Jeremiya 24:1-10

24  Zvino Jehovha akandiratidza, uye tarira! paiva netswanda mbiri dzemaonde dzakanga dzakaiswa pamberi petemberi yaJehovha, pashure pokunge Nebhukadrezari mambo weBhabhironi atapa Jekoniya+ mwanakomana waJehoyakimu,+ mambo waJudha, nemachinda aJudha nemhizha+ nevavaki vemasvingo okudzivirira nawo, muJerusarema kuti aende navo kuBhabhironi.+  Mune imwe tswanda, maonde acho akanga akanaka kwazvo, semaonde anotanga kuibva;+ asi mune imwe tswanda, maonde acho akanga akaipa kwazvo, zvokuti aisadyika nokuda kwokuipa kwawo.  Jehovha akati kwandiri: “Jeremiya, uri kuonei?” Naizvozvo ndakati: “Maonde, maonde akanaka acho, akanaka kwazvo, asi akaipa acho, akaipa kwazvo, zvokuti haadyiki nokuda kwokuipa kwawo.”+  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti:  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Ndichaona nenzira yakanaka nhapwa dzaJudha, dzandichaendesa kunyika yevaKadheya dzichibva munzvimbo ino,+ semaonde aya akanaka.+  Ndichadzitarira zvakanaka,+ uye ndichadzidzosa kunyika ino.+ Ndichadzivaka, uye handizodziputsi; ndichadzidyara, uye handizodzidzuri.+  Ndichadzipa mwoyo wokuti dzindizive,+ kuti ndini Jehovha; uye dzichava vanhu vangu,+ uye ini ndichava Mwari wadzo, nokuti dzichadzoka kwandiri nemwoyo yadzo yose.+  “‘Sezvakaita maonde akaipa ayo asingadyiki nokuda kwokuipa kwawo,+ zvanzi naJehovha: “Saizvozvo ndichaita kuti Zedhekiya+ mambo waJudha nemachinda ake nevachasara+ vomuJerusarema vachasara munyika ino nevaya vari kugara munyika yeIjipiti+  ndichavaitawo chinhu chinodederesa, chinokonzera dambudziko, muumambo hwose hwepanyika,+ chinoshoresa nechinotaurirwa chirevo, chinoshorwa+ nechinotukwa,+ munzvimbo dzose dzandichavaparadzira kwadziri.+ 10  Ndichavatumira bakatwa,+ nzara+ nedenda,+ kusvikira vapera panyika yandakapa ivo nemadzitateguru avo.”’”+

Mashoko Emuzasi