Judha 1:1-25

 Judha, muranda waJesu Kristu, asi ari munun’una waJakobho,+ kune vaya vakadanwa,+ vanodiwa muna Mwari Baba+ uye vakachengeterwa+ Jesu Kristu:  Ngoni+ norugare+ norudo+ ngazviwedzerwe kwamuri.+  Vadiwa,+ kunyange ndakanga ndichishingaira chose kuti ndikunyorerei pamusoro poruponeso rwatiinarwo tose,+ ndakaona zvakakodzera kuti ndikunyorerei, ndikurayirei kuti murwire kwazvo kutenda+ kwakapiwa vatsvene+ kamwe chete zvachose.  Chikonzero changu ndechokuti vamwe vanhu vakapinda pakati pedu vachiverevedza,+ vaya vakatemerwa+ kutongwa+ uku kare kare neMagwaro, vanhu vasingadi Mwari,+ vachichinja mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari wedu kuti vazvipembedze kuita mufambiro wounzenza,+ vachiramba+ Tenzi+ wedu chete uye Ishe,+ Jesu Kristu.  Ndinoda kukuyeuchidzai, pasinei nokuziva kwamunoita zvinhu zvose+ kamwe chete zvachose, kuti Jehovha, kunyange akaponesa vanhu kubva munyika yeIjipiti,+ pashure pacho akaparadza vaya vakanga vasingaratidzi kutenda.+  Uye ngirozi dzisina kuchengeta nzvimbo yadzo yepakutanga asi dzakasiya nzvimbo yadzo yokugara yakakodzera,+ akadzichengeta dzakasungwa nezvisungo zvisingagumi+ murima gobvu nokuda kwokutongwa kwepazuva guru.+  Saizvozvowo Sodhoma neGomora nemaguta akanga akaapoteredza,+ pashure pokunge aita ufeve zvakanyanyisa uye atsvaka kufadza nyama kusiri kwomusikirwo+ sezvakaita ngirozi dzataurwa, anoiswa pamberi pedu somuenzaniso unonyevera+ nokutongwa kwawo achirangwa nomoto usingaperi.+  Saizvozvowo, kunyange zvakadaro, vanhu avawo, vachirota zvavo,+ vanosvibisa nyama vachizvidza ushe+ uye vachituka vaya vanokudzwa.+  Asi Mikaeri+ ngirozi huru+ paakapesana naDhiyabhorosi uye achiita nharo+ pamusoro pomutumbi waMosesi,+ haana zvake kuda kumutonga nemashoko okutuka,+ asi akati: “Jehovha ngaakutsiure.”+ 10  Asi vanhu ava vari kushora zvinhu zvose zvavasingambozivi;+ vanoramba vachizviodza+ muzvinhu izvi, zvavanoberekwa vachingoziva semhuka dzisingafungi.+ 11  Vane nhamo, nokuti vakapinda munzira yaKaini,+ uye vakamhanyira mugwara rokutadza raBharami+ kuti vawane mubayiro, uye vakaparara mukutaura kwokupandukira+ kwaKora!+ 12  Ava ndivo matombo akavanzika pasi pemvura mumitambo yenyu yokuratidzirana rudo+ pavanenge vachidya nemi, vafudzi vanodya vasingatyi;+ makore asina mvura anoendeswa uku+ nokoko nemhepo;+ miti yomunguva yokupera kwematsutso, asi isina zvibereko, yakafa kaviri, yakadzurwa;+ 13  ava ndivo mafungu egungwa anopenga ayo anopupuma zvinoita kuti anyare;+ nyeredzi dzisina gwara rakarongwa, idzo dzakachengeterwa zarima nokusingaperi.+ 14  Chokwadi, Inoki,+ wechinomwe mumutsara kubva kuna Adhamu, akaprofitawo pamusoro pavo, paakati: “Tarirai! Jehovha akauya nemakumi ake ezviuru zvengirozi tsvene,+ 15  kuti atonge vose,+ uye kuti ape mhosva vose vasingadi Mwari pamusoro pemabasa avo ose okusada Mwari avakaita nenzira yokusada Mwari, uye pamusoro pezvinhu zvose zvinoshamisa kwazvo zvakataurwa pamusoro pake nevatadzi vasingadi Mwari.”+ 16  Vanhu ava vagunun’uni,+ vanyunyuti pamusoro pomugove wavo muupenyu, vanoita maererano nokuchiva kwavo,+ uye miromo yavo inotaura zvinhu zvokuzvikudza,+ asi vachiyemura vanhu+ kuti ivo pachavo vabatsirwe. 17  Asi imi vadiwa, yeukai mashoko akambotaurwa nevaapostora vaShe wedu Jesu Kristu,+ 18  kuti vaimbotaura sei kwamuri, vachiti: “Panguva yokupedzisira pachava nevaseki, vanoita zvinhu zvokusada Mwari maererano nokuchiva kwavo.”+ 19  Ava ndivo vanoparadzanisa,+ vanoita semhuka,+ vasina mudzimu waMwari.+ 20  Asi imi vadiwa, muchizvivaka+ pakutenda kwenyu kutsvenetsvene,+ muchinyengetera nomudzimu mutsvene,+ 21  rambai muri murudo rwaMwari,+ pamunenge muchimirira ngoni+ dzaShe wedu Jesu Kristu muchifunga nezvoupenyu husingaperi.+ 22  Uyewo, rambai muchinzwira ngoni+ vamwe vasina chokwadi;+ 23  vaponesei+ nokuvabvuta mumoto.+ Asi rambai muchinzwira vamwe ngoni, muchiita saizvozvo nokutya, muchivenga kunyange nguo yomukati yakasvibiswa nenyama.+ 24  Zvino uya anokwanisa kukurindai+ pakugumburwa uye kukuisai musina gwapa+ pamberi pokubwinya kwake nomufaro mukuru, 25  iye Mwari mumwe chete Muponesi+ wedu achishandisa Jesu Kristu+ Ishe wedu, ngaave nokubwinya,+ uchangamire, simba+ nechiremera+ mukusingagumi kwose+ kwakapfuura, zvino uye nokusingagumi kwose.+ Ameni.+

Mashoko Emuzasi