Jeremiya 48:1-47

48  Zvanzi naJehovha wemauto,+ Mwari waIsraeri, pamusoro peMoabhi:+ “Nebho+ rine nhamo, nokuti rapambwa! Kiriyataimu+ ranyadziswa, ratorwa. Nzvimbo yakakwirira yakachengeteka yanyadziswa uye yavhundutswa.+  Moabhi haisisiri kurumbidzwa.+ Vakaifungira dambudziko vari muHeshbhoni+ vachiti: ‘Uyai, ngatiiparadzei irege kuva rudzi.’+ “Iwewo, haiwa Madmeni, ramba wakanyarara. Bakatwa riri kukutevera.  Kune inzwi rokuchema riri kubva kuHoronaimu,+ kupamba nokuputsa kukuru.  Moabhi yaputswa.+ Vana vayo vakanzwika vachichema.  Nokuti munhu anokwira kuenda kuRuhiti+ achisvimha misodzi—achingosvimha misodzi. Nokuti pakudzika kubva kuHoronaimu panongova nokuchema kwokutambudzika pamusoro pokuputsika+ kwakanzwiwa nevanhu.  “Tizai; muponese mweya yenyu,+ muve somujunipa uri murenje.+  Nokuti unovimba nemabasa ako nepfuma yako, iwewo uchakundwa.+ Kemoshi+ achatapwa+ panguva imwe chete nevapristi vake nemachinda ake.+  Mupambi achauya pamaguta ose,+ uye hapazovi neguta ringapukunyuka.+ Bani richaparara uye nyika yakati sandara ichatsakatiswa, chinhu chataurwa naJehovha.  “Ipai Moabhi chiratidzo chomugwagwa, nokuti painova matongo ichaenda;+ uye maguta ayo achava chinhu chinokatyamadza, asina anogara maari.+ 10  “Uya anoita basa raJehovha asina hanya naro ngaatukwe;+ uye uya anodzora bakatwa rake paropa ngaatukwe! 11  “VaMoabhi vave vakagara zvakanaka kubvira vachiri vaduku,+ uye vari kuramba vakagadzikana pamasese avo.+ Havana kudururwa vachibviswa mune mumwe mudziyo vachiiswa mune mumwe, uye havana kutapwa. Ndokusaka kunaka kwavo kwaramba kuri mavari, uye kunhuhwirira kwavo kusina kuchinja. 12  “‘Naizvozvo, tarira! kune mazuva ari kuuya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichavatumira vanotsveyamisa midziyo, vachaitsveyamisa;+ uye vachakutura zviri mumidziyo yavo, vachaputsa-putsa zvirongo zvavo zvikuru. 13  VaMoabhi vachanyara pamusoro paKemoshi,+ sokunyara kwakaita vaya veimba yaIsraeri pamusoro peBheteri ravaivimba naro.+ 14  Nei muchiti: “Tiri varume vane simba+ uye varume vazere nesimba rehondo”?’ 15  “‘Moabhi yapambwa, mumwe munhu aenda kunorwisa maguta ayo.+ Majaya avo akanaka kwazvo aenda kunourayiwa,’+ ndizvo zvinotaura Mambo, ane zita rokuti Jehovha wemauto.+ 16  “Njodzi yevaMoabhi yava pedyo kuuya, uye dambudziko ravo riri kukurumidza kwazvo.+ 17  Vose vaya vakavapoteredza vachavanzwira tsitsi, navose vaya vanoziva zita ravo.+ Itii, ‘Haiwa shamhu yesimba yatyoka sei, iwo mudonzvo worunako!’+ 18  “Ibva pakukudzwa, ugare pasi uine nyota, haiwa iwe mugari wechikadzi+ womwanasikana weDhibhoni;+ nokuti mupambi weMoabhi auya kuzokurwisa. Chokwadi achaparadza nzvimbo dzako dzakavakirirwa.+ 19  “Mira, utsvake nzira, haiwa iwe mukadzi anogara muAroeri.+ Bvunza iye ari kutiza naiye ari kuzvipukunyutsa. Iti, ‘Chii chaitwa?’+ 20  Moabhi yanyadziswa, nokuti yavhundutswa.+ Ungudzai uye chemai. Taurai muri muAnoni,+ haiwa imi varume, kuti Moabhi yapambwa. 21  Kutonga kwasvika panyika yakati sandara,+ kuHoroni nokuJahazi+ nokuMefaati,+ 22  nokuDhibhoni+ nokuNebho+ nokuBheti-dhibrataimu, 23  nokuKiriyataimu+ nokuBheti-gamuri nokuBheti-miyoni+ 24  nokuKeriyoti+ nokuBhozra+ nokumaguta ose enyika yeMoabhi, aya ari kure neaya ari pedyo. 25  “‘Nyanga yaMoabhi yagurwa,+ uye ruoko rwake rwatyorwa,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 26  ‘Mudhakisei,+ haiwa imi varume, nokuti akazvitutumadza kwazvo pamberi paJehovha;+ uye Moabhi aumburuka mumarutsi ake,+ ava chinhu chinosekwa. 27  “‘Israeri haana kuva chinhu chinosekwa kwauri here?+ Kana kuti akawanikwa pakati pembavha chaidzo here?+ Nokuti kazhinji pawaitaura nezvake waidzungudza musoro. 28  “‘Ibvai mumaguta mugare paibwe,+ imi vagari vomuMoabhi, ivai senjiva inovaka dendere rayo munzvimbo dziri pedyo negomba.’”+ 29  “Takanzwa nezvokudada kwaMoabhi+—anozvikudza kwazvo—takanzwa nezvokuva kwake pamusoro, nezvokudada kwake, nezvokuzvikudza kwake uye nezvokuzvikwidziridza kwomwoyo wake.”+ 30  “‘Ini ndakaziva kushatirwa kwake kukuru,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye hazvizovi zvakadaro; zvaanotaura zvisina zvazvinobatsira+—chokwadi havazoiti saizvozvo.+ 31  Ndokusaka ndichaungudza pamusoro paMoabhi, uye ndichashevedzera+ kuvaMoabhi vose. Nokuti mumwe munhu achachema varume vokuKiri-heresi.+ 32  “‘Ndichakuchema kupfuura kuchema kwandichaita Jazeri,+ haiwa iwe muzambiringa weSibma.+ Nhungirwa dzako dziri kukura zvakanaka dzayambuka gungwa. Dzasvika kugungwa—iko kuJazeri.+ Michero yako yomuzhizha+ nemazambiringa ako akaunganidzwa zvasvikirwa nomupambi.+ 33  Kufara nokupembera zvabviswa mumunda wemichero uye munyika yeMoabhi.+ Ndaita kuti waini ipere muzvisviniro.+ Hapana achange achitsika-tsika achishevedzera. Kushevedzera hakuzovi kushevedzera.’”+ 34  “‘Vakabudisa inzwi ravo pavaishevedzera vari kuHeshbhoni+ richisvika kuEreyare,+ kusvikira kuJahazi+ vabudisa inzwi ravo,+ kubvira kuZoari+ kusvikira kuHoronaimu,+ kusvikira kuEgrati-sherishiya;+ nokuti kunyange mvura yeNimrimu+ ichaparadzwa. 35  Ndichaita kuti muMoabhi musava nouya anouya nechinopiwa panzvimbo yakakwirira nouya anokwidzira mwari wake utsi hwezvibayiro,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 36  ‘Ndokusaka mwoyo wangu usingazogadzikani nokuda kwaMoabhi, sezvinoita nyere;+ uye mwoyo wangu usingazogadzikani sezvinoita nyere nokuda kwevarume veKiri-heresi.+ Ndokusaka zvakawanda zvaakaita kuti zvivepo zvichaparara.+ 37  Nokuti misoro yose ine mhanza,+ uye ndebvu dzose dzakadimburirwa.+ Maoko ose akachekwa-chekwa,+ uye muhudyu mune masaga!’”+ 38  “‘Pamatenga ose edzimba dzeMoabhi nomunzvimbo dzayo dzinoungana vanhu—yose zvayo—mune kuungudza;+ nokuti ndaputsa Moabhi sezvinoitwa mudziyo usingafarirwi,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 39  ‘Haiwa avhundutswa sei! Ungudzai! Haiwa Moabhi afuratira sei! Anyara.+ Moabhi ava chinhu chinosekwa uye chinhu chinotyisa kuna vose vakamupoteredza.’” 40  “Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Tarirai! Mumwe munhu achatambanudzirawo mapapiro ake pamusoro peMoabhi+ sezvinoita gondo rinobvuta.+ 41  Chokwadi mataundi achatorwa, uye nzvimbo dzayo dzakasimba dzichatorwa nechisimba. Mwoyo yevarume vane simba veMoabhi muzuva iroro ichaita somwoyo womudzimai ari kutambudzika nokusununguka.’”+ 42  “‘Moabhi achatsakatiswa kuti arege kuva rudzi,+ nokuti azvitutumadza kwazvo pamberi paJehovha.+ 43  Kutya negomba nechiteyeso zviri pauri, haiwa iwe mugari womuMoabhi,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 44  ‘Ani naani anotiza nokuda kwokutya achawira mugomba; uye ani naani anobuda mugomba achabatwa nechiteyeso.’+ “‘Nokuti ndichaunza pamusoro payo, pamusoro peMoabhi, gore ravachafungwa nezvavo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 45  ‘Vaya vari kutiza vamira mumumvuri weHeshbhoni vasisina simba. Nokuti moto uchabuda muHeshbhoni+ uye murazvo uchabuda pakati paSihoni;+ uye uchaparadza zvavovo zvaMoabhi nenhongonya dzemisoro yevanakomana vemheremhere.’+ 46  “‘Une nhamo, haiwa iwe Moabhi!+ Vanhu vaKemoshi+ vaparara. Nokuti vanakomana vako vatapwa uye vanasikana vako vatapwa. 47  Ndichaunganidza nhapwa dzeMoabhi mumazuva okupedzisira,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Kutongwa kweMoabhi kunogumira pano.’”+

Mashoko Emuzasi