Jobho 23:1-17

23  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Kunyange nhasi kunetseka+ kwangu kupandukira;Ruoko rwangu ruri kurema nokuda kwokugomera kwangu.   Haiwa, kudai ndaiziva kwandingamuwana!+Ndaizoenda kunzvimbo yake yaanogara isingachinji.+   Ndaizoendesa mhosva inofanira kutongwa pamberi pake,Uye ndaizozadza muromo wangu nokupikisa;   Ndaizoziva mashoko aanondipindura nawo,Uye ndaizofunga zvaanondiudza.+   Aizorwisana neni nesimba rake guru here?Haiwa, kwete! Chokwadi aizonditeerera.+   Ikoko munhu akarurama aizoruramisa zvinhu naye,Uye ndaizobva kumutongi wangu ndasunungurwa pamhosva nokusingaperi.   Tarirai! Ndinoenda kumabvazuva, asi iye haasi ikoko;Uye ndinodzokazve, asi handimuoni;+   Ndinoenda kuruboshwe kwaari kushandira, asi handimuoni;Iye anotsaukira kurudyi, asi handimuoni. 10  Nokuti anonyatsoziva nzira yandinoshandisa.+Pashure pokunge andiedza, ndichabuda ndakaita sendarama.+ 11  Tsoka yangu yakatsika makatsika tsoka dzake;Ndakachengeta nzira yake, uye handitsauki.+ 12  Handibvi pamurayiro wemiromo yake.+Ndakachengeta mashoko omuromo wake+ kupfuura zvaanoda kwandiri. 13  Iye anongofunga nezvechinhu chimwe chete, ndiani angamudzivisa?+Mweya wake une zvaunoda, uye iye achazviita.+ 14  Nokuti achanyatsoita zvaanoda kwandiri,+Uye zvinhu zvakadai zvizhinji kwaari. 15  Ndokusaka ndichinetseka nokuda kwake;Ndinonyatsofunga nezvake, uye ndinomutya.+ 16  Chokwadi Mwari akaita kuti mwoyo wangu utye,+Uye Wemasimbaose aita kuti ndinetseke.+ 17  Nokuti handina kuitwa kuti ndinyarare nerima,Kana kuti nokuti rima rafukidza chiso changu.

Mashoko Emuzasi