Mabasa 26:1-32

26  Agripa+ akati kuna Pauro: “Unobvumirwa kutaura uchizvidzivirira.” Pauro akabva atambanudza ruoko rwake,+ akataura achizvidzivirira+ achiti:  “Mambo Agripa, pamusoro pezvinhu zvose zvandiri kupomerwa+ nevaJudha, ndinofara kuti nhasi ndiri kutaura ndichizvidzivirira ndiri pamberi penyu imi,  kunyanya zvamuri nyanzvi patsika+ dzose nenharo dziri pakati pevaJudha. Naizvozvo ndinokukumbirai kuti mundinzwe muchishivirira.  “Chokwadi, kana ari mararamiro angu+ kubvira ndichiri muduku, andakararama kubvira pakutanga pakati porudzi rwangu uye muJerusarema, vaJudha vose  vaimbozivana neni kubvira pakutanga vanoziva, kana vachida havo kupupurira, kuti ndaiva muFarisi+ maererano neboka risingatsaudziri+ remanamatiro edu.  Asi zvino ndinomira ndashevedzerwa kutongwa nokuda kwetariro+ yechipikirwa+ chakaitwa naMwari kumadzitateguru edu;  asi madzinza edu ane gumi nemaviri ari kutarisira kuwana kuzadzika kwechipikirwa ichi nokumuitira basa dzvene kwazvo usiku nemasikati.+ Ndiri kupomerwa nevaJudha pamusoro petariro iyi,+ haiwa mambo.  “Nei zvichiita sezvinhu zvisingadaviriki pakati penyu kuti Mwari anomutsa vakafa?+  Kana ndiri ini, chokwadi ndakafunga mumwoyo mangu kuti ndinofanira kuita mabasa mazhinji anopesana nezita raJesu wokuNazareta; 10  chokwadi, andakaita muJerusarema, uye ini ndakakiyira vatsvene vazhinji mumajeri,+ zvandakanga ndagamuchira simba kubva kuvapristi vakuru;+ uye pavaifanira kuurayiwa, ndaizvitsigira. 11  Ndaiedza kuvamanikidza kuti varambe kutenda kwavo nokuvaranga kazhinji mumasinagogi ose;+ uye zvandaivapengera kwazvo, ndakatosvika pakuvatambudza kunyange mune mamwe maguta. 12  “Zvandakanga ndichishingairira zvinhu izvi ndichienda kuDhamasiko+ ndapiwa simba uye ndarayirwa nevapristi vakuru, 13  haiwa imi mambo, masikati makuru ndiri mumugwagwa, ndakaona chiedza chaibva kudenga chinopfuura kupenya kwezuva chichipenya kumativi angu ose neevaya vandaifamba navo.+ 14  Tose patakanga tawira pasi, ini ndakanzwa inzwi richiti kwandiri mumutauro wechiHebheru, ‘Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei? Kuramba uchikava zvibayiso kunoita kuti zvikuomere.’+ 15  Asi ndakati, ‘Ndimi ani, Ishe?’ Ishe akati, ‘Ndini Jesu, wauri kutambudza.+ 16  Kunyange zvakadaro, simuka umire netsoka dzako.+ Nokuti ndaita kuti ndioneke kwauri, kuti ndikusarudze uve mushumiri uye chapupu+ chezvinhu zvawaona nezvinhu zvandichaita kuti uone pamusoro pangu; 17  pandinenge ndichikununura pavanhu ava nepane mamwe marudzi andiri kukutuma kwaari,+ 18  kuti usvinudze maziso avo,+ kuti uvatendeutse kubva murima+ uchivaendesa kuchiedza+ uye kubva pasimba raSatani+ uchivaendesa kuna Mwari, kuti vagamuchire kukanganwirwa zvivi+ nenhaka+ pakati pevaya vakatsveneswa+ nokutenda kwavo mandiri.’ 19  “Saka, Mambo Agripa, handina kurega kuteerera zvandakaona zvokudenga,+ 20  asi kutanga kune vari muDhamasiko+ nokune vaya vari muJerusarema,+ nenyika yose yeJudhiya, nokune mamwe marudzi+ ndakavaendesera mashoko okuti vaifanira kupfidza votendeukira kuna Mwari nokuita mabasa anokodzera rupfidzo.+ 21  VaJudha vakandibata mutemberi pamusoro pezvinhu izvozvi vakaedza kundiuraya.+ 22  Zvisinei, ndinoramba ndichipupurira vose vakuru nevaduku kusvikira nhasi, nokuti ndakawana rubatsiro+ runobva kuna Mwari, asi pasina chandinotaura kunze kwezvinhu zvakataurwa mune Zvakanyorwa nevaprofita+ uyewo Zvakanyorwa naMosesi+ kuti zvaizoitika, 23  zvokuti Kristu aizotambura+ uye, zvaari wokutanga kumutswa+ kubva kuvakafa, aizozivisa chiedza+ kune vanhu ava nokune mamwe marudzi.”+ 24  Zvino paaitaura zvinhu izvi achizvidzivirira, Festo akati nenzwi guru: “Pauro, wava kupenga!+ Kudzidza zvikuru kwava kukupengesa!” 25  Asi Pauro akati: “Handisi kupenga, Haiwa Changamire Festo, asi ndiri kutaura mashoko echokwadi uye epfungwa dzakanaka. 26  Chokwadi, mambo wandiri kutaura naye norusununguko rwokutaura anonyatsoziva zvinhu izvi; nokuti ndinotenda kuti hapana kana chimwe chezvinhu izvi chaasingazivi, nokuti chinhu ichi hachina kuitwa pakavanda.+ 27  Imi, Mambo Agripa, munotenda Zvakanyorwa nevaprofita here? Ndinoziva kuti munotenda.”+ 28  Asi Agripa akati kuna Pauro: “Nenguva pfupi ungatondinyengetedza kuva muKristu.” 29  Pauro akati: “Ndinonyengetera kuna Mwari kuti murege kuva imi chete asiwo vaya vose vari kundinzwa nhasi, kuti muve vanhu vakaita seni, mungava munguva pfupi kana kuti munguva refu, asi tichingosiyana pazvisungo izvi chete.” 30  Zvino mambo akasimuka uye gavhuna naBhenisi nevarume vakanga vagere navo vakasimukawo. 31  Asi zvavakanga vachienda, vakatanga kutaurirana, vachiti: “Munhu uyu haaiti chinhu chakakodzera rufu+ kana kuti zvisungo.” 32  Zvakare, Agripa akati kuna Festo: “Munhu uyu angadai asunungurwa kudai anga asina kukwidza mhosva yacho+ kuna Kesari.”

Mashoko Emuzasi