Jobho 40:1-24

40  Zvino Jehovha akapindura Jobho, akati:   “Munhu anotsvakira vamwe mhosva angakakavadzana noWemasimbaose here?+Iye anotsiura Mwari ngaapindure.”+  Zvino Jobho akapindura Jehovha, akati:   “Tarirai! ndava asingakoshi.+Chii chandingakupindurai?Ndabata muromo wangu.+   Ndataura kamwe chete, uye handichapinduri;Kaviri, uye handichawedzeri chinhu.”  Zvino Jehovha akapindura Jobho ari mudutu,+ akati:   “Ndapota, zvisunge muchiuno somurume;+Ndichakubvunza, iwe undiudze.+   Chokwadi, iwe ungaita kuti kururamisira kwangu kushayiwe simba here?Unganditi ndakaipa kuti iwe uve akarurama here?+   Kana kuti une ruoko rwakafanana norwaMwari wechokwadi here,+Uye ungaita kuti kutinhire nenzwi rakafanana nerake here?+ 10  Ndapota, zvishongedze ukuru+ pamwe chete nokukwirira;+Pfeka kukudzwa+ nokubwinya.+ 11  Durura kushatirwa kwako kukuru,+Uone munhu wose anozvikudza umuderedze. 12  Ona munhu wose anozvikudza, umuninipise,+Utsike-tsike vakaipa vari pavari ipapo chaipo. 13  Vavanze muguruva+ vari pamwe chete,Vasunge vari munzvimbo yakavanda, 14  Uye ini, iyeni ndichakurumbidza,Nokuti ruoko rwako rworudyi runogona kukuponesa. 15  Zvino tarira, Bhehemoti yandakasika sokusika kwandakakuita.Inodya uswa hwakasvibirira+ sezvinongoita nzombe. 16  Zvino tarira, simba rayo riri muhudyu mayo,Uye simba rayo guru+ riri mumidzira yedumbu rayo. 17  Inopeta muswe wayo somusidhari;Madzira ezvidya zvayo akarukana. 18  Mapfupa ayo akaita sepombi dzemhangura;Mapfupa ayo akasimba akaita semizariro yesimbi. 19  Ndiyo kutanga kwenzira dzaMwari;Muiti+ wayo chete ndiye anokwanisa kuswededza bakatwa rake pedyo nayo. 20  Nokuti makomo anoiberekera zvibereko,+Uye mhuka dzose dzomusango dzinotambira ikoko. 21  Inorara pasi pemiti yemihapa,Munzvimbo yakavanda ine tsanga+ nomumachakwi.+ 22  Miti yemihapa inoramba yakaidzivirira nemimvuri yayo;Mishambangwena yomumupata une rukova inoikomba. 23  Kana rwizi rukayerera nesimba, haivhunduki yomhanya.Kunyange rwizi rwaJodhani+ rukapfachukira mukanwa mayo, iyo ine chivimbo. 24  Pane munhu angaibata kuti aende nayo iyo ichizviona here?Pane munhu angaboora mhino yayo nezviteyeso here?

Mashoko Emuzasi