Jobho 42:1-17

42  Zvino Jobho akapindura Jehovha, akati:   “Ndava kuziva kuti munokwanisa kuita zvinhu zvose,+Uye hapana chamunofunga kuita chamungatadza.+   Makati, ‘Ndianiko uyu ari kudzikatidza zvakarongwa asina zivo?’+Naizvozvo ndakataura, asi ndakanga ndisinganzwisisiZvinhu zvinondishamisa kwazvo, zvandisingazivi.+   Makati, ‘Ndapota teerera, uye ini ndichataura.Ndichakubvunza, iwe undiudze.’+   Ndakanzwa nezvenyu norunyerekupe,Asi zvino ziso rangu rinokuonai.   Ndokusaka ndiri kuzvidemba,Ndapfidza+ ndiri muguruva nemadota.”  Zvino pashure pokunge Jehovha ataura mashoko aya naJobho, Jehovha akati kuna Erifazi muTemani: “Ndakutsamwira kwazvo iwe neshamwari dzako mbiri,+ nokuti hamuna kutaura chokwadi pamusoro pangu+ sezvakaita mushumiri wangu Jobho.  Zvino torai nzombe nomwe nemakondohwe manomwe,+ muende kumushumiri wangu Jobho,+ mupe chibayiro chinopiswa nokuda kwenyu; uye mushumiri wangu Jobho achakunyengetererai.+ Ndiye chete wandichagamuchira kuti ndirege kukuitirai chinhu choupenzi chinonyadzisa, nokuti hamuna kutaura chokwadi pamusoro pangu, sezvakaita mushumiri wangu Jobho.”+  Naizvozvo Erifazi muTemani naBhiridhadhi muShuhi naZofari muNaama vakaenda, vakaita sezvavakanga vaudzwa naJehovha; nokudaro Jehovha akagamuchira munyengetero waJobho. 10  Zvino Jehovha akachinja kutapwa kwaJobho+ paakanyengeterera shamwari dzake,+ Jehovha akapawo Jobho zvinhu zvaaimbova nazvo zvose, zvapetwa nekaviri.+ 11  Hama dzake dzose nehanzvadzi dzake dzose navose vaimuziva vakaramba vachiuya kwaari,+ vakatanga kudya zvokudya naye+ mumba make nokumunzwira tsitsi pamwe chete nokumunyaradza pamusoro pedambudziko rose iro Jehovha akanga arega richiuya paari; mumwe nomumwe akamupa mari uye mumwe nomumwe akamupa rin’i yendarama. 12  Jehovha akazokomborera+ makore okupedzisira aJobho kupfuura okutanga,+ zvokuti akava nemakwai zviuru gumi nezvina nengamera zviuru zvitanhatu nezvipani zvemombe chiuru nembongoro hadzi chiuru. 13  Akavawo nevanakomana vanomwe nevanasikana vatatu.+ 14  Akatumidza wokutanga kuti Jemima uye wechipiri kuti Keziya uye wechitatu kuti Kereni-hapuki. 15  Munyika yose hamuna kuwanikwa vakadzi vakanga vakanaka sezvakanga zvakaita vanasikana vaJobho, uye baba vavo vakavapa nhaka pakati pehanzvadzi dzavo.+ 16  Jobho akararama kwemakore zana nemakumi mana+ pashure peizvi, uye akaona vanakomana vake nevazukuru vake+—zvizvarwa zvina. 17  Zvino Jobho akazofa, akwegura uye agutswa nemazuva.+

Mashoko Emuzasi