Jeremiya 16:1-21

16  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Usawana mudzimai, uye usava nevanakomana nevanasikana munzvimbo ino.+  Nokuti zvanzi naJehovha pamusoro pevanakomana uye pamusoro pevanasikana vanoberekerwa munzvimbo ino, uye pamusoro pavanaamai vavo vari kuvabereka uye pamusoro pavanababa vavo vari kuita kuti vaberekwe munyika ino,+  ‘Vachafa nenzufu dzinokonzerwa nematenda.+ Havazochemwi,+ uye havazovigwi.+ Vachava somupfudze panyika;+ uye vachapera nebakatwa uye nenzara,+ zvitunha zvavo zvichava zvokudya zvezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nezvemhuka dzepanyika.’+  “Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Usapinda muimba yomutambo wevanochema, usaenda kunochema uye usavanzwira tsitsi.’+ “‘Nokuti ndabvisa rugare rwangu pavanhu ava,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kunyange mutsa worudo netsitsi.+  Vachafa, vakuru nevaduku, munyika ino. Havazovigwi,+ uyewo vanhu havazozvirovi vachivachema, hapana chero upi zvake achazvicheka-cheka+ kana kuzvigera muparavara nokuda kwavo.+  Havazovapi chero zvokudya zvipi zvazvo nokuda kwokuchema kuti vanyaradze mumwe munhu pamusoro pevakafa;+ uyewo havazopi munhu anochema baba vake kana anochema amai vake kapu yokunyaradza kuti anwe.+  Usambopinda muimba yokuitira mabiko kuti ugare pasi navo kuti udye uye kuti unwe.’+  “Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarira ndichagumisa inzwi rokupembera nomufaro nenzwi rokufara, inzwi romuroori nenzwi romwenga munzvimbo ino, imi muchizviona uye mumazuva enyu.’+ 10  “Zvino paunoudza vanhu ava mashoko ose aya, ivo vakati kwauri, ‘Jehovha ataurirei dambudziko guru rose iri kwatiri, takakanganisei uye chivi chedu chatakatadzira Jehovha Mwari wedu nacho ndechipi?’+ 11  utiwo kwavari, ‘“Nokuti madzibaba enyu akandisiya,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “akaramba achitevera vamwe vanamwari, achivashumira nokuvakotamira.+ Asi akandisiya, uye haana kuchengeta mutemo wangu.+ 12  Imi makaita zvakaipa kwazvo kupfuura madzibaba enyu,+ tarirai mumwe nomumwe ari kutevera kuoma+ kwomwoyo wake wakaipa nokusanditeerera.+ 13  Ndichakukandai kunze kwenyika ino+ muchipinda munyika iyo imi musina kuziva,+ kunyange madzibaba enyu, uye ikoko muchashumira vamwe vanamwari+ masikati nousiku, nokuti handingakunzwirii nyasha.”’ 14  “‘Naizvozvo, tarira! mazuva ari kuuya,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pazvisingazonzizve: “NaJehovha mupenyu akabudisa vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti!”+ 15  asi: “NaJehovha mupenyu akabudisa vanakomana vaIsraeri munyika yokuchamhembe nomunyika dzose dzaakanga avaparadzira kwadziri!” uye ndichavadzosa kunyika yavo, yandakapa madzitateguru avo.’+ 16  “‘Tarirai ndichashevedza vabati vehove vazhinji,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye vachavatsvaka kuti vavabate; uye pashure ndichashevedza vavhimi vazhinji,+ vachavavhima mumakomo ose nomuzvikomo zvose nomumikaha yemabwe.+ 17  Nokuti maziso angu ari kuona nzira dzavo dzose. Havana kuvanzika pamberi pangu, uyewo kukanganisa kwavo hakuna kuvanzwa pamberi pangu.+ 18  Kutanga, ndichatsiva zvakaenzanirana nokukanganisa kwavo+ nechivi chavo, nokuti vakasvibisa nyika yangu.+ Vakanga vazadza nhaka yangu nezvitunha zvezvinhu zvavo zvinonyangadza uye nezvinhu zvavo zvinosemesa.’”+ 19  Haiwa Jehovha, simba rangu nenhare yangu, nzvimbo yangu yokutizira muzuva rokutambudzika,+ marudzi achauya kwamuri achibva kumigumo yenyika,+ uye achati: “Chokwadi madzitateguru edu akagara nhaka nhemawo zvadzo,+ zvinhu pasina uye zvinhu zvakanga zvisina zvazvinobatsira.”+ 20  Munhu wepanyika angazviitira vanamwari ivo vasiri vanamwari here?+ 21  “Naizvozvo tarirai ndiri kuita kuti vazive; panguva ino chete ndichaita kuti vazive ruoko rwangu uye kuva nesimba kwangu,+ uye vachaziva kuti ndinonzi Jehovha.”+

Mashoko Emuzasi