Jeremiya 4:1-31

4  “Kana uchida kudzoka, haiwa iwe Israeri,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “ungadzoka hako kwandiri.+ Kana ukabvisa zvinhu zvako zvinonyangadza nokuda kwangu,+ hauzoendi somunhu anotiza.  Kana ukapika+ uchiti, ‘NaJehovha mupenyu muchokwadi,+ mukururamisira uye mukururama!’+ ipapo marudzi achazvikomborera nomaari, uye achazvirumbidza nomaari.”+  Nokuti zvanzi naJehovha kuvarume vaJudha nokuJerusarema: “Rimai nyika inorimika, musaramba muchidyara pakati peminzwa.+  Zvidzingisei kuna Jehovha, uye bvisai zvikanda zvepamberi zvemwoyo yenyu,+ imi varume vaJudha nevagari vomuJerusarema; kuti hasha dzangu dzirege kubuda somoto, dzikabvira pasina anodzima, nokuda kwokuipa kwezvamakaita.”+  Zvitaurei muJudha, zvizivisei kunyange muJerusarema,+ zvishevedzerei, muridze hwamanda munyika yose.+ Shevedzerai kwazvo muti: “Unganai, uye ngatipindei mumaguta akavakirirwa.+  Simudzirai chiratidzo nechokuZiyoni. Gadzirai pokuvanda. Musamira.” Nokuti kune dambudziko randiri kuunza richibva kuchamhembe,+ iko kuputsa kukuru.  Iye akwira seshumba inobuda mudenhere rayo,+ uye uya ari kuparadza marudzi abva;+ abva panzvimbo yake kuti aite kuti nyika yako ive chinhu chinokatyamadza. Maguta ako achaita matongo zvokuti hapana anozogaramo.+  Nokuda kweizvi sungirai magumbu.+ Rovai zvipfuva zvenyu muungudze,+ nokuti kutsamwa kukuru kwaJehovha hakuna kubva patiri.+  “Pazuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “mwoyo wamambo uchaparara,+ nemwoyo yemachindawo; uye vapristi vachakatyamadzwa, uye vaprofita vachashamiswa.”+ 10  Ini ndakati: “Maiwe, haiwa Changamire Ishe Jehovha! Chokwadi makanyengera chose vanhu ava+ pamwe chete neJerusarema, muchiti, ‘Muchava norugare,’+ asi bakatwa raisa mweya pangozi.” 11  Panguva iyoyo zvichanzi kuvanhu ava uye kuJerusarema: “Kune mhepo inopisa yemakwara akapfumbira anopfuura nomurenje+ panzira inoenda kumwanasikana wevanhu vangu;+ haisi yokuurutsisa, kana yokuchenesa. 12  Mhepo ine simba chose inobva kune iwaya ichiuya kwandiri. Zvino ini ndichataurawo zvandakatonga pamusoro pavo.+ 13  Tarira! Iye achauya semakore emvura, ngoro dzake dzakaita sedutu.+ Mabhiza ake anomhanya kupfuura makondo.+ Tine nhamo, nokuti tapambwa! 14  Geza mwoyo wako uchene pane zvakaipa, haiwa iwe Jerusarema, kuti uponeswe.+ Kufunga kwako kwakaipa kuchagara mauri kusvikira rini?+ 15  Nokuti inzwi riri kutaura richibva kuDhani+ uye riri kuzivisa chimwe chinhu chinokuvadza richibva kunzvimbo ine makomo yaEfremu.+ 16  Chokwadi, zviudzei marudzi. Zvizivisei kuJerusarema.” “Varindi vari kuuya kubva kunyika iri kure,+ uye vachashevedzera kumaguta aJudha. 17  Ivo vamukomba sevarindi vomunda usina kusoserwa,+ nokuti iye akatondipandukirawo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 18  “Uchaitirwa izvi, maererano nemaitiro ako nezvawakaita.+ Iri ndiro dambudziko riri pauri, nokuti zvinorwadza; nokuti zvasvika pamwoyo wako chaipo.” 19  Maiwe ura hwangu kani, ura hwangu kani! Ndiri kurwadziwa kwazvo mumwoyo mangu.+ Mwoyo wangu hauna kugadzikana mukati mangu.+ Handigoni kuramba ndakanyarara, nokuti mweya wangu wanzwa kurira kwehwamanda, chiratidzo chokunyevera nezvehondo.+ 20  Kuputsa pamusoro pokuputsa ndizvo zvashevedzerwa, nokuti nyika yose yapambwa.+ Matende angu angoerekana apambwa,+ munguva pfupi machira etende rangu. 21  Ndicharamba ndichiona chiratidzo chacho, ndichinzwa kurira kwehwamanda kusvikira rini?+ 22  Nokuti vanhu vangu mapenzi.+ Havana kundiziva.+ Ivo vanakomana vasina kuchenjera; uye havasi vaya vanonzwisisa.+ Vakachenjerera kuita zvakaipa, asi chokwadi havazivi kuita zvakanaka.+ 23  Ndakaona nyika, uye tarira! yakanga isina chinhu uye yaparara;+ uye mumatenga, chiedza chawo chakanga chisisipo.+ 24  Ndakaona makomo, uye tarira! akanga achizununguka, uye zvikomo zvose zvakadedereswa.+ 25  Ndakaona, uye tarira! kwakanga kusina munhu wepanyika, zvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga zvakanga zvatiza.+ 26  Ndakaona, uye tarira! munda wemichero wakanga uri renje, uye maguta awo ose akanga aputswa.+ Zvakaitika nokuda kwaJehovha, nokuda kwokutsamwa kwake kukuru. 27  Nokuti zvanzi naJehovha: “Nyika yacho yose ichava dongo,+ uye handizoiparadzi zvachose here?+ 28  Nokuda kweizvi nyika yacho ichachema,+ uye matenga ari kumusoro achasviba.+ Nokuti ndakataura, ndakafunga, uye handina kuzvidemba, uyewo handizodzoki pazviri.+ 29  Guta rose riri kutiza nokuda kwenzwi revatasvi vemabhiza nevanopfura nouta.+ Vapinda mumatenhere, uye vakwira mumatombo.+ Maguta ose asiyiwa, hapana munhu ari kugara maari.” 30  Zvino zvawapambwa, uchaitei, zvawaipfeka machira matsvuku, zvawaishonga zvishongo zvendarama, zvawaikudza maziso ako nezvizoro zvitema?+ Waizviita akanaka pasina.+ Vaya vaikuchiva vakuramba; vanoramba vachitsvaka mweya wako.+ 31  Nokuti ndanzwa inzwi rakaita seromukadzi anorwara, kutambudzika kwakaita sekwomukadzi ari kusununguka mwana wake wokutanga,+ inzwi romwanasikana weZiyoni anoramba achifemereka. Iye anoramba achitambanudza zvanza zvake achiti:+ “Ndine nhamo zvino, nokuti mweya wangu waneta nevaurayi!”+

Mashoko Emuzasi