Isaya 54:1-17

54  “Shevedzera uchifara, iwe mukadzi ngomwa, asina kubereka!+ Fara nokushevedzera kwokufara uye pururudza,+ iwe usina kurwadziwa nokusununguka,+ nokuti vanakomana veakasiyiwa vazhinji kupfuura vanakomana vomukadzi ane murume,”+ Jehovha adaro.  “Wedzera kwazvo nzvimbo yetende rako.+ Ngavatambanudze machira etende etebhenekeri yako huru. Usarega. Rebesa tambo dzako dzetende, uye simbisa hoko dzako dzetende.+  Nokuti uchawedzera kurudyi nokuruboshwe,+ vana vako vachaita kuti marudzi ave avo,+ uye vachagara kunyange mumaguta akaitwa matongo.+  Usatya,+ nokuti hauzonyadziswi;+ uye usanyara, nokuti hauzoodzwi mwoyo.+ Nokuti uchakanganwa nyadzi dzomunguva youduku hwako,+ uye hauzoyeukizve kuzvidzwa kwokuramba kwako uri chirikadzi.”  “Nokuti Muiti+ wako Mukuru ndiye murume wako,+ Jehovha wemauto ndiro zita rake;+ uye Mutsvene waIsraeri ndiye Mudzikinuri wako.+ Achanzi Mwari wenyika yose.+  Nokuti Jehovha akakushevedza sokuti waiva mudzimai akasiyiwa zvachose uye ane shungu,+ uye somudzimai womunguva youduku+ akabva arambwa,”+ Mwari wako adaro.  “Ndakakusiya zvachose kwenguva duku,+ asi ndichakuunganidza nengoni huru.+  Ndakakuvanzira chiso changu kwenguva pfupi ndakatsamwa kwazvo,+ asi ndichakunzwira ngoni ndiine mutsa worudo nokusingagumi,”+ Mudzikinuri wako,+ Jehovha, adaro.  “Izvi zvakaita semazuva aNoa kwandiri.+ Sezvandakapika kuti mvura yaNoa haichazofukidzizve nyika,+ naizvozvo ndapikawo kuti handichazokutsamwiri kana kukutuka.+ 10  Nokuti makomo angabviswa, uye zvikomo chaizvo zvingazununguka,+ asi mutsa wangu worudo hauzobviswi kwauri,+ uyewo sungano yangu yorugare haizozununguki,”+ Jehovha, Iye anokunzwira ngoni,+ adaro. 11  “Haiwa iwe mukadzi anotambudzika,+ anokandwa-kandwa+ nemhepo ine simba, ine mvura, asina kunyaradzwa,+ tarira ndiri kuvaka nematombo ako nedhaka rakasimba,+ uye ndichavaka nheyo+ yako nematombo anonzi safaya.+ 12  Ndichagadzira shongwe dzako nematombo anonzi rubhi, magedhi ako nematombo anopenya somoto,+ uye miganhu yako yose nematombo anofadza. 13  Vanakomana vako vose+ vachava vanhu vanodzidziswa naJehovha,+ uye rugare rwevanakomana vako ruchava rukuru.+ 14  Uchasimbiswa kwazvo mukururama.+ Uchava kure nokudzvinyirira+—nokuti hapana wauchatya—uye uchave kure nechinhu chero chipi zvacho chinotyisa, nokuti hachizoswederi pedyo newe.+ 15  Kana chero munhu upi zvake akangokudenha, handisi ini ndinenge ndazvirayira.+ Munhu wose achakudenha achawa nemhosva yako.”+ 16  “Tarira! Ndini ndakasika mhizha, iyo iri kufutidza+ moto wemarasha+ ichibudisa chombo sechinhu chayo chayagadzira. Ndiniwo, ndakasika munhu anoparadza+ nokuda kwebasa rokuparadza. 17  Chero chombo chipi zvacho chichagadzirirwa kukurwisa hachizobudiriri,+ uye uchapa mhosva rurimi chero rupi zvarwo ruchakurwisa pakutongwa.+ Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha,+ uye kururama kwavo kunobva kwandiri,” ndizvo zvinotaura Jehovha.+

Mashoko Emuzasi