Jobho 30:1-31

30  “Zvino vava kundiseka,+Ivo vaduku kwandiri pamazuva,+Vane vanababa vandaizorambaKuti ndivaise pamwe chete nembwa dzeboka rangu.   Kunyange simba remaoko avo—raindibatsirei?Simba rakaparara mavari.+   Havabereki nokuti vanoshayiwa uye vane nzara,Vanon’un’una nzvimbo isina mvura,+Yakanga iine dutu uye yaiparadzwa nezuro.   Vaitanha mashizha anovava mumakwenzi,Uye midzi yomuti womutsvairo zvaiva zvokudya zvavo.   Vaizodzingwa pakati pevanhu;+Vanhu vaizoshevedzera kwavari sezvavanoita mbavha.   Vanofanira kugara panzvimbo dzakatenuka dzemipata ine hova,Mumakomba epanyika nomumatombo.   Vaichema vari pakati pemakwenzi;Vaiungana pasi porukato.   Ivo vanakomana vebenzi,+ uyewo vanakomana vomunhu asingazivikanwi,Vakadzingwa panyika vachizvamburwa.   Zvino vava kuimba nezvangu,+Uye ndava chinhu chinoshorwa kwavari.+ 10  Vanondisema, vanoramba vari kure neni;+Uye havaregi kupfira mate kuchiso changu.+ 11  Nokuti iye akasunungura rukungiso rwangu, akandininipisa,Uye ivo vakasiya matomu akasununguka nokuda kwangu. 12  Vanosimuka kuruoko rwangu rworudyi sevana vakaipa;Vanorega tsoka dzangu,Asi vanoramba vachindikandira zvinodzivisa zvavo zvine njodzi.+ 13  Vanoparadza migwagwa yangu;Vanongowedzera nhamo yangu,+Vasina kana mubatsiri. 14  Vanouya nepakaputsika pakuru;Vanomhanya nomudutu. 15  Zvinongoerekana zvavhundutsa zvaunzwa kwandiri;Kukudzwa kwangu kwadzingwa sezvinoitwa nemhepo,Uye ruponeso rwangu rwapfuura segore. 16  Zvino mweya wangu wadururwa uchibva mandiri;+Mazuva okutambudzika+ andiwira. 17  Usiku mapfupa angu+ anoboorwa odonha achibva pandiri,Uye marwadzo anondin’un’una haambonyarari.+ 18  Nguo yangu inochinja nokuda kwoukuru hwesimba;Inondisunga sekora yenguo yangu refu. 19  Anondiwisira muvhu,Zvokuti ndava seguruva nemadota. 20  Ndinokuchemerai kuti ndibatsirwe, asi imi hamundipinduri;+Ndamira, kuti munditeerere. 21  Munozvichinja kuti mundiitire utsinye;+Munoramba muchindiitira utsinye nesimba rizere roruoko rwenyu. 22  Munondisimudza nemhepo, munoita kuti ndiitasve;Mobva mandinyungudutsa nokutinhira. 23  Nokuti ndinonyatsoziva kuti muchaita kuti ndidzokere kurufu,+Uye kuimba yokusanganira yevanhu vose vapenyu. 24  Asi hapana anotambanudzira ruoko rwake kumurwi wezvakaparadzwa,+Uyewo munhu paanenge achipera haachemeri kubatsirwa pamusoro pezvinhu izvozvo. 25  Ndakasvimha misodzi nokuda kwomunhu akanga achiomerwa nezuva rake;+Mweya wangu wakashungurudzika pamusoro pomurombo.+ 26  Kunyange zvazvo ndakamirira zvakanaka, asi zvakaipa ndizvo zvakauya;+Ndakaramba ndakamirira chiedza, asi rima ndiro rakauya. 27  Ura hwangu hwakaitwa kuti huvire uye hahuna kuramba hwakanyarara;Mazuva okutambudzika akanangana neni. 28  Ndakafamba-famba ndakasuruvara+ pakwakanga kusina chiedza chezuva;Ndakasimuka pakati peungano, ndakaramba ndichichemera kubatsirwa. 29  Ndava hama yehunguhwe,Neshamwari yevanasikana vemhou.+ 30  Ganda rangu rava dema+ uye radonha richibva pandiri,Mapfupa angu apisa nokuda kwokuoma. 31  Rudimbwa rwangu rwangova rwokuchema,Uye mutopota wangu wangova inzwi revanochema.

Mashoko Emuzasi