Jobho 4:1-21

4  Zvino Erifazi+ muTemani akapindura, akati:   “Kana munhu akaedza kutaura shoko kwauri, uchapera simba here?Asi ndiani anokwanisa kudzora mashoko?   Tarira! Wakaruramisa vanhu vazhinji,+Uye waigara uchisimbisa maoko asina simba.+   Mashoko ako aitsigira chero munhu upi zvake aigumburwa;+Uye waisimbisa mabvi aipera simba.+   Asi panguva ino zvava kwauri, iwe wava kupera simba;Zvakubatawo, uye wava kunetseka.   Kutya kwako Mwari hakusi iko kwaunovimba nako here?Tariro yako haisi kururama+ kwenzira dzako here?   Ndapota, yeuka izvi: Ndiani asina mhosva akamboparara?Ndokupi kwakamboparadzwa munhu akarurama?+   Maererano nezvandakaona, vaya vanofunga zvinhu zvinokuvadzaNevaya vanodyara zvinotambudza ndivo vachazvikohwa.+   Vanoparadzwa nemhepo inofemwa naMwari,Vanopedzwa nesimba rokutsamwa kwake. 10  Kune kudzvova kweshumba, nenzwi romwana weshumba,Asi mazino evana veshumba vava nezenze anogurika. 11  Shumba inoparara nokushayiwa mhuka yokubata,Uye vana veshumba vanoparadzaniswa. 12  Zvino shoko rakaverevedzwa richiuya kwandiri,Nzeve yangu ikanzwa zevezeve raro,+ 13  Mupfungwa dzinonetsa nokuda kwezvinoratidzwa usiku,Vanhu pavanenge vakabatwa nehope huru. 14  Ndakabatwa nokutya, nokudedera,Mapfupa angu mazhinji akazadzwa nokutya. 15  Mudzimu wakapfuura nepachiso changu;Mvere dzenyama yangu dzakatanga kusimuka. 16  Iwo wakamira,Asi handina kuziva kuti wakanga wakaita sei;Mufananidzo wakanga uri pamberi pemaziso angu;Runyararo rwakavapo, ndikanzwa inzwi richiti: 17  ‘Munhuwo zvake—angava akarurama kupfuura Mwari here?Kana kuti murume akagwinya angava akachena kupfuura Muiti wake here?’ 18  Tarirai! Iye haatendi muvashumiri vake,Uye anopa nhume dzake mhosva. 19  Zvakadini nevaya vanogara mudzimba dzevhu,Dzine nheyo dziri muguruva!+Munhu anokurumidza kuvaparadza kupfuura zvinoitwa chitemamachira. 20  Vanoparadzwa kubvira mangwanani kusvikira manheru;Vanoparara nokusingaperi pasina anova nehanya nazvo. 21  Tambo yetende ravo iri mavari haina kubviswa here?Vanofa nokuti havana uchenjeri.

Mashoko Emuzasi