Jobho 19:1-29

19  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Mucharamba muchishungurudza mweya wangu kusvikira rini+Uye mucharamba muchindipwanya nemashoko kusvikira rini?+   Manditsiura kagumi aka;Hamunyari kuti muri kundiomesera kwazvo.+   Kana ndakakanganisa,+Kukanganisa kwangu kuchagara neni.   Chokwadi kana muchizvitutumadza kwazvo pamberi pangu,+Muchiona kuzvidzwa kwangu kwakakodzera,+   Ibvai maziva kuti Mwari akanditsausa,Uye akandikomberedza nemambure ake okuvhimisa.+   Tarirai! Ndinoramba ndichishevedzera kuti, ‘Ndakuvadzwa!’ asi handipindurwi;+Ndinoramba ndichichemera kubatsirwa, asi handiruramisirwi.+   Akavhara gwara rangu norusvingo rwematombo,+ ini handikwanisi kupfuura;Uye iye anoisa rima mumigwagwa yangu.+   Akabvisa kukudzwa kwangu,+Uye anobvisa korona yomusoro wangu. 10  Anondiputsira pasi kumativi ose, ndoenda;Uye anodzura tariro yangu sezvinoitwa muti. 11  Anonditsamwira kwazvo,+Uye anoramba achindiona semhandu yake. 12  Varwi vake vanouya vakabatana vogadzira nzira yavo kuti vandirwise,+Uye vanodzika musasa vakakomberedza tende rangu. 13  Iye akaisa hama dzangu kure neni,+Uye vanhu vanondiziva vandisiya. 14  Vandinozivana navo vepedyo havasisipo,+Uye vaya vandinoziva vandikanganwa, 15  Vaya vanogara vari vatorwa mumba mangu;+ uye varandasikana vangu vanondiona somumwe munhuwo zvake;Vava kundiona somunhu wokune imwe nyika. 16  Ndinoshevedza mushandi wangu, asi haapinduri.Ndinoramba ndichimuteterera nomuromo wangu kuti andinzwire tsitsi. 17  Mhepo yandinofema yava kusemesa mudzimai wangu,+Uye ndava kunhuhwa kuvanakomana vomudumbu raamai vangu. 18  Uyewo vakomana vaduku vandiramba;+Pandinosimuka, vanotanga kutaura zvakashata pamusoro pangu. 19  Vanhu vose veboka randaishamwaridzana naro vanondisema,+Uye vaya vandaida vandipandukira.+ 20  Mapfupa angu anonamatira ganda rangu nenyama yangu,+Uye ndinopona nepaburi retsono. 21  Haiwa imi shamwari dzangu, ndinzwirei nyasha, ndinzwirei nyasha,+Nokuti ruoko rwaMwari rwandibata.+ 22  Munorambireiko muchinditambudza sezviri kuitwa naMwari,+Musingagutswi nenyama yangu? 23  Haiwa, kudai mashoko angu ainyorwa!Haiwa, kudai ainyorwa mubhuku! 24  Nechinyoreso chesimbi+ uye nomutobvu,Haiwa, kudai ainyorwa achiita zvokutemerwa padombo! 25  Ini ndinonyatsoziva kuti mudzikinuri+ wangu mupenyu,Uye iye achauya pashure pokunge ndaenda, omira+ paguruva. 26  Pashure pokunge vasvuura ganda rangu,—saizvozvi!Kunyange ndaondoroka ndichaona Mwari, 27  Wandichaona pachangu,+Iye achaonekwa nemaziso angu, asi kwete nomumwe munhuwo zvake.Itsvo dzangu dzaneta mukatikati mangu. 28  Nokuti imi munoti, ‘Tinorambirei tichimutambudza?’+Mudzi wenyaya yacho zvauri mukati mangu. 29  Ityai bakatwa,+Nokuti bakatwa rinoreva hasha dzinoitirwa kukanganisa,Kuti muzive kuti kune mutongi.”+

Mashoko Emuzasi