Jobho 32:1-22

32  Naizvozvo varume vatatu ava vakarega kupindura Jobho, nokuti akanga achizviti akarurama.+  Asi Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi+ wemhuri yaRamu akatsamwa kwazvo. Akatsamwira Jobho kwazvo nokuti iye akanga ati mweya wake wakarurama pane kuti Mwari ndiye akarurama.+  Akatsamwirawo shamwari dzake nhatu kwazvo nokuti dzakanga dzisina kuwana mhinduro asi dzakataura kuti Mwari akaipa.+  Zvino Erihu akanga amirira kutaura naJobho, nokuti vakanga vari vakuru kwaari pamazuva.+  Erihu akazoona kuti mumiromo+ yevarume vatatu vacho makanga musina mhinduro, akaramba achitsamwa kwazvo.  Erihu mwanakomana waBharakeri muBhuzi akapindura, akati: “Ndiri muduku pamazuvaAsi imi muri vakuru.+Ndokusaka ndakazvidzora, ndikatya Kukuudzai zvandinoziva.   Ndakati, ‘Vane mazuva ngavataure,Uye vane makore mazhinji ndivo vanofanira kuita kuti uchenjeri huzivikanwe.’+   Chokwadi simba roupenyu riri muvanhuwo zvavoNemhepo yokufema yoWemasimbaose ndizvo zvinovapa kunzwisisa.+   Vaya vane mazuva mazhinji havasi ivo vakachenjera,+Uye vaya vakakwegura havasi ivo vanonzwisisa kutonga.+ 10  Naizvozvo ndati, ‘Chinditeerera.Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva.’ 11  Tarirai! Ndanga ndakamirira mashoko enyu,Ndanga ndichingoteerera mafungiro enyu,+Imi muchitsvaka mashoko okutaura. 12  Ndanga ndichingokuteererai,Asi tarirai hapana ari kutsiura Jobho,Hapana kana mumwe chete wenyu ari kupindura zvaari kutaura, 13  Saka musazoti, ‘Tawana uchenjeri;Mwari ndiye angamutsiura, kwete munhu.’+ 14  Zvaasina kutaura mashoko kwandiri,Naizvozvo handizomupinduri nemashoko enyu. 15  Vavhundutswa, havana kupindurazve;Mashoko avatiza. 16  Ini ndamirira, nokuti havasi kuramba vachitaura;Nokuti vamira, havasisiri kupindura. 17  Ini, iyeni ndichapindura;Ini, iyeni ndichataurawo zvandinoziva; 18  Nokuti ndazara nemashoko;Mudzimu uri kundimanikidza+ mudumbu mangu. 19  Tarirai! Dumbu rangu rakaita sewaini isina pokubuda napo;Riri kuda kuparuka sezvinoita hombodo itsva.+ 20  Regai nditaure kuti zvindirerukire.Ndichashama miromo yangu kuti ndipindure.+ 21  Ndapota, ngandirege hangu kusarura munhu;+Handizotumidzi munhu wepanyika zita rokuremekedza+ ndichimubata kumeso; 22  Nokuti handizivi nzira yandingatumidza nayo zita rokuremekedza ndichibata kumeso; Muiti+ wangu angandibvisa zviri nyore nyore.

Mashoko Emuzasi