Jobho 1:1-22

1  Munyika yeUzi+ maiva nomumwe murume ainzi Jobho;+ uye murume iyeye akanga asina chaaipomerwa,+ akarurama,+ achitya Mwari+ uye achinzvenga zvakaipa.+  Akaberekerwa+ vanakomana vanomwe nevanasikana vatatu.  Zvipfuwo+ zvake zvakasvika makwai zviuru zvinomwe nengamera zviuru zvitatu nezvipani zvemombe mazana mashanu nembongoro hadzi mazana mashanu, pamwe chete neboka guru kwazvo revashandi; uye murume iyeye akava mukuru pane Vokumabvazuva+ vose.  Vanakomana vake vaienda kunoita mabiko+ paimba yomumwe nomumwe wavo pazuva rake; uye vaitumira shoko, vokoka hanzvadzi dzavo nhatu kuti dzizodya nokunwa pamwe chete navo.  Zvino mazuva emabiko acho paaipera, Jobho aitumira shoko kuti vauye, ovatsvenesa;+ uye aifumomuka, opa zvibayiro zvinopiswa+ maererano nokuwanda kwavo vose; nokuti Jobho aiti, “zvimwe vanakomana vangu vakatadza, vakatuka+ Mwari mumwoyo+ mavo.” Ndizvo zvaiitwa naJobho nguva dzose.+  Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari wechokwadi+ pavakapinda kuti vamire pamberi paJehovha,+ Satani+ akapindawo pakati pavo chaipo.+  Jehovha akabva ati kuna Satani: “Uri kubva kupi?” Satani akapindura Jehovha, akati: “Pakupota-pota nenyika+ nokufamba-famba pairi.”+  Jehovha akati kuna Satani: “Wanyatsocherechedza mushumiri wangu Jobho here, kuti hakuna akafanana naye panyika,+ murume asina chaanopomerwa,+ akarurama,+ anotya Mwari+ uye anonzvenga zvakaipa?”+  Satani akapindura Jehovha, akati: “Jobho anotya Mwari pasina here?+ 10  Imi hamuna kumupoteredza noruzhowa,+ iye neimba yake nezvinhu zvose zvaainazvo kumativi ose here? Makakomborera basa remaoko ake,+ uye zvipfuwo zvake zvakapararira kwose kwose panyika. 11  Asi ndapota, chimbochinjai, mutambanudze ruoko rwenyu, mugunzve zvinhu zvose zvaainazvo muone kana asingazokutukii pamberi penyu chaipo.”+ 12  Naizvozvo Jehovha akati kuna Satani: “Tarira! Zvinhu zvose zvaainazvo zviri muruoko rwako. Asi usatambanudzira ruoko rwako kwaari!” Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha.+ 13  Zvino rimwe zuva vanakomana vake nevanasikana vake vakanga vachidya uye vachinwa waini vari mumba momukoma wavo, iro dangwe.+ 14  Nhume+ yakasvika kuna Jobho, ikati: “Mombe dzanga dzichirima+ uye mbongoro hadzi dzanga dzichifura dziri pedyo nadzo 15  pasvika vaSebhiya+ vakarwisa, vakazvitora, vakauraya vashandi nomuromo webakatwa; ini ndoga ndini ndakwanisa kupukunyuka, kuti ndizokuudzai.”+ 16  Uyu paakanga achiri kutaura mumwe akasvika, akati: “Moto waMwari wabva kumatenga,+ ukapisa makwai nevashandi, ukazviparadza; ini ndoga ndini ndakwanisa kupukunyuka, kuti ndizokuudzai.” 17  Iyeye paakanga achiri kutaura mumwe akasvika, akati: “VaKadheya+ vaita mapoka matatu, vakamhanyira ngamera, vakadzitora, vakauraya vashandi nomuromo webakatwa; ini ndoga ndini ndakwanisa kupukunyuka, kuti ndizokuudzai.” 18  Mumwe uyu paakanga achiri kutaura mumwezve akasvika, akati: “Vanakomana venyu nevanasikana venyu vanga vachidya uye vachinwa waini+ vari mumba momukoma wavo, iro dangwe. 19  Zvino tarirai! kwauya mhepo huru+ ichibva kunzvimbo yokurenje, ikarova makona mana eimba yacho, iyo ikawira vaduku vacho, vakafa. Ini ndoga ndini ndakwanisa kupukunyuka, kuti ndizokuudzai.” 20  Jobho akasimuka, akabvarura+ jasi rake rakanga risina maoko, akagera bvudzi+ romusoro wake, akawira pasi,+ akakotama,+ 21  akati:“Ndakabuda mudumbu raamai vangu ndisina kupfeka,+Uye ndichadzokerawo imomo ndisina kupfeka.+Jehovha akapa,+ uye Jehovha atora.+Zita raJehovha ngarirambe richirumbidzwa.”+ 22  Pazvinhu zvose izvi Jobho haana kutadza kana kutaura chinhu chisina kukodzera kuna Mwari.+

Mashoko Emuzasi