Isaya 7:1-25

7  Zvino nemazuva aAhazi+ mwanakomana waJotamu mwanakomana waUziya, mambo waJudha, Rezini+ mambo weSiriya naPeka+ mwanakomana waRemariya, mambo waIsraeri, vakaenda kuJerusarema kunorwa naro, asi iye haana kukwanisa kurwa naro.+  Vakaudza imba yaDhavhidhi kuti: “Siriya yava kuvimba naEfremu.”+ Mwoyo wake nemwoyo yevanhu vake yakadedera, sokuzununguswa kunoitwa miti yomusango nemhepo.+  Zvino Jehovha akati kuna Isaya: “Ndapota, buda unosangana naAhazi, iwe naSheyari-jashubhu+ mwanakomana wako, panogumira mugero wedziva+ rokumusoro pedyo nomugwagwa mukuru wokumunda womugezi wenguo.+  Uti kwaari, ‘Chenjerera, urambe wakanyarara.+ Usatya, uye usarega mwoyo wako uchipera simba+ nokuda kwemiromo miviri yezvitsiga izvi zviri kupfungaira, nokuda kwokutsamwa kukuru kwaRezini neSiriya nomwanakomana waRemariya,+  nokuti Siriya naEfremu nomwanakomana waRemariya varangana kukuitira zvakaipa, vachiti:  “Ngatiendei tinorwa neJudha tiibvambure, tiitore nechisimba; uye ngatiitei kuti mumwe mambo atonge mairi, iye mwanakomana waTabheeri.”+  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hazvingamiri, uyewo hazvingaitiki.+  Nokuti musoro weSiriya iDhamasiko, uye musoro weDhamasiko ndiRezini; uye makore makumi matanhatu nemashanu asati apfuura, Efremu achaputswa-putswa kuti arege kuva rudzi.+  Musoro waEfremu iSamariya,+ uye musoro weSamariya mwanakomana waRemariya.+ Kutoti muchitenda, chokwadi hamuzovi venguva refu.”’”+ 10  Zvino Jehovha akatizve kuna Ahazi: 11  “Kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako,+ chingava chakadzika seSheori kana kuti chakakwirira senzvimbo dzokumusoro.” 12  Asi Ahazi akati: “Handisi kuzokumbira, uyewo handisi kuzoedza Jehovha.” 13  Iye akati: “Ndapota, teererai, haiwa imi imba yaDhavhidhi. Chinhu chiduku here kuti munetese vanhu, uyewo kuti munetese Mwari wangu?+ 14  Naizvozvo Jehovha achakupai chiratidzo ichi: Tarirai! Musikana+ achava nepamuviri,+ achabereka mwanakomana,+ uye achamutumidza kuti Emanueri. 15  Iye achadya ruomba nouchi panguva yaanoziva kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka.+ 16  Nokuti mukomana wacho asati ava kugona kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka,+ nyika yemadzimambo maviri auri kutya kwazvo ichasiyiwa zvachose.+ 17  Jehovha achakuunzira+ iwe nevanhu vako neimba yababa vako mazuva asina kumbovapo kubvira pazuva rokutsauka kwaEfremu achibva kurutivi rwaJudha,+ iye mambo weAsiriya.+ 18  “Zvino nezuva iroro Jehovha acharidzira muridzo nhunzi dziri kunogumira migero yorwizi rwaNire rwokuIjipiti nenyuchi+ dziri munyika yeAsiriya,+ 19  dzichauya dzomhara, dzose zvadzo, pamipata ine hova ine mawere nepamikaha yemabwe nepamatenhere ose eminzwa nepanzvimbo dzose dzine mvura.+ 20  “Nezuva iroro, Jehovha achaveura musoro nemvere dzomutsoka, achishandisa chisvo chinobhadharwa chakakumbirwa munharaunda yoRwizi,+ uye achishandisa mambo weAsiriya,+ uye icho chichabvisawo ndebvu.+ 21  “Zvino nezuva iroro munhu achachengetedza tsiru rinobva paboka nemakwai maviri zviri zvipenyu.+ 22  Nokuda kwokuita mukaka wakawanda, achadya ruomba; nokuti munhu wose akasara munyika yacho achadya ruomba nouchi.+ 23  “Zvino nezuva iroro nzvimbo dzose dzaichimbova nemizambiringa ine chiuru, inokosha masirivha chiuru,+ dzichava dzemakwenzi ane minzwa nedzemasora.+ 24  Achauyako nemiseve nouta,+ nokuti nyika yose ichangova makwenzi ane minzwa nemasora. 25  Makomo ose aichimbosakurwa zvinomera zvinonetsa nebadza—haungasvikiko nokuda kwokutya makwenzi ane minzwa nemasora; uye ichava nzvimbo yokusairira nzombe nenzvimbo inotsikwa-tsikwa nemakwai.”+

Mashoko Emuzasi