Mabasa 12:1-25

12  Panenge panguva iyoyo chaiyo mambo Herodhi akatanga kutora matanho akasimba kuti aitire vamwe veungano zvakaipa.+  Akauraya Jakobho mukoma waJohani+ nebakatwa.+  Zvaakaona kuti zvakanga zvichifadza vaJudha,+ akabva asungawo Petro. (Sezvineiwo, iwayo akanga ari mazuva emakeke asina kuviriswa.)+  Achimubata, akamuisa mujeri,+ akamuisa kumapoka mana evarwi kuti amurinde, boka rimwe nerimwe riine varwi vana, zvaaida kuzomubudisa kuti amuise kuvanhu paseka yapera.+  Naizvozvo Petro akanga achichengetwa mujeri; asi ungano yakanga ichimunyengeterera+ kwazvo kuna Mwari.  Zvino Herodhi paakanga ava kuda kumubudisa, usiku ihwohwo Petro akanga akarara akasungwa necheni mbiri ari pakati pevarwi vaviri, uye varindi vakanga vari pasuo vachichengeta jeri.  Asi, tarira! ngirozi yaJehovha yakamira+ pedyo, chiedza chikavheneka muchitokisi. Ichirova Petro parutivi, yakamumutsa,+ ichiti: “Kurumidza kumuka!” Uye cheni dzake dzakadonha+ kubva pamaoko ake.  Ngirozi+ yakati kwaari: “Zvisunge chiuno usunge hwashu dzako.” Iye akaita saizvozvo. Pakupedzisira yakati kwaari: “Pfeka nguo yako yokunze+ urambe uchinditevera.”  Iye akabuda, akaramba achiitevera, asi haana kuziva kuti zvakanga zvichiitwa nengirozi zvakanga zvichinyatsoitika. Chokwadi, iye akafunga kuti akanga achiona chiratidzo.+ 10  Vachipfuura nepane varindi vokutanga nevechipiri, vakasvika kugedhi resimbi raipinda muguta, uye iri rakangovavhurikira roga.+ Pashure pokunge vabuda kunze, vakapfuura mugwagwa mumwe chete, ngirozi yacho ikabva yabva kwaari. 11  Petro achipengenuka, akati: “Zvino chokwadi ndava kuziva kuti Jehovha atuma ngirozi yake,+ ikandinunura+ paruoko rwaHerodhi nepazvinhu zvose zvanga zvichitarisirwa nevanhu vechiJudha.” 12  Pashure pokunge afunga nezvazvo, akaenda kumba kwaMariya amai vaJohani ainzi Mako,+ kwakanga kwakaungana vanhu vazhinji vachinyengetera. 13  Paakagogodza pasuo regedhi, mushandikadzi ainzi Rodha akauya kuzoona kuti ndiani, 14  uye, paakaziva inzwi raPetro, haana kuvhura gedhi nokufara, asi akamhanyira mukati akataura kuti Petro akanga akamira pagedhi. 15  Ivo vakati kwaari: “Unopenga.” Asi iye akaramba achitaura zvakasimba kuti ndizvo. Vakatanga kuti: “Ingirozi yake.”+ 16  Asi Petro akaramba ari ipapo achigogodza. Pavakavhura, vakamuona, vakakatyamadzwa. 17  Asi akavaninira+ noruoko rwake kuti vanyarare, akavaudza zvose kuti Jehovha akanga amubudisa sei mujeri, uye akati: “Muudze Jakobho+ pamwe chete nehama zvinhu izvi.” Naizvozvo akabuda, akaenda kune imwe nzvimbo. 18  Naizvozvo, pakwakanga kwachena,+ pakava nemheremhere huru pakati pevarwi pamusoro pokuti chaizvoizvo chii chakanga chaitika kuna Petro. 19  Herodhi+ akamutsvaka kwazvo uye, amushaya, akabvunzurudza varindi, akarayira kuti vaendeswe kunorangwa;+ uye akabva kuJudhiya akaburukira kuKesariya, akapedza nguva yakati ikoko. 20  Zvino akanga achinzwa achida kurwisa vanhu vokuTire nevokuSidhoni. Naizvozvo vakauya kwaari nomwoyo mumwe uye, pashure pokunyengetedza Brasto, uyo akanga achitarisira imba yamambo, vakatanga kukumbira rugare, nokuti nyika yavo yaipiwa zvokudya+ nenyika yamambo. 21  Asi pazuva rakatarwa, Herodhi akapfeka zvipfeko zvoumambo, akagara pachigaro chokutonga, akatanga kutaura kwavari vose. 22  Vanhu vakanga vakaungana vakatangawo kushevedzera vachiti: “Inzwi ramwari, kwete romunhu!”+ 23  Ngirozi yaJehovha yakabva yamurova,+ nokuti haana kukudza Mwari;+ uye akadyiwa nehonye, akafa. 24  Asi shoko+ raJehovha rakaramba richikura uye richipararira.+ 25  Kana ari Bhanabhasi+ naSauro, pashure pokunge vaita basa rokuyamura+ muJerusarema zvizere, vakadzokera, vakaenda naJohani,+ anonzi Mako.

Mashoko Emuzasi