Isaya 9:1-21

9  Zvisinei, rima racho harizoiti sezvaraiva rakaita nyika payakanga yakamanikidzwa, sezvazvakanga zvakaita panguva yekare apo mumwe akazvidza nyika yaZebhuruni nenyika yaNaftari+ nepanguva yakazouya apo mumwe akaita kuti ikudzwe+—nzira iri pedyo negungwa, munzvimbo yaJodhani, Garireya yemamwe marudzi.+  Vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru.+ Vaya vanogara munyika yezarima,+ vakapenyerwa nechiedza.+  Makaita kuti rudzi ruve nevanhu vazhinji;+ makaita kuti rufare kwazvo.+ Vakafara pamberi penyu sokufara kwomunguva yokukohwa,+ sevaya vanofara pavanogovana zvakapambwa.+  Nokuti makatyora-tyora joko romutoro+ wavo netsvimbo iri pamapfudzi avo, mudonzvo wouyo anovashandisa,+ sezvamakaita muzuva raMidhiyani.+  Nokuti shangu dzose dzomunhu anoita mutsindo+ nejasi rakaumburudzwa muropa zvava zvokupisa sehuni dzomoto.+  Nokuti takaberekerwa mwana,+ takapiwa mwanakomana;+ uye kutonga kwomuchinda kuchava papfudzi rake.+ Achanzi Mupi weZano Anoshamisa,+ Mwari Ane Simba,+ Baba Vasingagumi,+ Muchinda woRugare.+  Kukura kwokutonga+ kwomuchinda wacho norugare hazvizogumi,+ pachigaro choumambo chaDhavhidhi+ nepaumambo hwake kuti ahusimbise+ kwazvo uye kuti ahutsigire nokururamisira+ uye nokururama,+ kubvira zvino kusvikira nokusingagumi. Kushingaira kwaJehovha wemauto kuchazviita.+  Jehovha akatumira shoko kuna Jakobho, rikasvika kuna Israeri.+  Vanhu vachariziva,+ ivo vose zvavo, Efremu nomugari wokuSamariya,+ nokuda kwokuzvikudza kwavo uye nokuda kwokuvirima kwemwoyo yavo vachiti:+ 10  “Zvidhinha ndizvo zvakawa, asi tichavaka nematombo akavezwa.+ Mitsamvi+ ndiyo yakatemwa, asi tichaitsiva nemisidhari.” 11  Jehovha achamumutsira mhandu dzaRezini, uye achakusvudzira vavengi vaiyeye,+ 12  Siriya ichibva kumabvazuva+ uye vaFiristiya vachibva neshure,+ uye vachadya Israeri nomuromo wakashama.+ Nokuda kweizvi zvose kutsamwa kwake hakuna kupera, asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa.+ 13  Asi vanhu vacho havana kudzokera kuna Iye aivarova,+ uye havana kutsvaka Jehovha wemauto.+ 14  Jehovha achagura Israeri musoro+ nomuswe,+ nhungirwa nenhokwe, muzuva rimwe chete.+ 15  Munhu akwegura uye anoremekedzwa kwazvo ndiye musoro,+ uye muprofita ari kukurayiridza zvenhema ndiye muswe.+ 16  Vaya vari kutungamirira vanhu ava ndivo vari kuvadzungairisa;+ uye vaya vari kutungamirirwa ndivo vari kuvhiringidzwa.+ 17  Ndokusaka Jehovha asingazofariri majaya avo,+ uye asingazonzwiri ngoni nherera dzavo nechirikadzi dzavo; nokuti ivo vose vanhu vakatsauka+ nevanoita zvakaipa uye miromo yose inotaura zvoupenzi. Nokuda kweizvi zvose kutsamwa kwake hakuna kupera, asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa.+ 18  Nokuti zvakaipa zvapfuta somoto;+ iwo uchaparadza makwenzi eminzwa nemasora.+ Zvichabatira moto mumatenhere omusango,+ uye achakwira kumusoro seshongwe youtsi.+ 19  Nyika yatungidzwa moto nokuda kwokushatirwa kukuru kwaJehovha wemauto, uye vanhu vachava huni dzomoto.+ Hakuna munhu achanzwira tsitsi kunyange hama yake.+ 20  Mumwe achacheka kurudyi asi achava nenzara; uye mumwe achadya kuruboshwe, asi havangaguti.+ Mumwe nomumwe achadya nyama yoruoko rwake,+ 21  Manase achadya Efremu, uye Efremu achadya Manase. Vacharwisa Judha vari pamwe chete.+ Nokuda kweizvi zvose kutsamwa kwake hakuna kupera, asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa.+

Mashoko Emuzasi