Johani 7:1-53

7  Zvino pashure pezvinhu izvi Jesu akaramba achifamba-famba muGarireya, nokuti akanga asingadi kufamba-famba muJudhiya, nokuti vaJudha vakanga vachitsvaka kumuuraya.+  Zvisinei, mutambo wevaJudha, iwo mutambo wematebhenekeri,+ wakanga wava pedyo.  Naizvozvo vanun’una vake+ vakati kwaari: “Pfuura pano uende muJudhiya, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa aunoita.  Nokuti hapana munhu anoita chinhu pachivande asi iye achitsvaka kuzivikanwa pachena. Kana uchiita zvinhu izvi, zviratidze pachena kunyika.”  Chokwadi, vanun’una vake+ vakanga vasingatendi maari.+  Naizvozvo Jesu akati kwavari: “Nguva yangu yakakodzera haisati yasvika,+ asi nguva yenyu yakakodzera inogara iripo.  Nyika haina chikonzero chokukuvengai, asi inondivenga, nokuti ndinopupura pamusoro payo kuti mabasa ayo akaipa.+  Imi kwirai kumutambo; ini handisati ndava kukwira kumutambo uyu, nokuti nguva yangu yakakodzera+ haisati yanyatsosvika.”+  Naizvozvo pashure pokunge avaudza zvinhu izvi, akaramba ari muGarireya. 10  Asi vanun’una vake pavakanga vakwira kumutambo, iye akabva akwirawo, kwete pachena asi pachivande.+ 11  Naizvozvo vaJudha vakatanga kumutsvaka+ pamutambo vachiti: “Munhu uya ari kupi?” 12  Kwakanga kuine kuzevezera kuzhinji pamusoro pake pakati pemapoka evanhu.+ Vamwe vaiti: “Iye munhu akanaka.” Vamwe vachiti: “Haasi, asi anotsausa boka revanhu.” 13  Chokwadi, hapana aitaura pamusoro pake pachena nokuti vaitya vaJudha.+ 14  Zvino mutambo pawakanga wava pakati, Jesu akapinda mutemberi, akatanga kudzidzisa.+ 15  Naizvozvo vaJudha vakatanga kushamisika, vachiti: “Munhu uyu anoziva sei mabhii,+ iye asina kudzidza kuzvikoro?”+ 16  Jesu, akavapindurawo, akati: “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma.+ 17  Kana munhu achida kuita zvinodiwa naIye, achaziva pamusoro pokudzidzisa kwacho kana kuchibva kuna Mwari+ kana kuti ini ndichitaura zvangu ndoga. 18  Anotaura zvake oga ari kutsvaka kukudzwa kwake oga; asi anotsvaka kukudzwa+ kweakamutuma, iyeyu ndowechokwadi, uye hapana kusarurama maari. 19  Mosesi haana kukupai Mutemo+ here? Asi hapana kana nomumwe wenyu anoteerera Mutemo wacho. Muri kutsvakirei kundiuraya?”+ 20  Boka revanhu rakapindura kuti: “Une dhimoni.+ Ndiani ari kutsvaka kukuuraya?” 21  Achipindura, Jesu akati kwavari: “Ndakaita basa rimwe chete,+ uye mose muri kushamisika. 22  Saka Mosesi akakupai kudzingiswa+—kwete kuti kunobva kuna Mosesi, asi kuti kunobva kumadzitateguru+—uye imi munodzingisa munhu pasabata. 23  Kana munhu achidzingiswa pasabata kuti mutemo waMosesi urege kuputswa, nei imi muri kunditsamwira kwazvo nokuti ndakaita kuti munhu anyatsova noutano hwakanaka pasabata?+ 24  Regai kutonga nezvinooneka kunze, asi tongai nokutonga kwakarurama.”+ 25  Naizvozvo vamwe vevagari vomuJerusarema vakatanga kuti: “Uyu haasi iye munhu wavari kutsvaka kuuraya+ here? 26  Asi, onai! ari kutaura pachena,+ uye hapana chavari kutaura kwaari. Chokwadi vatongi havasati vava kuziva here kuti uyu ndiye Kristu?+ 27  Isu tinoziva kunobva munhu uyu;+ asi panouya Kristu, hapana anofanira kuziva kwaanobva.”+ 28  Naizvozvo Jesu akashevedzera paakanga achidzidzisa mutemberi akati: “Munondiziva ini uye munoziva kwandinobva.+ Uyewo, handina kuzviuyira pachangu,+ asi iye akandituma aripo zvechokwadi,+ uye hamumuzivi.+ 29  Ini ndinomuziva,+ nokuti ndiri mumiririri akabva kwaari, uye Iye akandituma.”+ 30  Nokudaro vakatanga kutsvaka kumubata,+ asi hapana akaisa ruoko paari, nokuti awa yake+ yakanga isati yasvika. 31  Zvisinei, vazhinji veboka revanhu vakatenda maari;+ uye vakatanga kuti: “Kristu paanosvika, angazoita zviratidzo+ zvinopfuura zvaitwa nomunhu uyu here?” 32  VaFarisi vakanzwa boka revanhu richizevezera zvinhu izvi pamusoro pake, uye vapristi vakuru nevaFarisi vakatuma vakuru vakuru kuti vamubate.+ 33  Naizvozvo Jesu akati: “Ndicharamba ndinemi kwenguva duku, ndisati ndaenda kuna iye akandituma.+ 34  Muchanditsvaka,+ asi hamuzondiwani, uye hamungazouyi kwandinenge ndiri.”+ 35  Naizvozvo vaJudha vakataurirana kuti: “Munhu uyu anoda kuenda kupi, zvokuti hatizomuwani? Kuti anoda kuenda kuvaJudha vakapararira+ pakati pevaGiriki onodzidzisa vaGiriki vacho here? 36  Mashoko aya anorevei aati, ‘Muchanditsvaka, asi hamuzondiwani, uye hamungazouyi kwandinenge ndiri’?” 37  Zvino pazuva rokupedzisira, zuva guru romutambo,+ Jesu akanga amire uye akashevedzera, achiti: “Kana munhu aine nyota,+ ngaauye kwandiri anwe. 38  Uya anotenda mandiri,+ sezvakataurwa noRugwaro, ‘Hova dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukatikati make.’”+ 39  Zvisinei, akataura izvi pamusoro pomudzimu uyo vaya vakanga vatenda maari vakanga vava kuda kugamuchira; nokuti kusvikira panguva iyoyo pakanga pasati pava nomudzimu,+ nokuti Jesu akanga asati akudzwa.+ 40  Naizvozvo vamwe veboka revanhu vakanzwa mashoko aya vakatanga kuti: “Chokwadi uyu ndiye Muprofita.”+ 41  Vamwe vakanga vachiti: “Uyu ndiye Kristu.”+ Asi vamwe vakanga vachiti: “Ko Kristu+ anobva kuGarireya here?+ 42  Rugwaro haruna kutaura here kuti Kristu anouya achibva kuvana vaDhavhidhi,+ uye kubva kuBhetrehema+ musha waigara Dhavhidhi?”+ 43  Naizvozvo kupesana kwakavapo pamusoro pake pakati peboka revanhu.+ 44  Vamwe vavo, kunyange zvakadaro, vakanga vachida kumubata, asi hapana akaisa maoko ake paari. 45  Naizvozvo vakuru vakuru vacho vakadzokera kuvapristi vakuru nevaFarisi, uye ivava vakati kwavari: “Nei musina kuuya naye?” 46  Vakuru vakuru vacho vakapindura kuti: “Hapana mumwe munhu akambotaura saizvozvi.”+ 47  VaFarisi vakapindurawo kuti: “Hamungadaro matsauswawo here? 48  Pane mumwe wevatongi kana wevaFarisi atenda maari here?+ 49  Asi boka revanhu iri risingazivi Mutemo, vanhu vakatukwa.”+ 50  Nikodhimo, akanga ambouya kwaari, uye akanga ari mumwe wavo, akati kwavari: 51  “Ko mutemo wedu unotonga munhu kana usina kutanga wamunzwa+ uye wasvika pakuziva chaari kuita here?” 52  Vachipindura, ivo vakati kwaari: “Asi newewo unobvawo kuGarireya? Ongorora uone kuti hapana muprofita+ achamutswa achibva kuGarireya.” Zvakanyorwa nemaoko zvinoti, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, uye codex yeSinaitic Syriac zvinosiya ndima 53 kusvika kuganhuro 8, ndima 11, idzo dzinotaura (zvakasiyana-siyana mumagwaro neshanduro dzakasiyana-siyana dzechiGiriki) seizvi: 53  Naizvozvo mumwe nomumwe akaenda kumba kwake.

Mashoko Emuzasi