Joshua 11:1-23

11  Zvino Jabhini mambo weHazori paakangozvinzwa, akatumira shoko kuna Jobhabhu mambo weMadhoni+ nokuna mambo weShimroni namambo weAkshafu,+  nokumadzimambo aiva kuchamhembe munzvimbo ine makomo nomumapani erenje kumaodzanyemba kweKinereti+ nomuShefera+ nepamakomo akatevedzana eDhori+ kumavirira,  vaKenani+ vaiva kumabvazuva nokumavirira, nevaAmori+ nevaHiti+ nevaPerizi+ nevaJebhusi+ vaiva munzvimbo ine makomo nevaHivhi+ vaiva mujinga meHemoni+ munyika yeMizpa.+  Naizvozvo vakabuda, ivo vaine mapoka avo ose, vanhu vazhinji sejecha repamhenderekedzo yegungwa+ nokuda kwokuva vazhinji, nemabhiza+ mazhinji kwazvo nengoro dzehondo.  Madzimambo ose aya akabva asangana aita zvokurangana, akauya, akadzika musasa pamwe chete kumvura yeMeromu kuti arwise Israeri.+  Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Usavatya,+ nokuti mangwana panenge panguva ino ndichavarega vose vachiurayiwa naIsraeri. Uchagura madzira emakumbo emabhiza+ avo, uye uchapisa ngoro dzavo nomoto.”+  Joshua nevanhu vose vehondo vaakanga ainavo vakauya kuzorwa navo pedyo nemvura yeMeromu vakavarairwa, vakavarwisa.  Jehovha akabva avaisa muruoko rwevaIsraeri,+ vakavauraya, vakavatevera kusvikira kuSidhoni+ raiva nevanhu vazhinji neMisrefoti-maimu+ nebani reMizpe+ kumabvazuva; uye vakaramba vachivauraya zvokuti havana kuvasiyira kana mumwe chete akapona.+  Pashure paizvozvo Joshua akavaitira sezvaakanga audzwa naJehovha: akagura madzira emakumbo emabhiza+ avo, uye akapisa ngoro dzavo nomoto.+ 10  Uyezve, Joshua akadzoka panguva iyoyo+ akatora Hazori;+ uye akauraya mambo waro nebakatwa,+ nokuti Hazori ndiro raimbova guta guru paumambo hwose uhwu. 11  Vakauraya mweya yose yaiva mariri nomuromo webakatwa, vachiiparadza chose.+ Hakuna chinofema chakasiyiwa,+ uye akapisa Hazori nomoto. 12  Joshua akatora maguta ose emadzimambo aya nemadzimambo awo ose, akaauraya nomuromo webakatwa.+ Akaaparadza chose,+ sezvakanga zvarayirwa naMosesi mushumiri waJehovha.+ 13  Maguta ose akanga ari pazvikomo zvawo chete ndiwo asina kupiswa naIsraeri, kunze kweHazori roga rakapiswa naJoshua. 14  Vanakomana vaIsraeri vakapamba zvinopambwa zvose zvemaguta aya nezvipfuwo kuti zvive zvavo.+ Vanhu vose chete ndivo vavakauraya nomuromo webakatwa kusvikira vavatsakatisa.+ Havana kusiya kana munhu upi zvake aifema.+ 15  Sezvakanga zvarayirwa Mosesi mushumiri waJehovha, saizvozvowo Mosesi akarayira Joshua,+ uye Joshua akaita saizvozvo. Haana kubvisa shoko pane zvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 16  Joshua akatora nyika yose iyi, nzvimbo ine makomo neNegebhu+ yose nenyika yose yeGosheni+ neShefera+ neArabha+ nenzvimbo ine makomo yaIsraeri neShefera+ yayo, 17  kubvira kuGomo reHaraki,+ rinokwira kuSeiri,+ kusvikira kuBhaari-gadhi+ riri mubani reRebhanoni mujinga meGomo reHemoni,+ akatapa madzimambo avo ose akaabaya, akaauraya.+ 18  Joshua akarwa nemadzimambo ose aya kwemazuva mazhinji. 19  Hapana guta rakava norugare nevanakomana vaIsraeri kunze kwevaHivhi+ vaigara muGibhiyoni.+ Mamwe ose vakaatora nokurwa.+ 20  Nokuti yaiva nzira yaJehovha yakaita kuti mwoyo yavo isindimare+ kuti varwe naIsraeri, kuti avaparadze chose, kuti vasanzwirwa nyasha,+ asi kuti avatsakatise, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 21  Panguva iyoyo chaiyo Joshua akaendazve akaparadza vaAnaki+ vaiva munzvimbo ine makomo, vomuHebroni, vomuDhebhiri, vomuAnabhu+ uye vomunzvimbo yose ine makomo yaJudha uye vomunzvimbo yose ine makomo yaIsraeri.+ Joshua akavaparadza chose pamwe chete nemaguta avo.+ 22  Hakuna vaAnaki vakasiyiwa munyika yevanakomana vaIsraeri. MuGaza,+ muGati+ nomuAshdhodhi+ ndimo chete mavakasara.+ 23  Naizvozvo Joshua akatora nyika yose, maererano nezvose zvakanga zvapikirwa Mosesi naJehovha,+ Joshua akabva aipa vaIsraeri kuti ive nhaka nemigove yavo, maererano nemadzinza avo.+ Uye nyika haina kunetswa nehondo.+

Mashoko Emuzasi