Joshua 12:1-24

12  Zvino aya ndiwo madzimambo enyika yacho akakundwa nevanakomana vaIsraeri uye ane nyika yavakabva vaita kuti ive yavo mhiri kwaJodhani nechokunobuda zuva,+ kubvira kumupata une rukova weAnoni+ kusvikira kuGomo reHemoni+ neArabha+ yose kusvikira kumabvazuva:  Sihoni+ mambo wevaAmori, aigara muHeshbhoni,+ achitonga kubvira kuAroeri,+ raiva pamahombekombe omupata une rukova weAnoni,+ uye pakati pomupata une rukova, nehafu yeGiriyedhi kusvikira kuJabhoki+ mupata une rukova, muganhu wevanakomana vaAmoni,  uye Arabha+ kusvikira kugungwa reKinereti+ nechokumabvazuva uye kusvikira kugungwa reArabha, Gungwa roMunyu,+ kumabvazuva nechokuBheti-jeshimoti,+ uye nechokumaodzanyemba munzvimbo dzakatenuka dzePisga.+  Nharaunda yaOgi+ mambo weBhashani, yakasiyiwa pane yaiva yevaRefaimu,+ vaigara muAshtaroti+ neEdrei,+  uye aitonga muGomo reHemoni+ nomuSareka nomuBhashani+ yose, kusvikira kumuganhu wevaGeshuri+ nevaMaakati,+ nehafu yeGiriyedhi, kusvikira kunharaunda yaSihoni+ mambo weHeshbhoni.+  Mosesi mushumiri waJehovha nevanakomana vaIsraeri ndivo vakavakunda,+ Mosesi mushumiri waJehovha achibva azoipa vaRubheni+ nevaGadhi+ nehafu yedzinza raManase kuti ive yavo.+  Aya ndiwo madzimambo enyika yacho akakundwa naJoshua nevanakomana vaIsraeri mhiri kwaJodhani nechokumavirira, kubvira kuBhaari-gadhi+ riri mubani reRebhanoni+ kusvikira kuGomo reHaraki,+ rinokwira kuSeiri,+ Joshua achibva azoipa madzinza aIsraeri kuti ive yawo maererano nemigove yawo,+  munzvimbo ine makomo nomuShefera nomuArabha nomunzvimbo dzakatenuka nomurenje nomuNegebhu+—vaHiti, vaAmori+ nevaKenani, vaPerizi, vaHivhi nevaJebhusi:+   Mambo weJeriko,+ mumwe chete; mambo weAi,+ raiva pedyo neBheteri, mumwe chete; 10  mambo weJerusarema,+ mumwe chete; mambo weHebroni,+ mumwe chete; 11  mambo weJamuti,+ mumwe chete; mambo weRakishi,+ mumwe chete; 12  mambo weEgroni,+ mumwe chete; mambo weGezeri,+ mumwe chete; 13  mambo weDhebhiri,+ mumwe chete; mambo weGedheri, mumwe chete; 14  mambo weHoma, mumwe chete; mambo weAradhi, mumwe chete; 15  mambo weRibna,+ mumwe chete; mambo weAdhuramu, mumwe chete; 16  mambo weMakedha,+ mumwe chete; mambo weBheteri,+ mumwe chete; 17  mambo weTapua, mumwe chete; mambo weHeferi,+ mumwe chete; 18  mambo weAfeki, mumwe chete; mambo weRasharoni, mumwe chete; 19  mambo weMadhoni,+ mumwe chete; mambo weHazori,+ mumwe chete; 20  mambo weShimroni-meroni, mumwe chete; mambo weAkshafu,+ mumwe chete; 21  mambo weTaanaki, mumwe chete; mambo weMegidho,+ mumwe chete; 22  mambo weKedheshi, mumwe chete; mambo weJokneyamu+ riri muKameri, mumwe chete; 23  mambo weDhori riri pamakomo akatevedzana eDhori,+ mumwe chete; mambo weGoimu iri muGirigari, mumwe chete; 24  mambo weTiza, mumwe chete;madzimambo acho ose aiva makumi matatu nomumwe chete.+

Mashoko Emuzasi