Joeri 2:1-32

2  “Haiwa imi varume, ridzai hwamanda muZiyoni,+ mushevedzere nokuda kwehondo+ muri mugomo rangu dzvene.+ Vagari vose vomunyika ngavadedere;+ nokuti zuva raJehovha riri kuuya,+ nokuti rava pedyo!  Izuva rerima nokusviba,+ zuva remakore nezarima, sechiedza chemambakwedza chakawarirwa pamakomo.+ “Kune vanhu vazhinji uye vane simba;+ vakadaro havana kumbovapo kubvira kunguva yakapfuura isingagumi,+ uye pashure pavo hapazovi nevakadaro kusvikira kumakore ezvizvarwa nezvizvarwa.  Moto waparadza uri mberi kwavo,+ uye murazvo unoparadza uri shure kwavo.+ Nyika iri mberi kwavo yakaita somunda weEdheni;+ asi shure kwavo kwakaita serenje risina chinhu, uyewo hapana chinopukunyuka.  “Vanoratidzika semabhiza, vanoramba vachimhanya semabhiza ehondo.+  Vanoramba vachisvetuka-svetuka pamusoro pemakomo vachinzwika sokutinhira kwengoro,+ uye sokutinhira kwomurazvo womoto uri kupisa mashanga.+ Vakaita sevanhu vane simba, vakagadzirira kurwa.+  Vanhu vacharwadziwa kwazvo nokuda kwavo.+ Zviso zvose, zvichanetseka kwazvo.+  “Vanomhanya sevarume vane simba.+ Vanokwira madziro sevarume vehondo. Mumwe nomumwe anofamba nenzira dzake, uye havatsauki pamakwara avo.+  Havasundidzirani. Vanoramba vachienda sezvinoita murume anofamba munzira yake; uye kana vamwe vakafira pakati pezvombo zvehondo zvinenge zvichiita zvokukandwa, vamwe vacho havatsauki.  “Vanomhanyira muguta. Vanomhanya pamadziro. Vanokwira padzimba. Vanopinda mukati nepamahwindo sezvinoita mbavha. 10  Nyika yadedera pamberi pavo, matenga azununguka. Zuva nomwedzi zvasviba,+ uye nyeredzi hadzichapenyi.+ 11  Jehovha achaita kuti inzwi rake rinzwike+ ari pamberi peuto rake rehondo,+ nokuti uto rake iguru.+ Nokuti iye ari kuita zvaakataura ane simba; nokuti zuva raJehovha iguru+ uye rinotyisa kwazvo, ndiani angatsunga pariri?”+ 12  “Zvino,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “dzokaiwo kwandiri nemwoyo yenyu yose,+ muchitsanya,+ muchisvimha misodzi uye muchiungudza.+ 13  Bvarurai mwoyo yenyu,+ kwete nguo dzenyu;+ uye dzokai kuna Jehovha Mwari wenyu, nokuti iye ane nyasha nengoni,+ anononoka kutsamwa,+ azere nomutsa worudo,+ uye achazvidemba pamusoro pedambudziko racho.+ 14  Ndiani anoziva kana achizochinja, ozvidemba,+ osiya chikomborero pashure pavo,+ chinopiwa chezviyo nechinopiwa chinonwiwa zvaJehovha Mwari wenyu? 15  “Haiwa imi varume, ridzai hwamanda muZiyoni.+ Tsaurai nguva yokutsanya.+ Shevedzerai kuti vanhu vauye kukuungana kukuru.+ 16  Unganidzai vanhu. Tsvenesai ungano.+ Unganidzai vakwegura. Unganidzai vana nevaya vanoyamwa mazamu.+ Muroori ngaabude muimba yake yomukati, uye mwenga ngaabude muimba yake yomuchato. 17  “Vapristi, ivo vashumiri vaJehovha ngavasvimhe misodzi vari pakati pevharanda neatari,+ vati, ‘Haiwa Jehovha, nzwirai vanhu venyu urombo, musaita kuti nhaka yenyu izvidzwe,+ kuti mamwe marudzi avatonge. Mamwe marudzi angataurirei kuti: “Mwari wavo ari kupi?”’+ 18  Jehovha achashingairira nyika yake+ uye achanzwira vanhu vake tsitsi.+ 19  Jehovha achapindura oti kuvanhu vake, ‘Tarirai ndiri kukutumirai zviyo newaini itsva nemafuta, muchaguta nazvo;+ uye handichazokuitiizve chinhu chinozvidzwa pakati pemamwe marudzi.+ 20  Ndichaisa wokuchamhembe+ kure nemi, ndichamuparadzira kunyika isina mvura uye yakaita dongo, chiso chake chakatarira kugungwa rokumabvazuva+ uye akafuratira gungwa rokumavirira.+ Kunhuhwa kwake kuchakwira, hwema hwake hwakaipa hucharamba huchikwira;+ nokuti Iye achaita chinhu chikuru pane zvaanoita.’ 21  “Haiwa iwe nyika, usatya. Fara, ufarisise; nokuti Jehovha achaita chinhu chikuru pane zvaanoita.+ 22  Musatya, imi mhuka dzomusango,+ nokuti mafuro omurenje achasvibirira.+ Nokuti muti uchabereka michero yawo.+ Muonde nomuzambiringa zvichapa simba razvo.+ 23  Naizvozvo, imi vanakomana veZiyoni, farai mufarire kwazvo Jehovha Mwari wenyu;+ nokuti iye achatokupai mvura yokutanga yakawanda zvakakodzera,+ achakunayisirai mvura zhinji, mvura yokutanga nemvura yokupedzisira, sezvazvakanga zvakaita pakutanga.+ 24  Mapuriro achazara zviyo zvakaurutswa, zvisviniro zvichafashukira newaini itsva nemafuta.+ 25  Ndichakudzorerai zvomumakore akadyiwa nemhashu, vana vemhashu vasina mapapiro, nemapete nemakonye, iro uto rangu guru rehondo randakatuma pakati penyu.+ 26  Muchadya, muchadya moguta,+ muchatorumbidza zita raJehovha Mwari wenyu,+ akakuitirai zvinhu zvinoshamisa kwazvo;+ uye vanhu vangu havazonyari nokusingagumi.+ 27  Muchaziva kuti ndiri pakati paIsraeri,+ uye kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, hakuna mumwe.+ Vanhu vangu havazonyari nokusingagumi. 28  “Zvino pashure paizvozvo ndichadurura mudzimu wangu+ pavanhu vemarudzi ose,+ vanakomana venyu nevanasikana venyu+ vachaprofita. Vakwegura venyu vacharota hope. Majaya enyu achaona zviratidzo. 29  Ndichadurura mudzimu wangu kunyange pavashandirume nevashandikadzi pamazuva iwayo.+ 30  “Ndichaita zvishamiso mumatenga+ nepanyika, ropa nomoto neshongwe dzoutsi.+ 31  Zuva richasviba,+ mwedzi uchava ropa,+ uye zuva guru nerinotyisa raJehovha risati rasvika.+ 32  Asi munhu wose anodana zita raJehovha achaponeswa;+ nokuti muGomo reZiyoni nomuJerusarema ndimo muchava nevachapona,+ sezvakataurwa naJehovha, uye pakati pevachapona, ndipo pachava nevaya vanoshevedzwa naJehovha.”+

Mashoko Emuzasi