Mabasa 3:1-26

3  Zvino Petro naJohani vakanga vachikwira kutemberi nokuda kweawa yomunyengetero, awa yechipfumbamwe,+  uye mumwe murume akanga akaremara kubvira achiri mudumbu+ raamai vake akanga akatakurwa, uye zuva nezuva vaimuisa pedyo nesuo retemberi rainzi Rakanaka,+ kuti akumbire zvipo zvokunzwirwa ngoni kune vaya vaipinda mutemberi.+  Paakaona Petro naJohani vava kuda kupinda mutemberi akatanga kukumbira kuti apiwe zvipo zvokunzwirwa ngoni.+  Asi Petro naJohani, vakanyatsomutarira,+ vakati: “Titarire.”  Naizvozvo akanyatsovatarira, achitarisira kupiwa chimwe chinhu navo.  Zvisinei, Petro akati: “Sirivha nendarama handina, asi chandiinacho ndicho chandinokupa:+ Muzita raJesu Kristu wokuNazareta,+ famba!”+  Naizvozvo akamubata noruoko rworudyi,+ akamusimudza. Tsoka dzake nemapfupa epazviziso zvemakumbo ake zvakabva zvasimbiswa;+  uye achisvetuka,+ akamira, akatanga kufamba, akapinda navo mutemberi,+ achifamba uye achisvetuka-svetuka, achirumbidza Mwari.  Vanhu vose+ vakamuona achifamba, achirumbidza Mwari. 10  Zvakare, vakamuziva, kuti uyu ndiye murume aigarira kupiwa zvipo zvokunzwirwa ngoni paGedhi Rakanaka+ retemberi, uye vakakatyamadzwa nokushamiswa kwazvo+ nezvakanga zvaitika kwaari. 11  Naizvozvo, murume wacho zvaakanga achiramba aina Petro naJohani, vanhu vose vakamhanyira kwavari pane rainzi vharanda raSoromoni,+ vashamiswa kwazvo. 12  Petro paakaona izvi, akati kuvanhu vacho: “Vanhu vaIsraeri, nei muri kushamisika neizvi, kana kuti nei makanyatsotitarira sokunge kuti taita kuti afambe nesimba redu kana kuti kuzvipira kwedu kuna Mwari?+ 13  Mwari waAbrahamu nowaIsaka nowaJakobho,+ Mwari wemadzitateguru edu, akakudza+ Mushumiri+ wake, iye Jesu, uyo wamakaisa+ pamberi paPirato uye mukamuramba, paakanga asarudza kumusunungura.+ 14  Chokwadi, makaramba munhu mutsvene iyeye uye akarurama,+ mukakumbira kuti mupiwe henyu munhu aiva mhondi,+ 15  asi makauraya Mumiririri Mukuru woupenyu.+ Asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, isu tiri zvapupu zvechinhu ichi.+ 16  Naizvozvo nokutenda kwedu muzita rake, zita rake raita kuti murume uyu wamuri kuona uye wamunoziva asimbe, uye kutenda kunovapo nokwaari kwaporesa zvakakwana murume uyu pamberi penyu mose. 17  Zvino, hama, ndinoziva kuti makaita nokusaziva,+ sezvakaitawo vatongi+ venyu. 18  Asi Mwari akazadzika saizvozvo zvinhu zvaakafanozivisa achishandisa miromo yevaprofita vose, kuti Kristu wake aizotambura.+ 19  “Naizvozvo, pfidzai,+ mutendeuke+ kuti zvivi zvenyu zvidzimwe,+ kuti mwaka yokusimbaradzwa+ iuye ichibva kuna iye Jehovha 20  uye kuti atume Kristu akagadzwa nokuda kwenyu, iye Jesu, 21  uyo chokwadi, anofanira kuchengetwa kudenga+ kusvikira nguva dzokudzorerwa+ kwezvinhu zvose idzo Mwari akataura nezvadzo achishandisa miromo yevaprofita+ vake vatsvene vomunguva yekare. 22  Chokwadi, Mosesi akati, ‘Jehovha Mwari achakumutsirai muprofita akaita seni anobva pakati pehama dzenyu.+ Munofanira kumuteerera maererano nezvinhu zvose zvaanotaura kwamuri.+ 23  Chokwadi, chero mweya upi zvawo usingateereri Muprofita iyeye uchaparadzwa zvachose pakati pevanhu.’+ 24  Chokwadi, vaprofita vose, kubvira pana Samueri nevaya vakazotevera shure kwake, vose vakataura, vakazivisawo pachena mazuva aya.+ 25  Ndimi vanakomana+ vevaprofita nevesungano iyo Mwari akaita nemadzitateguru enyu, achiti kuna Abrahamu, ‘Mhuri dzose dzepanyika dzichakomborerwa nokumwana* wako.’+ 26  Pashure pokukumutsirai Mushandi wake, Mwari akatanga+ kumutuma kwamuri kuti akukomborerei nokuita kuti mumwe nomumwe abve pamabasa enyu akaipa.”

Mashoko Emuzasi

Mab 3:25 Kureva, “mbeu.”