Jeremiya 20:1-18

20  Zvino Pashuri mwanakomana waImeri,+ mupristi, uya aivawo mumiririri aitungamirira muimba yaJehovha,+ akaramba achiteerera Jeremiya paakanga achiprofita mashoko aya.  Pashuri akabva arova muprofita Jeremiya,+ akamusunga mumatanda+ akanga ari paGedhi Rokumusoro raBhenjamini, raiva muimba yaJehovha.  Asi pazuva rakatevera Pashuri akabvisa Jeremiya mumatanda,+ Jeremiya akabva ati kwaari: “Jehovha akupa zita,+ kwete rokuti Pashuri, asi Chinhu chinotyisa kumativi ose.+  Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Tarira ndiri kukuita chinhu chinotyisa kwauri nokuna vose vanokuda, ivo vachaurayiwa nebakatwa revavengi+ vavo maziso ako akatarira;+ ndichaisa vaJudha vose muruoko rwamambo weBhabhironi, uye iye achavatapa achivaendesa kuBhabhironi ovauraya nebakatwa.+  Ndichaisa zvinhu zvose zvakachengetwa zveguta rino nezvibereko zvaro zvose nezvinhu zvaro zvose zvinokosha; uye pfuma yose yemadzimambo aJudha, ndichaiisa muruoko rwevavengi vavo.+ Vachazvipamba, vozvitora, voenda nazvo kuBhabhironi.+  Asi iwe, haiwa Pashuri, nevagari vose vomuimba yako, muchatapwa;+ muchasvika kuBhabhironi, uchafira ikoko uye uchavigwa ikoko pamwe chete nevanokuda vose,+ nokuti wakaprofita nhema kwavari.’”+  Makandinyengedza, haiwa Jehovha, zvokuti ndakanyengedzwa. Makashandisa simba renyu kundirwisa, zvokuti makakunda.+ Ndakava chinhu chinosekwa zuva rose; munhu wose ari kundinyomba.+  Nokuti kazhinji pandinotaura, ndinoshevedzera. Chisimba nokupamba ndizvo zvandinoshevedzera.+ Nokuti kwandiri shoko raJehovha rakava chinhu chinokonzera kuzvidzwa uye kunyombwa zuva rose.+  Ndakati: “Handisi kuzotaura nezvake, uye handisi kuzotaurazve nezita rake.”+ Asi mumwoyo mangu zvakava somoto unobvira wakavharirwa mumapfupa angu; ndakaneta nokuramba ndakanyarara, uye handina kukwanisa kuzvitsungirira.+ 10  Nokuti ndakanzwa mashoko akaipa evazhinji.+ Kwaiva nezvinhu zvinotyisa kumativi ose. “Pomerai, kuti timupomere.”+ Vanhu vose vanonditi “Rugare!”—vari kutarira kukamhina kwangu+ vachiti: “Zvichida achanyengedzwa,+ kuti timukunde, timutsive.” 11  Asi Jehovha akanga aineni+ somunhu ane simba anotyisa kwazvo.+ Ndokusaka vaya vari kunditambudza vachagumburwa vakasakunda.+ Vachanyadziswa kwazvo, nokuti vachange vasina kubudirira. Kunyadziswa kwavo kunogara nokusingagumi kuchava kuya kusingazokanganwiki.+ 12  Asi imi, haiwa Jehovha wemauto, munoongorora munhu akarurama;+ munoona itsvo nomwoyo.+ Regai ndione kuvatsiva kwenyu,+ nokuti ndazivisa mhosva yangu kwamuri.+ 13  Imbirai Jehovha! Rumbidzai Jehovha! Nokuti akanunura mweya womurombo paruoko rwevanoita zvakaipa.+ 14  Zuva randakaberekwa ngaritukwe! Zuva randakaberekwa naamai vangu ngarirege kukomborerwa!+ 15  Munhu akaunzira baba vangu mashoko akanaka, achiti: “Maberekerwa mwanakomana, munhurume!” ngaatukwe. Chokwadi iye akaita kuti vafare.+ 16  Munhu iyeye ngaave semaguta akaparadzwa naJehovha asi Iye akasambozvidemba.+ Achanzwa kushevedzera mangwanani uye chiratidzo chokunyevera panguva yemasikati.+ 17  Nei asina kundiuraya ndichiri muchibereko, kuti amai vangu vave guva rangu uye chibereko chavo chive nomwana nokusingagumi?+ 18  Ndakabudirei muchibereko+ kuti ndione basa rakaoma nokushungurudzwa+ uye kuti mazuva angu agumire munyadzi?+

Mashoko Emuzasi