Johani 1:1-51

1  Pakutanga+ Shoko+ rakanga riripo, uye Shoko rakanga riina Mwari,+ uye Shoko rakanga riri mwari.+  Pakutanga+ iyeyu akanga aina Mwari.+  Zvinhu zvose zvakavapo pachishandiswa iye,+ uye kunze kwake hapana kunyange nechinhu chimwe chete chakavapo. Chakavapo  pachishandiswa iye hwaiva upenyu,+ uye upenyu hwakanga huri chiedza+ chevanhu.  Chiedza chiri kupenya murima,+ asi rima harina kuchikunda.  Kwakamuka mumwe murume akatumwa somumiririri waMwari:+ iye ainzi Johani.+  Murume uyu akauyira uchapupu,+ kuti apupure pamusoro pechiedza,+ kuti vanhu vemarudzi ose vatende nomaari.+  Iye akanga asiri chiedza ichocho,+ asi aifanira kupupura+ pamusoro pechiedza ichocho.  Chiedza chechokwadi+ chinovhenekera+ vanhu vemarudzi ose+ chakanga chava kuda kuuya munyika. 10  Iye akanga ari munyika,+ uye nyika yakavapo pachishandiswa iye,+ asi nyika haina kumuziva. 11  Akauya kumusha kwake, asi vanhu vokwake havana kumugamuchira.+ 12  Zvisinei, akapa vazhinji vakamugamuchira+ kodzero yokuva vana vaMwari,+ nokuti vakanga vachitenda muzita rake;+ 13  uye havana kuberekwa neropa kana nezvinodiwa nenyama kana nezvinodiwa nomunhu, asi naMwari.+ 14  Naizvozvo Shoko rakava nyama+ rikagara pakati pedu, uye takaona kubwinya kwake, kubwinya kwakaita sokuya kwomwanakomana akaberekwa ari mumwe oga+ akabva kuna baba; uye akanga azere nomutsa usina kukodzera kuwanwa nechokwadi.+ 15  (Johani akapupura pamusoro pake, chokwadi, iye akashevedzera—iyeyu ndiye akazvitaura—achiti: “Uyo anouya shure kwangu akanditangira, nokuti akavapo ini ndisati ndavapo.”)+ 16  Nokuti tose takagamuchira kubva pane zvaazere nazvo,+ iwo mutsa usina kukodzera kuwanwa pamusoro pomumwe mutsa usina kukodzera kuwanwa.+ 17  Nokuti Mutemo wakapiwa pachishandiswa Mosesi,+ mutsa usina kukodzera kuwanwa+ nechokwadi+ zvakavapo pachishandiswa Jesu Kristu. 18  Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo;+ mwari akaberekwa ari mumwe oga+ ari panzvimbo yepachipfuva+ chaBaba ndiye akamutsanangura.+ 19  Zvino uku ndiko kupupura kwaJohani, vaJudha pavakamutumira vapristi nevaRevhi kubva kuJerusarema kuzomubvunza kuti: “Ndiwe ani?”+ 20  Iye akabvuma uye haana kuramba, asi akabvuma kuti: “Handisi Kristu.”+ 21  Ivo vakamubvunza kuti: “Saka? Ndiwe Eriya here?”+ Iye akati: “Handisi.” “Uri Muprofita here?”+ Iye akapindura kuti: “Aiwa!” 22  Naizvozvo vakati kwaari: “Ndiwe ani? kuti tinopa mhinduro vaya vakatituma. Unoti kudiniko pamusoro pako?”+ 23  Iye akati: “Ndiri inzwi romumwe munhu ari kushevedzera ari murenje, achiti, ‘Ruramisai nzira yaJehovha,’ sezvakataurwa nomuprofita Isaya.”+ 24  Zvino vaya vakanga vatumwa vaibva kuvaFarisi. 25  Naizvozvo vakamubvunza vakati kwaari: “Saka, nei uchibhabhatidza+ kana iwe usiri Kristu kana kuti Eriya kana kuti Muprofita?” 26  Johani akavapindura, achiti: “Ini ndinobhabhatidza nemvura. Pakati+ penyu pamire mumwe munhu wamusingazivi,+ 27  uyo anouya shure kwangu, asi ane tambo dzehwashu dzandisina kukodzera kusunungura.”+ 28  Zvinhu izvi zvakaitika muBhetani mhiri kwaJodhani, kwaibhabhatidzira Johani.+ 29  Zuva rakatevera racho akaona Jesu achiuya kwaari, uye akati: “Onai, Gwayana+ raMwari rinobvisa chivi+ chenyika!+ 30  Uyu ndiye wandakati nezvake, Shure kwangu kunouya munhu akanditangira, nokuti akavapo ini ndisati ndavapo.+ 31  Kunyange ini ndakanga ndisingamuzivi, asi zvandakauyira ndichibhabhatidza nemvura zvaiva zvokuti aratidzwe pachena kuna Israeri.”+ 32  Johani akapupurawo, achiti: “Ndakaona mudzimu uchiburuka senjiva uchibva kudenga, uye wakaramba uri pamusoro pake.+ 33  Kunyange ini ndakanga ndisingamuzivi, asi Iye chaiye akandituma+ kuzobhabhatidza nemvura akati kwandiri, ‘Munhu waunoona mudzimu uchiburukira paari woramba uripo, iyeyu ndiye anobhabhatidza nomudzimu mutsvene.’+ 34  Ini ndakauona, uye ndakapupura kuti uyu ndiye Mwanakomana waMwari.”+ 35  Zuva rakatevera Johani akanga akamirazve aine vaviri vevadzidzi vake, 36  uye paakatarira Jesu achifamba, akati: “Onai, Gwayana+ raMwari!” 37  Vadzidzi vacho vaviri vakamunzwa achitaura, uye vakatevera Jesu. 38  Jesu akabva atendeuka uye, paakavaona vachitevera, akati kwavari: “Muri kutsvakei?” Ivo vakati kwaari: “Rabhi, (zvinoreva kuti, Mudzidzisi, kana zvashandurwa,) muri kugara kupi?” 39  Iye akati kwavari: “Uyai, muone.”+ Naizvozvo vakaenda, vakaona kwaakanga achigara, vakagara naye zuva iroro; uye yakanga iri awa inenge yechigumi. 40  Andreya+ munun’una waSimoni Petro akanga ari mumwe wevaviri vakanzwa zvakataurwa naJohani uye iye akatevera Jesu. 41  Kutanga iyeyu akawana mukoma wake, Simoni, akati kwaari: “Tawana Mesiya”+ (zvinoreva kuti, Kristu,+ kana zvashandurwa). 42  Iye akaenda naye kuna Jesu. Jesu paakamutarira,+ akati: “Ndiwe Simoni+ mwanakomana waJohani;+ iwe uchanzi Kefasi” (zvinoshandurwa kuti Petro).+ 43  Zuva rakatevera akada kuenda kuGarireya. Naizvozvo Jesu akawana Firipi,+ akati kwaari: “Iva muteveri wangu.”+ 44  Zvino Firipi aibva kuBhetisaidha,+ muguta raAndreya naPetro. 45  Firipi akawana Natanaeri,+ akati kwaari: “Tawana uya akanyorwa nezvake naMosesi, muMutemo,+ uye akanyorwa nezvake neVaprofita,+ iye Jesu, mwanakomana waJosefa,+ wokuNazareta.” 46  Asi Natanaeri akati kwaari: “Pane chinhu chakanaka chingabva muNazareta here?”+ Firipi akati kwaari: “Uya uone.” 47  Jesu akaona Natanaeri achiuya kwaari, akati nezvake: “Onai, muIsraeri zvechokwadi, maari hamuna kunyengera.”+ 48  Natanaeri akati kwaari: “Imi munondiziva sei?” Achipindura, Jesu akati kwaari: “Firipi asati akushevedza, pawanga uri pasi pomuonde, ndakuona.” 49  Natanaeri akamupindura kuti: “Rabhi, ndimi Mwanakomana waMwari,+ ndimi Mambo+ waIsraeri.” 50  Achipindura, Jesu akati kwaari: “Wava kutenda here nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pomuonde? Uchaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi.” 51  Iye akatizve kwaari: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Muchaona denga richizaruka uye ngirozi+ dzaMwari dzichikwira nokuburukira kuMwanakomana womunhu.”+

Mashoko Emuzasi