Isaya 56:1-12

56  Zvanzi naJehovha: “Ruramisirai,+ uye itai zvakarurama.+ Nokuti ruponeso rwangu rwasvika kuti ruitike,+ uye kururama kwangu kuti kuratidzwe.+  Anofara munhuwo zvake anoita izvi,+ uye mwanakomana wevanhu anozvibatisisa,+ achichengeta sabata kuti arege kurisvibisa,+ uye achidzora ruoko rwake kuti arege kuita zvinhu zvose zvakaipa.+  Wokune imwe nyika akauya kuna Jehovha ngaarege kuti,+ ‘Chokwadi Jehovha achandiparadzanisa nevanhu vake.’+ Uyewo ngomwa+ ngairege kuti, ‘Tarirai! ndiri muti wakaoma.’”  Nokuti Jehovha ati kungomwa dzinochengeta masabata angu nedzakasarudza zvandakafarira+ nedziri kubatisisa sungano yangu:+  “Ndichadzipa chiyeuchidzo+ nezita+ mumba mangu+ nomukati memasvingo angu, chinhu chiri nani kupfuura vanakomana nevanasikana.+ Ndichadzipa zita nokusingagumi,+ riya risingazodzimwi.+  “Vokune imwe nyika vakauya kuna Jehovha kuti vamushumire+ uye kuti vade zita raJehovha,+ kuti vave vashumiri vake, vose vaya vari kuchengeta sabata kuti varege kurisvibisa uye vari kubatisisa sungano yangu,+  ndichavaunzawo kugomo rangu dzvene+ ndoita kuti vafare muimba yangu yokunyengeterera.+ Zvinopiwa+ zvavo zvinopiswa zvakakwana nezvibayiro+ zvavo zvichagamuchirwa paatari yangu.+ Nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengeterera yemarudzi ose.”+  Changamire Ishe Jehovha, ari kuunganidza vakaparadzirwa vaIsraeri,+ ati: “Ndichaunganidza vamwe kwaari ndisingabatanidzi vanhu vake vakatounganidzwa.”+  Imi mhuka dzose dzomusango, uyai kuzodya, imi mhuka dzose dziri mudondo.+ 10  Varindi vake mapofu.+ Hapana kana mumwe wavo acherechedza.+ Vose zvavo imbwa dzisingatauri; hadzikwanisi kuhukura,+ dzinongofemereka, dzinongorara pasi, dzinongoda kutsimwaira.+ 11  Ivo imbwa dzine mweya inokara kwazvo;+ hadziguti.+ Ivowo vafudzi vasingagoni kunzwisisa.+ Vose zvavo vakatsaukira kunzira dzavo, mumwe nomumwe nokuda kwepfuma yake isina kururama ari kunharaunda yake+ achiti: 12  “Uyai imi vanhu! Regai nditore waini; uye ngatinwei kwazvo doro rinodhaka.+ Mangwana achaita sanhasi, richava zuva guru guru kwazvo.”+

Mashoko Emuzasi