Jeremiya 29:1-32

29  Zvino aya ndiwo mashoko etsamba yakatumirwa nomuprofita Jeremiya ichibva kuJerusarema ichienda kuvarume vakuru vakasara pavanhu vakatapwa nokuvapristi nokuvaprofita nokuvanhu vose, vakanga vatapwa naNebhukadhinezari vachibva kuJerusarema vachienda kuBhabhironi,+  pashure pokunge mambo Jekoniya+ navahosi+ nevakuru vakuru, machinda aJudha neeJerusarema,+ nemhizha nevavaki vemasvingo okudzivirira+ nawo vabva muJerusarema.  Yakatumirwa noruoko rwaErasa mwanakomana waShafani+ naGemariya mwanakomana waHirikiya, vakatumwa naZedhekiya+ mambo waJudha kuBhabhironi kuna Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi, ichiti:  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, kuvanhu vose vakatapwa, vandakaita kuti vatapwe+ vachibva kuJerusarema vachienda kuBhabhironi,  ‘Vakai dzimba, mugare madziri, dyarai minda, mudye zvibereko zvayo.+  Wanai madzimai, mubereke vanakomana nevanasikana;+ uye wanirai vanakomana venyu madzimai uye ipai vanasikana venyu varume, kuti vabereke vanakomana nevanasikana; uye muwande ikoko, musava vashoma.  Tsvakaiwo rugare rweguta randakaita kuti mutapwe muchienda kwariri, murinyengeterere kuna Jehovha, nokuti murugare rwaro muchava norugare rwenyu.+  Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Vaprofita venyu vari pakati penyu nevashoperi venyu ngavarege kukunyengerai,+ uye musateerera hope dzavo dzavari kurota.+  Nokuti ‘vari kukuprofitirai nhema nezita rangu. Handina kuvatuma,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”’” 10  “Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Kana makore makumi manomwe apera muri kuBhabhironi, ndichafunga nezvenyu,+ uye ndichasimbisa shoko rangu rakanaka kwamuri ndichikudzosai kunzvimbo ino.’+ 11  “‘Nokuti ndinonyatsoziva pfungwa dzandiri kukufungirai,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pfungwa dzorugare, kwete dzedambudziko,+ kuti ndikupei nguva yemberi netariro.+ 12  Muchandishevedza, mouya, monyengetera kwandiri, uye ini ndichakuteererai.’+ 13  “‘Muchanditsvaka, mondiwana,+ nokuti muchanditsvaka nemwoyo yenyu yose.+ 14  Ndichaita kuti mundiwane,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichaunganidza boka renyu renhapwa, ndokuunganidzai muchibva kumarudzi ose nokunzvimbo dzose dzandakakuparadzirai kwadziri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichakudzosai kunzvimbo yandakaita kuti mubviswe pamakatapwa.’+ 15  “Asi imi makati, ‘Jehovha akatimutsira vaprofita muBhabhironi.’ 16  “Nokuti zvanzi naJehovha kuna mambo agere pachigaro chaDhavhidhi+ nokuvanhu vose vagere muguta rino, idzo hama dzenyu dzisina kutapwa pamwe chete nemi,+ 17  ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Tarirai ndiri kuvatumira bakatwa,+ nzara+ nedenda,+ uye ndichaita kuti vave semaonde akatsemuka asingadyiki nokuda kwokuipa kwawo.”’+ 18  “‘Ndichavatevera nebakatwa, nenzara uye nedenda, uye ndichavaita chinhu chinodederesa umambo hwose hwepanyika,+ chinhu chinotukwa uye chinhu chinokatyamadza, chinhu chokuridzira muridzo uye chinozvidzwa pakati pemarudzi ose andichavaparadzira kwaari,+ 19  nokuti havana kuteerera mashoko angu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andakavatumira nevashumiri vangu vaprofita, ndichifumomuka ndichivatuma.’+ “‘Asi hamuna kuteerera,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 20  “Asi imi, inzwai shoko raJehovha, imi mose vanhu vakatapwa,+ vandakaendesa kuBhabhironi muchibva kuJerusarema.+ 21  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, pamusoro paAhabhi mwanakomana waKoraya uye kuna Zedhekiya mwanakomana waMaaseya, vari kukuprofitirai nhema nezita rangu,+ ‘Tarirai ndichavaisa muruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi, uye achavauraya muchizviona.+ 22  Boka rose renhapwa dzaJudha riri muBhabhironi richatora kutuka kwavari, richiti: “Jehovha ngaakuite saZedhekiya uye saAhabhi,+ vakagochwa nomoto namambo weBhabhironi!”+ 23  nokuti vakaita zvinhu zvoupenzi pakati paIsraeri,+ uye vanoramba vachiita upombwe nemadzimai eshamwari dzavo,+ vanoramba vachitaura zvenhema nezita rangu, shoko randisina kuvarayira.+ “‘“Ini ndini ndinoziva uye ndiri chapupu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.’” 24  “Uti kuna Shemaya+ weNeheramu, 25  ‘Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Nokuti iwe wakatumira tsamba+ muzita rako kuvanhu vose vari muJerusarema, kuna Zefaniya+ mwanakomana waMaaseya, mupristi, nokuvapristi vose, uchiti, 26  ‘Jehovha aita kuti uve mupristi panzvimbo paJehoyadha mupristi, kuti uve mutariri mukuru weimba yaJehovha+ kumunhu wose anopenga+ uye ari kuita somuprofita, uye iwe unofanira kumusunga mumatanda nomumatanda okurangira;+ 27  saka, nei usina kutsiura Jeremiya wokuAnatoti,+ ari kuita somuprofita kwamuri?+ 28  Nokuti ndokusaka atitumira shoko kuBhabhironi, achiti: “Inguva refu! Vakai dzimba mugare madziri, uye dyarai minda mudye zvibereko zvayo,+—”’”’” 29  Mupristi Zefaniya+ akaverenga tsamba iyi muprofita Jeremiya achinzwa. 30  Shoko raJehovha rakabva rauya kuna Jeremiya, richiti: 31  “Tumira shoko kuvanhu vose vakatapwa,+ uchiti, ‘Zvanzi naJehovha pamusoro paShemaya weNeheramu: “Nokuti Shemaya aprofita kwamuri, ini ndisina kumutuma, uye aedza kuita kuti muvimbe nenhema,+ 32  naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Tarirai ndiri kufunga nezvaShemaya+ weNeheramu nevana vake.’+ “‘“‘Haazovi nomurume anogara pakati pevanhu ava;+ uye haazotariri zvakanaka zvandichaitira vanhu vangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘nokuti ataura zvokupandukira Jehovha chose.’”’”+

Mashoko Emuzasi