Jobho 3:1-26

3  Pashure peizvi Jobho akashama muromo wake, akatanga kutuka zuva rake.+  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Zuva randakaberekwa ngariparare,+Nousiku hwakataura mumwe munhu achiti, ‘Kwanambwa munhurume!’   Zuva iroro ngarive rima.Mwari ngaarege kuva nehanya naro ari kumusoro,Uyewo chiedza chemasikati ngachirege kurivhenekera.   Kusviba nezarima ngazviritore.Gore remvura ngarigare pamusoro paro.Zvinhu zvinosvibisa zuva ngazvirivhundutse.+   Usiku ihwohwo—ngahutorwe nerima;+Ngahurege kufara pamazuva egore;Ngahurege kuverengwa pauwandu hwemwedzi.   Tarirai! Usiku ihwohwo—ngahuve husingabereki;Kushevedzera kwokufara ngakurege kupinda mahuri.+   Vanotuka zuva ngavahutuke,Vaya vakagadzirira kumutsa Revhiatani.+   Nyeredzi dzemambakwedza ahwo ngadzisvibe;Ngahumirire chiedza asi chirege kuvapo;Ngahurege kuona mwaranzi yemambakwedza. 10  Nokuti hahuna kuvhara masuo edumbu raamai vangu,+Kuti huvanzire maziso angu kutambudzika. 11  Nei ndisina kufira muchibereko?+Nei ndisina kubuda mudumbu ndichibva ndafa? 12  Nei mabvi akandigamuchira,Uye mazamu+ kuti ndiyamwe? 13  Nokuti iye zvino ndingadai ndakarara ndisinganetseki;+Ipapo ndingadai ndakarara; ndingadai ndakazorora+ 14  Pamwe chete nemadzimambo nemakurukota enyika,+Vaya vanozvivakira nzvimbo dzakaitwa matongo,+ 15  Kana nemachinda ane ndarama,Aya anozadza dzimba dzawo nesirivha; 16  Kana kuti, ndingadai ndisina kuvapo, sezvinoita pamuviri panobva pasingazivikanwi,+Sevana vasina kuona chiedza.+ 17  Ikoko vakaipa vanorega kutambudza,+Uye ikoko vaya vasina simba vanozorora.+ 18  Vasungwa vagere zvakanaka pamwe chete;Havanzwi inzwi reanovashandisa.+ 19  Ikoko vaduku nevakuru vakangofanana,+Uye muranda anosunungurwa pana tenzi wake. 20  Anopireiko uya ari kutambudzika chiedza,Noupenyu kune vaya vane mweya inoshungurudzika?+ 21  Nei kuine vaya vanomirira rufu, irwo rusingauyi,+Kunyange zvazvo vachiramba vachichera kuti varuwane kupfuura zvinoitwa pfuma yakavanzwa? 22  Vaya vanofara kwazvo,Vanopembera nomufaro nokuti vanowana guva. 23  Iye anopireiko murume akagwinya chiedza, iye ane nzira yakavanzwa,+Iye akapoteredzwa noruzhowa naMwari?+ 24  Nokuti kugomera kwangu kunotangira zvokudya zvangu,+Kuuura kwangu kunodururwa semvura;+ 25  Nokuti ndakatya chinhu chinotyisa, uye icho chinouya pandiri;Uye chinhu chandaitya chinouya kwandiri.+ 26  Ndave ndichitambudzika, uyewo ndichinetseka,Uyewo ndisingazorori, asi kutambudzika kunongouya.”

Mashoko Emuzasi