Joshua 19:1-51

19  Zvino mugove wechipiri+ wakabuda uri waSimiyoni, uri wedzinza revanakomana vaSimiyoni+ maererano nemhuri dzavo. Nhaka yavo yaiva pakati penhaka yevanakomana vaJudha.+  Munhaka yavo vakava neBheeri-shebha+ neShebha, neMoradha,+  neHazari-shuari+ neBhara neEzemu,+  neEritoradhi+ neBheturi neHoma,  neZikragi+ neBheti-makabhoti neHazari-susa,+  neBheti-rebhaoti+ neSharuheni; maguta gumi nematatu nemisha yawo.  Aini,+ Rimoni+ neEteri neAshani;+ maguta mana nemisha yawo,  nemisha yose yaiva kumativi ose emaguta aya kusvikira kuBhaarati-bheeri,+ Rama+ rokumaodzanyemba. Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza revanakomana vaSimiyoni maererano nemhuri dzavo.  Nhaka yevanakomana vaSimiyoni yaiva pakati pomugove wevanakomana vaJudha, nokuti mugove wevanakomana vaJudha wakanga wakanyanyisa kukura.+ Naizvozvo vanakomana vaSimiyoni vakawana nzvimbo pakati penhaka yavo.+ 10  Mugove+ wechitatu wakatevera wakabuda uri wevanakomana vaZebhuruni+ maererano nemhuri dzavo, uye muganhu wenhaka yavo wakasvika kuSaridhi. 11  Muganhu wavo wakaenda nechokumavirira uyewo kuMareyari, ukasvika kuDhabhesheti uye ukasvika kumupata une rukova uri pakatarisana neJokneyamu.+ 12  Wakadzoka uchibva kuSaridhi uchienda nechokumabvazuva nechokunobuda zuva uchienda kumuganhu weKisroti-tabhori uye ukabuda uchienda kuDhabherati+ ukakwira kuJafiya. 13  Kubva ikoko wakapfuura uchienda nechokumabvazuva nechokunobuda zuva uchienda kuGati-heferi,+ kusvikira kuEti-kazini, ukabuda uchienda kuRimoni uye ukatarwa uchienda kuNeya. 14  Muganhu wacho wakaripota nokuchamhembe uchienda kuHanatoni, ukagumira kumupata weIfta-eri, 15  neKatati neNaharari neShimroni+ neIdhara neBhetrehema;+ maguta gumi nemaviri nemisha yawo. 16  Iyi ndiyo yaiva nhaka+ yevanakomana vaZebhuruni maererano nemhuri dzavo.+ Aya ndiwo aiva maguta acho nemisha yawo. 17  Mugove wechina wakabuda uri waIsakari,+ uri wevanakomana vaIsakari maererano nemhuri dzavo. 18  Muganhu wavo wakasvika kuJezreeri+ neKesuroti neShunemi,+ 19  neHafaraimu neShioni neAnaharati, 20  neRabhiti neKishioni neEbhezi, 21  neRemeti neEni-ganimu+ neEni-hadha neBheti-pazezi. 22  Muganhu wacho wakasvika kuTabhori+ neShahazuma neBheti-shemeshi, uye muganhu wavo wakagumira kuJodhani; maguta gumi nematanhatu nemisha yawo. 23  Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza revanakomana vaIsakari maererano nemhuri dzavo,+ maguta acho nemisha yawo. 24  Mugove wechishanu+ wakabva wabuda uri wedzinza revanakomana vaAsheri+ maererano nemhuri dzavo. 25  Muganhu wavo waiva Herikati+ neHarai neBheteni neAkshafu,+ 26  neAramereki neAmadhi neMishari.+ Wakasvika kumavirira kuKameri+ nokuShihori-ribhinati, 27  ukadzokera nechokumabvazuva kuBheti-dhagoni uye ukasvika kwaZebhuruni+ nokumupata weIfta-eri kuchamhembe, kuBheti-emeki neNeieri, uye wakabuda uchienda kuKabhuri kuruboshwe, 28  nokuEbroni neRehobhu neHamoni neKana kusvikira kuSidhoni+ raiva nevanhu vazhinji. 29  Muganhu wacho wakadzokera kuRama ukasvika kuguta rakavakirirwa reTire.+ Muganhu wacho wakadzokera kuHosa, ukagumira kugungwa munzvimbo yeAkzibhu,+ 30  neUma neAfeki+ neRehobhu;+ maguta makumi maviri nemaviri nemisha yawo. 31  Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza revanakomana vaAsheri maererano nemhuri dzavo.+ Aya ndiwo aiva maguta acho nemisha yawo. 32  Mugove+ wechitanhatu wakabuda uri wevanakomana vaNaftari,+ uri wevanakomana vaNaftari maererano nemhuri dzavo. 33  Muganhu wavo wakava kubvira kuHerefu, kubvira pamuti mukuru uri muZaananimu,+ neAdhami-nekebhi neJabneeri kusvikira kuRakumu; uye wakagumira kuJodhani. 34  Muganhu wacho wakadzokera kumavirira kuAznoti-tabhori, ukabuda kubva ipapo uchienda kuHukoki, ukasvika kwaZebhuruni+ kumaodzanyemba, uye kwaAsheri+ wakasvika kumavirira uye kwaJudha+ wakasvika kuJodhani nechokumabvazuva. 35  Maguta akavakirirwa aiva Zidhimu, Zeri neHamati,+ Rakati neKinereti,+ 36  neAdhama neRama neHazori,+ 37  neKedheshi+ neEdrei neEni-hazori, 38  neYironi neMigdhari-eri, Horemu neBheti-anati neBheti-shemeshi;+ maguta gumi nemapfumbamwe nemisha yawo. 39  Iyi yaiva nhaka+ yedzinza revanakomana vaNaftari maererano nemhuri dzavo,+ maguta acho nemisha yawo. 40  Mugove+ wechinomwe wakabuda uri wedzinza revanakomana vaDhani+ maererano nemhuri dzavo. 41  Muganhu wenhaka yavo waiva Zora+ neEshtaori neIri-shemeshi, 42  neShaarabhini+ neAijaroni+ neItraa, 43  neEroni neTimna+ neEkroni,+ 44  neEriteke neGibhetoni+ neBhaarati,+ 45  neJehudhi neBhene-bheraki neGati-rimoni,+ 46  neMe-jakoni neRakoni, nomuganhu uri pakatarisana neJopa.+ 47  Nharaunda yevanakomana vaDhani yakanga yakanyanyisa kuva duku.+ Vanakomana vaDhani vakaenda, vakarwa neReshemu,+ vakaritora, vakariparadza nomuromo webakatwa. Vakabva vaita kuti rive ravo vakagara mariri, vakatanga kutumidza Reshemu kuti Dhani, maererano nezita raDhani tateguru vavo.+ 48  Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza revanakomana vaDhani maererano nemhuri dzavo. Aya ndiwo aiva maguta acho nemisha yawo. 49  Nokudaro vakapedza kukamura nyika yacho kuti ive yavo maererano nenharaunda dzayo. Vanakomana vaIsraeri vakabva vapa Joshua mwanakomana waNuni nhaka pakati pavo. 50  Vakamupa guta raakakumbira,+ kureva Timnati-sera,+ riri munzvimbo ine makomo yaEfremu sezvakanga zvarayirwa naJehovha; uye akatanga kuvaka guta racho, akagara mariri. 51  Idzi ndidzo nhaka dzakagoverwa pachishandiswa mijenya nomupristi Eriyezari+ naJoshua mwanakomana waNuni nevakuru vemadzibaba emadzinza evanakomana vaIsraeri kuti dzive dzavo muShiro+ pamberi paJehovha, pasuo retende rokusanganira.+ Naizvozvo vakarega kugovera nyika yacho.

Mashoko Emuzasi