Johani 10:1-42

10  “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Asingapindi mudanga remakwai nepasuo+ asi anokwira nepane imwe nzvimbo, iyeye imbavha nomupambi.+  Asi anopinda nepasuo+ ndiye mufudzi+ wemakwai.+  Muchengeti wesuo+ anomuvhurira, makwai+ anoteerera inzwi rake, uye anoshevedza makwai ake nemazita, oatungamirira kunze.  Paanenge abudisa ake ose, anoenda mberi kwawo, uye makwai anomutevera,+ nokuti anoziva inzwi rake.+  Haangamboteveri munhu waasingazivi asi achamutiza,+ nokuti iwo haazivi inzwi revanhu vaasingazivi.”+  Jesu akataura kwavari muenzaniso uyu; asi ivo havana kuziva chairehwa nezvinhu zvaakanga achitaura kwavari.+  Naizvozvo Jesu akatizve: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Ndini suo+ remakwai.  Vose vakauya munzvimbo yangu imbavha nevapambi;+ asi makwai haana kuvateerera.+  Ndini suo;+ munhu wose anopinda nepandiri achaponeswa, achapinda nokubuda uye achawana mafuro.+ 10  Mbavha+ haiuyi kana isiri kuzoba nokuponda nokuparadza.+ Ini ndakauya kuti iwo ave noupenyu uye kuti ave nahwo huri huzhinji. 11  Ndini mufudzi+ akanaka kwazvo; mufudzi akanaka kwazvo anopa mweya wake nokuda kwemakwai.+ 12  Munhu wemaricho,+ asiri mufudzi uye asiri muridzi wemakwai anoona mhumhi ichiuya, osiya makwai, otiza—uye mhumhi inoabvuta, yoaparadzira+ 13  nokuti iye munhu wemaricho+ uye haana hanya nemakwai.+ 14  Ndini mufudzi akanaka kwazvo, uye ndinoziva makwai angu+ uye makwai angu anondiziva,+ 15  sokundiziva kunoita Baba neni ndichiziva Baba;+ uye ndinopa mweya wangu nokuda kwemakwai.+ 16  “Ndine mamwe makwai,+ asiri edanga rino;+ iwayowo ndinofanira kuuya nawo, achateerera inzwi rangu,+ uye achava boka rimwe chete, pasi pomufudzi mumwe chete.+ 17  Ndokusaka Baba vachindida,+ nokuti ndinopa mweya wangu,+ kuti ndiugamuchirezve. 18  Hapana munhu akautora kwandiri, asi ndinoupa nokuzvidira. Ndine kodzero yokuupa, uye ndine kodzero yokuugamuchirazve.+ Murayiro+ pane izvi ndakaugamuchira kubva kuna Baba vangu.” 19  Kupesana+ kwakavapozve pakati pevaJudha nokuda kwemashoko aya. 20  Vazhinji vavo vakanga vachiti: “Ane dhimoni+ uye anopenga. Nei muchimuteerera?” 21  Vamwe vaiti: “Aya haasi mashoko omunhu akabatwa nedhimoni. Dhimoni ringagona kusvinudza maziso emapofu here?” 22  Panguva iyoyo mutambo wokutsaurira wakaitwa muJerusarema. Yakanga iri nguva yechando, 23  uye Jesu akanga achifamba mutemberi muvharanda raSoromoni.+ 24  Naizvozvo vaJudha vakamukomba, vakatanga kuti kwaari: “Uchaita kuti mweya yedu irambe isingazivi kusvikira rini? Kana uri Kristu,+ tiudze usingambovanzi.”+ 25  Jesu akavapindura kuti: “Ndakakuudzai, asi hamutendi. Mabasa andiri kuita muzita raBaba vangu, iwaya anondipupurira.+ 26  Asi hamutendi, nokuti hamusi makwai angu.+ 27  Makwai angu+ anoteerera inzwi rangu, uye ini ndinoaziva, uye anonditevera.+ 28  Ndinoapa upenyu husingaperi,+ uye haazomboparadzwi,+ uye hapana achaabvuta muruoko rwangu.+ 29  Chandakapiwa naBaba+ vangu chinhu chikuru kune zvimwe zvinhu zvose,+ uye hapana angagona kuabvuta muruoko rwaBaba.+ 30  Ini naBaba tiri vamwe.”+ 31  VaJudha vakanhongazve matombo kuti vamuteme.+ 32  Jesu akavapindura kuti: “Ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka kwazvo akabva kuna Baba. Nderipi remabasa iwayo ramuri kunditemera nematombo?” 33  VaJudha vakamupindura kuti: “Hatisi kukutema nematombo nokuda kwebasa rakanaka kwazvo, asi nokuti wamhura,+ nokuti iwe, kunyange zvazvo uri munhu, unozviita mwari.”+ 34  Jesu akavapindura kuti: “Hazvina here kunyorwa muMutemo wenyu,+ kuti, ‘Ndakati: “Muri vanamwari”’?+ 35  Kana iye akashevedza vaya vakaunzirwa shoko raMwari kuti ‘vanamwari,’+ asi Rugwaro rusingagoni kuitwa kuti rurege kushanda,+ 36  munoti kwandiri uyo Baba vakatsvenesa, vakatuma munyika, ‘Unomhura,’ nokuti ndati, Ndiri Mwanakomana waMwari here?+ 37  Kana ndisiri kuita mabasa+ aBaba vangu, musanditenda. 38  Asi kana ndiri kuaita, kunyange musinganditendi, tendai mabasa acho,+ kuti musvike pakuziva uye murambe muchiziva kuti Baba vari pamwe neni uye ini ndiri pamwe naBaba.”+ 39  Naizvozvo vakaedzazve kumubata;+ asi iye akavanzvenga.+ 40  Nokudaro akayambukirazve mhiri kwaJodhani kunzvimbo yaibhabhatidzira Johani+ pakutanga, akagara ikoko. 41  Vanhu vazhinji vakauya kwaari, uye vakatanga kuti: “Chokwadi, Johani, haana kuita kunyange chiratidzo chimwe chete, asi zvinhu zvizhinji zvakataurwa naJohani pamusoro pomunhu uyu zvose zvaiva zvechokwadi.”+ 42  Vazhinji vakatenda maari ipapo.+

Mashoko Emuzasi