Jeremiya 49:1-39

49  Zvanzi naJehovha pamusoro pevanakomana vaAmoni:+ “Israeri haana vanakomana, kana kuti haana mugari wenhaka here? Nei Marikamu+ aita kuti nyika yaGadhi ive yake,+ uye vanhu vake vagara mumaguta aIsraeri?”+  “‘Naizvozvo, tarirai! mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichaita kuti chiratidzo chokunyevera hondo+ chinzwiwe neRabha+ revanakomana vaAmoni; uye richava murwi wematongo,+ uye mataundi ari pasi paro+ achapiswa nomoto.’+ “‘Israeri achagara nhaka vaya vakamugara nhaka,’+ Jehovha adaro.  “‘Ungudza,+ haiwa iwe Heshbhoni,+ nokuti Ai rapambwa! Shevedzerai, haiwa imi maguta ari pasi peRabha. Sungirai masaga.+ Ungudzai, uye pota-potai nematanga akavakwa nematombo, nokuti Marikamu achatapwa+ pamwe chete nevapristi vake nemachinda ake.+  Unozvikudzirei pamusoro pemapani, pamusoro pebani rako rinoyerera,+ haiwa iwe mwanasikana asina kutendeka, iwe uri kuvimba nepfuma yako,+ uchiti: “Ndiani achandivinga?”’”+  “Zvanzi naChangamire+ Ishe, Jehovha wemauto, ‘Tarira ndichakuunzira chinhu chinotyisa,+ chichibva kune vaya vose vakakupoteredza. Muchaparadzirwa, mumwe nomumwe akananga kwake,+ uye hapazovi nomunhu anounganidza vaya vanenge vachitiza.’”  “‘Asi pashure paizvozvo ndichaunganidza nhapwa dzevanakomana vaAmoni,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”  Zvanzi naJehovha wemauto pamusoro peEdhomu: “MuTemani+ hamusisina kana uchenjeri+ here? Mazano aparara here kune vaya vanonzwisisa? Uchenjeri hwavo hwaora here?+  Tizai!+ Tsaukai! Endai pakatikati mugare ipapo,+ haiwa imi vagari vomuDhedhani!+ Nokuti ndichaunza njodzi yaIsau paari, nguva yandichafunga nezvake.+  Kana vanotanha mazambiringa vakapinda mauri, havangasiyi mamwe anosaririra here? Kudai mbavha dzaizouya usiku, dzaizongoparadza zvadzaida chete.+ 10  Asi ini, ndichasiya Isau pachena.+ Ndichaita kuti nzvimbo dzake dzaanovanda dzive pachena,+ uye haazokwanisi kuvanda.+ Vana vake nehama dzake nevavakidzani vake vachapambwa,+ asi iye haazovipo.+ 11  Siya nherera dzako.+ Ini ndichadzichengetedza dziri mhenyu, uye chirikadzi dzako dzichavimba neni.”+ 12  Nokuti zvanzi naJehovha: “Tarira! Kunyange vasingawanzonwiri mukapu yacho, vachatonwa chete.+ Iwewe, hauzorangwi zvachose here? Hauzoregi kurangwa, nokuti uchatonwa chete.”+ 13  Zvanzi naJehovha, “Nokuti ndapika neni pachangu+ kuti Bhozra+ richava chinhu chinokatyamadza,+ chinhu chinozvidzwa, chinhu chakaparadzwa uye chinhu chinotukwa; uye maguta aro ose achava matongo nokusingagumi.”+ 14  Pane mashoko andakanzwa kuna Jehovha, uye pane nhume yakatumwa pakati pemamwe marudzi, ichiti: “Unganai, muuye, murirwise, musimuke kuti murwe.”+ 15  “Nokuti, tarira! ndakakuita muduku pakati pemarudzi, munhu anozvidzwa pakati pevanhu.+ 16  Kudederesa kwawakaita, iko kuzvikudza kwomwoyo wako kwakunyengera,+ haiwa iwe uri kugara munzvimbo dzakachengeteka dzeibwe, uchidzora pamusoro pechikomo. Kunyange kana ukavaka dendere rako pakakwirira sezvinoita gondo,+ ndichakuburutsa ipapo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 17  “Edhomu ichava chinhu chinokatyamadza.+ Munhu wose anenge achipfuura nomairi acharamba akatarira achikatyamara, oridza muridzo nokuda kwematambudziko ayo ose.+ 18  Hapana munhu achagara imomo uye hapana mwanakomana wevanhu achagara mairi ari mutorwa,”+ ndizvo zvataura Jehovha, “sezvazvakanga zvakaita pakaparadzwa Sodhoma neGomora nemataundi aiva pedyo naro.+ 19  “Tarira! Mumwe munhu achauya sezvinoita shumba+ achibva mumatenhere makuru ari pedyo naJodhani+ achienda kunzvimbo yokugara yakasimba, asi ndichamuita kuti atize nenguva pfupi achibva mairi.+ Ndichagadza uya akasarudzwa kuti aitarisire. Nokuti ndiani akaita seni,+ ndiani achandidenha,+ uye iko zvino, ndiani mufudzi angamira pamberi pangu?+ 20  Haiwa imi vanhu, chinzwai zvakarongwa naJehovha zvaakarongera Edhomu,+ uye pfungwa dzake dzaakafungira vagari vomuTemani:+ Chokwadi vana vemakwai vachazvuzvurudzwa. Chokwadi iye achaita kuti nzvimbo yavo yavanogara ive dongo nokuda kwavo.+ 21  Kutinhira kunokonzerwa nokuwa kwavo pakunonzwika, nyika ichazununguka.+ Pachava nokushevedzera!+ Kushevedzera kwacho kuchanzwikawo kuGungwa Dzvuku.+ 22  Tarira! Mumwe munhu achakwira obvuta sezvinoita gondo,+ achatambanudza mapapiro ake paBhozra;+ uye muzuva iroro mwoyo yevarume veEdhomu vane simba ichaita somwoyo womudzimai ari kutambudzika nokusununguka.”+ 23  Pamusoro peDhamasiko:+ “Hamati+ neApadhi+ zvanyara, nokuti zvanzwa mashoko akaipa. Zvaparara.+ Mugungwa mune kuzvidya mwoyo; harisi kukwanisa kuramba rakagadzikana.+ 24  Dhamasiko harisisina ushingi. Ratendeuka kuti ritize, uye ravhunduka kwazvo.+ Rabatwa nokutambudzika nemarwadzo okusununguka, somukadzi ari kusununguka.+ 25  Nei guta rairumbidzwa risina kusiyiwa, iro taundi rokupembera nomufaro?+ 26  “Naizvozvo majaya aro achawira munzvimbo dzaro dzinoungana vanhu, uye varume vose vehondo vachaitwa kuti vanyarare muzuva iroro,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. 27  “Ndichatungidza moto parusvingo rweDhamasiko, uye uchaparadza shongwe dzokugara dzaBheni-hadhadhi.”+ 28  Zvanzi naJehovha pamusoro peKedhari+ noumambo hweHazori,+ hwakarwiswa naNebhukadrezari mambo weBhabhironi:+ “Haiwa imi varume, simukai, endai kuKedhari mupambe vanakomana vokuMabvazuva.+ 29  Matende+ avo nemapoka+ avo ezvipfuwo zvichatorwa, machira avo ematende+ nezvinhu zvavo zvose. Vachatorerwa ngamera+ dzavo. Vachashevedzera kwavari kuti, ‘Zvinhu zvinotyisa zviri kumativi ose!’”+ 30  “Tizai, tizirai kure; endai pakatikati kuti mugare ipapo, haiwa imi vagari vomuHazori,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti Nebhukadrezari mambo weBhabhironi+ afunga zano rokuti arwisane nemi uye akufungirai imwe pfungwa.” 31  “Haiwa imi varume, simukai, endai munorwisa rudzi rwakagara zvakanaka,+ ruri kugara rwakachengeteka!”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Haruna masuo uye haruna muzariro. Ivo vanogara vari voga.+ 32  Ngamera dzavo+ dzichatorwa nechisimba, uye zvipfuwo zvavo zvizhinji zvichapambwa. Vaya vakadimburira bvudzi ravo pazvavovo,+ ndichavaparadzira kumhepo yose;+ uye ndichaunza njodzi yavo ichibva munzvimbo dzose dziri pedyo narwo,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 33  “Hazori+ ichava nzvimbo inogara hunguhwe,+ ichava dongo nokusingagumi. Hapana munhu achagara imomo, uye hapana mwanakomana wevanhu achagara imomo ari mutorwa.”+ 34  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kumuprofita Jeremiya pamusoro peEramu+ pakutanga kwoumambo hwaZedhekiya+ mambo waJudha, richiti: 35  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Tarira ndichatyora uta hweEramu,+ kutanga kwokuva nesimba kwavo. 36  Ndichaunza mhepo ina pamusoro peEramu dzichibva kumigumo mina yematenga.+ Ndichavaparadzira kumhepo dzose idzi,+ uye hapazovi norudzi rusingazosvikwi nevakaparadzirwa+ vokuEramu.’” 37  “Ndichaparadza vaEramu pamberi pevavengi vavo uye pamberi pevaya vari kutsvaka mweya yavo; uye ndichavaunzira dambudziko, iko kutsamwa kwangu kukuru,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichatuma bakatwa kuti rivatevere kusvikira ndavaparadza.”+ 38  “Ndichaisa chigaro changu choumambo muEramu,+ uye ndichaparadza mambo nemachinda imomo,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 39  “Zvino nemazuva okupedzisira+ ndichaunganidza nhapwa dzokuEramu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.

Mashoko Emuzasi