here?” 24  Murume wacho akatarira-tarira, akatanga kuti: “Ndiri kuona vanhu, nokuti ndiri kuona zvinhu zvakaita semiti, asi iri kufamba-famba.” 25  Akabva aisazve maoko ake pamaziso omurume wacho, murume wacho akanyatsoona, uye akaporeswa, uye akanga ava kunyatsoona zvinhu zvose. 26  Naizvozvo akamuendesa kumba, achiti: “Asi rega kupinda mumusha.”+ 27  Zvino Jesu nevadzidzi vake vakaenda kumisha yeKesariya Firipi, uye vari munzira akatanga kubvunza vadzidzi vake, achiti kwavari: “Vanhu vari kuti ndini ani?”+ 28  Ivo vakati kwaari: “Johani Mubhabhatidzi,+ uye vamwe, Eriya,+ vamwewo, Mumwe wevaprofita.”+ 29  Zvino akavabvunza kuti: “Ko imi munoti ndini ani?” Achipindura, Petro akati kwaari: “Ndimi Kristu.”+ 30  Akabva avarayira zvakasimba kuti varege kuudza chero munhu upi zvake nezvake.+ 31  Uyewo, akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana womunhu anofanira kutambura zvinhu zvizhinji, orambwa nevarume vakuru nevapristi vakuru nevanyori ourayiwa,+ ozomuka kwapera mazuva matatu.+ 32  Chokwadi, akanga achitaura mashoko iwayo asingavanzi. Asi Petro akaenda naye parutivi, akatanga kumutsiura.+ 33  Iye akatendeuka, akatarira vadzidzi vake, akatsiura Petro, akati: “Enda shure kwangu, Satani, nokuti haufungi zvinofungwa naMwari, asi zviya zvinofungwa nevanhu.”+ 34  Zvino akashevedza boka revanhu nevadzidzi vake, akati kwavari: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atore danda rake rokutambudzikira, arambe achinditevera.+ 35  Nokuti munhu wose anoda kuponesa mweya wake acharasikirwa nawo; asi munhu wose anorasikirwa nomweya wake nokuda kwangu nemashoko akanaka achauponesa.+ 36  Chokwadi, zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yose orasikirwa nomweya wake?+ 37  Chokwadi, munhu angatsinhananisa mweya wake nechii?+ 38  Nokuti munhu wose anonyara ini nemashoko angu muchizvarwa ichi choupombwe chinotadza, Mwanakomana womunhu achamunyarawo+ paanosvika ari mukubwinya kwaBaba vake aine ngirozi tsvene.”+

Mashoko Emuzasi