Jobho 31:1-40

31  “Ndakaita sungano nemaziso angu.+Saka ndingaramba sei ndakatarira mhandara?+   Mugove unobva kuna Mwari ari kumusoro chii,+Kana kuti nhaka inobva kuna Wemasimbaose kumusoro chii?   Hakuna here njodzi inouya kune munhu anoita zvakaipa,+Uye nhamo inouya kune vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza?   Ko iye haaoni here nzira dzangu+Nokuverenga nhanho dzangu dzose?   Kana ndakafamba nevanhu venhema,+Uye kana tsoka yangu ichimhanyira kuunyengeri,+   Iye achandiyera pachikero chakarurama+Uye Mwari achaziva kuvimbika kwangu.+   Kana nhanho dzangu dzikatsauka munzira,+Kana kuti mwoyo wangu wakatevera maziso angu,+Kana kuti chero mhosva ipi zvayo yakanamatira muzvanza zvangu,+   Regai ndidyare mbeu asi mumwe munhuwo zvake adye,+Uye vazukuru vangu ngavadzurwe.   Kana mwoyo wangu wakanyengerwa kuti ude mumwe mukadzi,+Ndikaramba ndakavandira+ pasuo reshamwari yangu, 10  Mudzimai wangu ngaakuyire mumwe murume,Uye vamwe varume ngavapfugame pamusoro pake.+ 11  Nokuti kuita izvozvo kwaizova kusazvibata,Uye kwaizova kukanganisa kunofanira kutarisirwa nevatongi.+ 12  Nokuti izvozvo zvaizova moto unopisa kusvikira waparadza,+Uye waizodzika midzi pakati pezvibereko zvangu zvose. 13  Kana ndairamba kururamisira mushandirume wanguKana kuti mushandikadzi wangu pamhosva yavo neni, 14  Saka ndingaiteiko Mwari paanosimuka?Ndingamupindureiko paanoita kuti ndizvidavirire?+ 15  Iye akandiita mudumbu haasi iye akamuitawo here,+Haasi iye Mumwe chete akatiumba muchibereko here? 16  Kana ndainyima vakaderera zvavanofarira,+Uye ndainetesa maziso echirikadzi,+ 17  Kana ndaidya chimedu changu ndiri ndoga,Nherera isingachidyiwo+ 18  (Nokuti kubvira ndichiri muduku iyo yakakura neni sokunge kuti yaiva nababa,Ndakaramba ndichitungamirira chirikadzi kubvira mudumbu raamai vangu); 19  Kana ndaiona mumwe munhu achiparara nokuda kwokushayiwa nguo,+Kana kuti ndaiona kuti murombo haana chokufuka; 20  Kana chiuno chake chisina kundikomborera,+Kana kuti asina kudziyirwa nemvere dzakaveurwa+ dzemakondohwe angu maduku; 21  Kana ndaivheyesera nherera ruoko rwangu,+Pandaiona kuti ndaifanira kubatsira pagedhi,+ 22  Bendekete rangu ngariwe richibva papfudzi raro,Uye ruoko rwangu ngarutyoke nepapfupa rarwo repamusoro. 23  Nokuti njodzi inobva kuna Mwari yaindityisa,Uye handina kukwanisa kuita chinhu nokuda kwokukudzwa kwake.+ 24  Kana ndakavimba nendarama,Kana kuti ndakati kundarama, ‘Ndinovimba newe!’+ 25  Kana ndaifara nokuti pfuma yangu yaiva zhinji,+Uye nokuti ruoko rwangu rwakanga rwawana zvinhu zvizhinji;+ 26  Kana ndaiona chiedza pachaipenya,Kana kuti mwedzi unokosha uchifamba,+ 27  Uye mwoyo wangu wakatanga kunyengerwa pakavanda+Ruoko rwangu rukatsvoda muromo wangu, 28  Izvozvowo zvaizova kukanganisa kunoda kutarisirwa nevatongi,Nokuti ndinenge ndaramba Mwari wechokwadi ari kumusoro. 29  Kana ndaifarira kutsakatika kwomunhu anondivenga kwazvo,+Kana ndaifara kwazvo kuti zvakaipa zvamuwana— 30  Handina kubvumira mukanwa mangu kuti mutadzeNokukumbira kuti mweya wake utukwe.+ 31  Kana vanhu vomutende rangu vasina kuti,‘Ndiani angati pane munhu asina kuguta nezvokudya zvake?’+ 32  Hapana mutorwa airara panze;+Ndairamba ndakavhurira vaya vaifamba munzira masuo angu. 33  Kana ndakafukidza kudarika kwangu somunhu wepanyika+Nokuvanza kukanganisa kwangu muhomwe yehembe yangu— 34  Nokuti ndaizovhunduka paboka guru revanhu,Kana kuti kuzvidza kwemhuri kwaizondivhundutsaUye ndaizoramba ndakanyarara, ndaisazobuda pasuo. 35  Haiwa, kudai ndaiva nomumwe munhu anonditeerera,+Kudai Wemasimbaose aindipindura zvinoenderana norunyoro rwangu!+Kana kuti kudai munhu ane mhosva neni akanga anyora rugwaro! 36  Chokwadi ndaizorutakura papfudzi rangu;Ndaizorusungirira pandiri sekorona yakanaka. 37  Ndaizomuudza kuwanda kwenhanho dzangu;+Ndaizoenda kwaari somutungamiriri. 38  Kana munda wangu ukachema kwandiri kuti ubatsirwe,Uye miforo yawo ikasvimha misodzi pamwe chete; 39  Kana ndichinge ndadya zvibereko zvawo ndisina kubhadhara mari,+Uye ndaita kuti mweya yevaridzi vawo ifemereke,+ 40  Utumbambeva ngahumere panzvimbo pegorosi,+Sora rinonhuhwa ngarimere panzvimbo pebhari.” Mashoko aJobho apera.

Mashoko Emuzasi