Mabasa 13:1-52

13  Zvino muungano yomuAndiyoki maiva nevaprofita+ nevadzidzisi, Bhanabhasi naSimiyone ainzi Nigeri, naRusiyasi+ wokuKurini, naManaeni akadzidza naHerodhi mutongi woruwa, naSauro.  Zvavakanga vachishumira+ Jehovha uye vachitsanya pachena, mudzimu mutsvene wakati: “Pavanhu vose nditsaurirei Bhanabhasi naSauro+ nokuda kwebasa randakavashevedzera.”  Vakabva vatsanya, vakanyengetera, vakaisa maoko avo+ pamusoro pavo, vakavarega vachienda.  Naizvozvo varume ava, vatumwa nomudzimu mutsvene, vakaburukira kuSerukiya, vachibva ikoko vakaenda kuKupro nechikepe.  Pavakanga vava muSaramisi vakatanga kuzivisa shoko raMwari mumasinagogi evaJudha. Vaivawo naJohani+ achivashandira.  Pavakanga vafamba nomuchitsuwa chose kusvika kuPafosi, vakasangana nomumwe murume, muroyi, muprofita wenhema,+ muJudha ainzi Bha-Jesu,  uye aiva pamwe chete nomutongi woruwa rwacho Segiyo Paurosi, murume akachenjera. Achishevedza Bhanabhasi naSauro, murume uyu akada kunzwa shoko raMwari nomwoyo wose.  Asi Erimasi muroyi (chaizvoizvo, iwayo ndiwo mashandurirwo anoitwa zita rake) akatanga kuvapikisa,+ achitsvaka kuti mutongi wacho woruwa arege kutenda.  Sauro, anonziwo Pauro, achizadzwa nomudzimu mutsvene, akanyatsomutarira, 10  akati: “Haiwa iwe munhu azere nokubiridzira kwemarudzi ose nounyengeri hwemarudzi ose, iwe mwanakomana waDhiyabhorosi,+ iwe muvengi wezvinhu zvose zvakarurama, haungaregi here kukanganisa nzira dzakarurama dzaJehovha? 11  Naizvozvo, tarira! ruoko rwaJehovha ruri pamusoro pako, uchava bofu, usingaoni zuva kwenguva yakati.” Mhute nerima gobvu zvakabva zvava paari, uye akafamba-famba achitsvaka vanhu kuti vamutungamirire vakamubata ruoko.+ 12  Mutongi wacho woruwa,+ paakaona zvakanga zvaitika, akabva ava mutendi, zvaakanga ashamiswa nokudzidzisa kwaJehovha. 13  Zvino, Pauro nevarume vaaiva navo, vakapinda mugungwa vachibva kuPafosi, vakasvika kuPega muPamfiriya.+ Asi Johani+ akavasiya, akadzokera+ kuJerusarema. 14  Zvisinei, ivo vakapfuurira vachibva kuPega, vakasvika muAndiyoki muPisidhiya uye, vachipinda musinagogi+ pazuva resabata, vakagara pasi. 15  Pashure pokunge Mutemo neZvakanyorwa nevaprofita zvaverengerwa vanhu vose,+ vakuru vanotungamirira+ vesinagogi vakatumira shoko kwavari, vachiti: “Varume, hama, kana paine shoko chero ripi zvaro rokukurudzira vanhu ramuinaro, ritaurei.” 16  Naizvozvo Pauro akasimuka, uye achininira+ noruoko rwake, akati: “Varume, vaIsraeri nemi vamwe munotya Mwari, inzwai.+ 17  Mwari wevanhu ava vaIsraeri akasarudza madzitateguru edu, uye akakwidziridza vanhu vacho munguva yavakagara vari vatorwa munyika yeIjipiti, akavabudisa mairi noruoko rune simba.+ 18  Kwenguva inenge makore makumi mana+ akashivirira kuita kwavo vari murenje. 19  Pashure pokunge aparadza marudzi manomwe munyika yeKenani, akagova nyika yavo achishandisa mijenya:+ 20  zvose izvozvo zvakaitika mumakore anenge mazana mana nemakumi mashanu. “Pashure pezvinhu izvi akavapa vatongi kusvikira kumuprofita Samueri.+ 21  Asi kubvira panguva iyoyo vakakumbira mambo,+ uye Mwari akavapa Sauro mwanakomana waKishi, murume worudzi rwaBhenjamini,+ kwemakore makumi mana. 22  Pashure pokunge amubvisa,+ akavamutsira Dhavhidhi kuti ave mambo,+ iye waakapupurira pamusoro pake, akati, ‘Ndawana Dhavhidhi mwanakomana waJese,+ munhu anodiwa nomwoyo wangu,+ achaita zvinhu zvose zvandinoda.’+ 23  Kubva muvana+ vomunhu uyu maererano nechipikirwa chake Mwari akaunzira Israeri muponesi,+ iye Jesu, 24  pashure paJohani,+ Iyeye asati asvika,+ akanga aparidza pachena kuvanhu vose vaIsraeri rubhabhatidzo rwokuratidza kupfidza. 25  Asi Johani zvaaiita basa rake, aiti, ‘Munofunga kuti ndini ani? Handisi iye. Asi, tarirai! kune mumwe ari kuuya shure kwangu ane tsoka dzine hwashu dzandisina kukodzera kusunungura.’+ 26  “Varume, hama, imi vanakomana vorudzi rwaAbrahamu nevamwe vaya vari pakati penyu vanotya Mwari, shoko roruponeso urwu rakatumirwa kwatiri.+ 27  Nokuti vagari vomuJerusarema nevatongi vavo havana kuziva Uyu,+ asi, pavakatonga, vakazadzisa zvinhu zvakataurwa mune Zvakanyorwa nevaprofita,+ zvinhu zvinoverengwa zvinonzwika maSabata ose, 28  uye, kunyange vakashaya chinhu chakakodzera rufu,+ vakarayira Pirato kuti iye aurayiwe.+ 29  Zvino, pavakanga vaita zvinhu zvose zvakanyorwa pamusoro pake,+ vakamuburutsa padanda,+ vakamuviga muguva.+ 30  Asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa;+ 31  uye kwemazuva mazhinji aionekwa nevaya vakanga vakwira naye kuJerusarema vachibva kuGarireya, zvino vava zvapupu zvake kuvanhu.+ 32  “Naizvozvo tiri kukuzivisai mashoko akanaka pamusoro pechipikirwa chakaitwa kumadzitateguru,+ 33  kuti Mwari akachizadzisa zvizere kwatiri isu vana vavo pakuti akamutsa Jesu;+ sokunyorwa kwazvakaitwa mupisarema rechipiri kuti, ‘Ndiwe mwanakomana wangu, ini ndava Baba vako nhasi.’+ 34  Izvozvo zvokuti akamumutsa kubva kuvakafa asingazombodzokeri kukuora, akataura kudai, ‘Ndichakupai mutsa worudo wakatendeka kuna Dhavhidhi.’+ 35  Nokudaro anotiwo mune rimwe pisarema, ‘Hamuzobvumiri akavimbika wenyu kuti aone kuora.’+ 36  Nokuti Dhavhidhiwo,+ akaita kuda kwakajekeswa kwaMwari muchizvarwa chake uye akarara murufu, akavigwa nemadzitateguru ake, akaona kuora.+ 37  Asi, iye akamutswa naMwari haana kuona kuora.+ 38  “Naizvozvo, hama, zivai kuti kukanganwirwa kwezvivi kuri kuziviswa kwamuri pachishandiswa Iyeyu;+ 39  uye kuti pazvinhu zvose zvamaisagona kunzi hamuna mhosva pazviri nomutemo waMosesi,+ munhu wose anotenda anonzi haana mhosva pachishandiswa Iyeyu.+ 40  Naizvozvo chenjerai kuti zvinotaurwa mune Zvakanyorwa nevaprofita hazviuyi pamuri, zvokuti, 41  ‘Zvionei, imi vaseki, mushamiswe nazvo, munyangarike, nokuti ndiri kuita basa mumazuva enyu, basa ramusingazombotendi kunyange kana munhu akarirondedzera rose kwamuri.’”+ 42  Zvino pavakanga vava kubuda, vanhu vakatanga kuteterera kuti vazotaurirwa zvinhu izvi pasabata raitevera.+ 43  Naizvozvo pashure pokunge musangano wepasinagogi wapera, vazhinji vevaJudha nevatendeuki vainamata Mwari vakatevera Pauro naBhanabhasi,+ avo pavakanga vachitaura navo vakatanga kuvakurudzira+ kuti varambe vari pamutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari.+ 44  Sabata rakatevera rinenge guta rose rakaungana kuti rinzwe shoko raJehovha.+ 45  VaJudha pavakaona mapoka acho evanhu, vakazadzwa negodo+ vakatanga kupokana vachimhura zvinhu zvakanga zvichitaurwa naPauro.+ 46  Naizvozvo, vachitaura noushingi, Pauro naBhanabhasi vakati: “Zvakanga zvakakodzera kuti shoko raMwari ritange kutaurwa kwamuri.+ Zvamuri kurisundira kure+ uye muchizviti hamuna kukodzerwa noupenyu husingaperi, tarirai! tava kutendeukira kune mamwe marudzi.+ 47  Chokwadi, Jehovha akatirayira nemashoko aya, ‘Ndakakugadzai sechiedza chemamwe marudzi,+ kuti imi muve ruponeso kusvikira kumugumo wenyika.’”+ 48  Vemamwe marudzi pavakanzwa izvi, vakatanga kufara nokukudza shoko raJehovha,+ uye vose vaya vaiva nemafungiro akanaka okuti vave noupenyu husingaperi vakava vatendi.+ 49  Uyezve, shoko raJehovha rakaramba richiendeswa munyika yose.+ 50  Asi vaJudha+ vakakurudzira vakadzi vaiva nomukurumbira wakanaka vainamata Mwari nevarume vakuru veguta, uye vakaita kuti Pauro naBhanabhasi vatambudzwe,+ vakavadzingira kunze kwemiganhu yenzvimbo yavo. 51  Ava vakavazunzira guruva raiva patsoka dzavo,+ vakaenda kuIkoniyumu. 52  Vadzidzi vakaramba vachizadzwa nomufaro+ nomudzimu mutsvene.

Mashoko Emuzasi