Mako 12:1-44

12  Uyewo, akatanga kutaura navo achishandisa mifananidzo achiti: “Mumwe murume akadyara munda wemizambiringa,+ akaukomberedza noruzhowa, akachera chisviniro chewaini, akavaka shongwe,+ akauronzesa varimi,+ akaenda kunze kwenyika.+  Zvino mumwaka wakakodzera akatuma muranda kuvarimi vacho, kuti awane zvimwe zvibereko zvomunda wacho wemizambiringa kuvarimi.+  Asi vakamutora, vakamurova, vakamuendesa asina chinhu.+  Akatumazve mumwe muranda kwavari; uye iyeye vakamurova mumusoro, vakamuzvidza.+  Zvino akatuma mumwe, uye iyeye vakamuuraya; uye akatuma vamwe vazhinji, ivo vakarova vamwe vacho uye vakauraya vamwe vacho.  Akanga achine mumwe, mwanakomana anodiwa.+ Akamutuma pakupedzisira kwavari, achiti, ‘Vacharemekedza mwanakomana wangu.’+  Asi varimi ivavo vakataurirana vachiti, ‘Uyu ndiye mugari wenhaka.+ Uyai, ngatimuurayei, uye nhaka ichava yedu.’+  Naizvozvo vakamutora, vakamuuraya,+ vakamukanda kunze kwomunda wemizambiringa.+  Muridzi womunda wemizambiringa achaitei? Achauya oparadza varimi, uye achapa vamwe+ munda wacho wemizambiringa.+ 10  Hamuna kumboverenga here rugwaro urwu runoti, ‘Dombo+ rakarambwa nevavaki, ndiro razova dombo guru repakona.+ 11  Iri rakabva kuna Jehovha, uye rinoshamisa mumaziso edu’?”+ 12  Ivo vakatanga kutsvaka nzira yokumubata nayo, asi vakatya boka revanhu, nokuti vakaziva kuti akataura mufananidzo wacho achifunga nezvavo. Naizvozvo vakamusiya, vakaenda.+ 13  Zvino vakamutumira vamwe vevaFarisi nevateveri vebato raHerodhi,+ kuti vamubate pakutaura kwake.+ 14  Vachisvika vakati kwaari: “Mudzidzisi, tinoziva kuti muri wechokwadi uye hamuna basa nomunhu, nokuti hamutariri kuti vanhu vakaita sei nechokunze, asi munodzidzisa nzira yaMwari maererano nechokwadi:+ Zvinobvumirwa nomutemo here kutera mutero womunhu wose kuna Kesari kana kuti kwete? 15  Totera here, kana kuti torega kutera?”+ Achicherechedza unyengeri hwavo, akati kwavari: “Munondiedzerei? Ndiunzirei dhinari ndione.”+ 16  Ivo vakauya naro. Iye akati kwavari: “Mufananidzo nemashoko aya akanyorwa ndezvaani?” Ivo vakati kwaari: “NdezvaKesari.”+ 17  Jesu akabva ati: “Dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari,+ asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.”+ Ivo vakatanga kushamiswa naye.+ 18  Zvino vaSadhusi, vaiti hakuna kumuka, vakauya kwaari, vakamubvunza+ kuti: 19  “Mudzidzisi, Mosesi akatinyorera kuti kana mukoma womumwe munhu akafa, akasiya mudzimai asi akasasiya mwana, munun’una wake+ anofanira kutora mudzimai wacho omutsira mukoma wake vana naye.+ 20  Kwaiva nevatevedzani vanomwe; uye wokutanga akatora mudzimai, asi paakafa haana kusiya mwana.+ 21  Wechipiri akamutorawo, asi akafa asina kusiya mwana; uye wechitatu akaitawo saizvozvo. 22  Zvino vanomwe ava havana kusiya kana mwana. Pakupedzisira mukadzi wacho akafawo.+ 23  Pakumuka achava mudzimai woupi pane ava? Nokuti iye akava mudzimai weava vanomwe.”+ 24  Jesu akati kwavari: “Ichi handicho chikonzero nei makarasika here, kusaziva kwenyu Magwaro kana simba raMwari?+ 25  Nokuti pavanomuka kubva kuvakafa, varume havaroori uyewo vakadzi havaroorwi, asi vanenge vakaita sengirozi dziri kumatenga.+ 26  Asi pamusoro pevakafa, kuti vanomutswa, hamuna kuverenga here mubhuku raMosesi, munyaya yegwenzi reminzwa, matauriro akaita Mwari kwaari kuti, ‘Ndini Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho’?+ 27  Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu. Makarasika chaizvo.”+ 28  Zvino mumwe wevanyori akanga auya akavanzwa vachiita nharo, achiziva kuti akanga avapindura nenzira yakanaka, akamubvunza kuti: “Murayiro wokutanga pane yose ndoupi?”+ 29  Jesu akapindura kuti: “Wokutanga ndouyu, ‘Inzwa, haiwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete,+ 30  ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose uye nesimba rako rose.’+ 31  Wechipiri ndouyu, ‘Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.’+ Hapana mumwe murayiro mukuru kupfuura iyi.” 32  Munyori wacho akati kwaari: “Mudzidzisi, mataura zvakanaka maererano nechokwadi chokuti, ‘Iye ndiye Mumwe chete, uye hakuna mumwe kunze Kwake’;+ 33  uye uku kumuda nomwoyo wako wose nokunzwisisa kwako kwose nesimba rako rose uye uku kuda muvakidzani wako sezvaunozviita kunokosha kupfuura zvinopiwa zvose zvakakwana zvinopiswa nezvibayiro.”+ 34  Jesu, achinzwisisa kuti akanga apindura noungwaru, akati kwaari: “Hausi kure noumambo hwaMwari.” Asi hapana munhu akanga achine ushingi hwokumubvunza.+ 35  Zvisinei, paakanga achipindura, Jesu sezvaaidzidzisa mutemberi akatanga kuti: “Sei vanyori vachitaura kuti Kristu mwanakomana waDhavhidhi?+ 36  Nomudzimu mutsvene+ Dhavhidhi akati, ‘Jehovha akati kunaShe wangu: “Gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako.”’+ 37  Dhavhidhi anomuti ‘Ishe,’ asi iye mwanakomana wake sei?”+ Zvino boka guru racho revanhu rakanga richimuteerera nomufaro.+ 38  Paaidzidzisa akaenderera mberi achiti: “Chenjererai vanyori+ vanoda kufamba-famba vakapfeka nguo refu vachida kukwaziswa mumisika 39  uye vanoda zvigaro zvepamberi mumasinagogi nenzvimbo dzepamusorosoro pakudya kwemanheru.+ 40  Ndivo vari kuparadza dzimba+ dzechirikadzi uye vachiita minyengetero mirefu yokubata kumeso; ivava vachatongwa kwazvo.”+ 41  Zvino akagara pasi paaikwanisa kuona midziyo yokuisa mari,+ akatanga kucherechedza kudonhedzera mari kwaiita boka revanhu mumidziyo yokuisa mari; uye vanhu vazhinji vakapfuma vakanga vachidonhedzera mari zhinji.+ 42  Zvino imwe chirikadzi yaiva murombo yakasvika, ikadonhedzera tumari tuviri twaisambokosha.+ 43  Naizvozvo akashevedza vadzidzi vake, akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, chirikadzi iyi murombo yadonhedzera kupfuura vose vadonhedzera mari mumidziyo yokuisira mari;+ 44  nokuti vose vadonhedzera vachibvisa pamari yavo yakasara, asi iye, pakushayiwa kwake adonhedzera yose yaanga ainayo, inomuraramisa.”+

Mashoko Emuzasi